7.6.2006/1472 HFD:2006:35

Vattenhushållningsärende - Anläggning av överföringsavlopp - Nedsänkning av avloppsrör - Tjockskalig målarmussla - Flyttning av musslor - Skydd av djurart - Djurart som avses i bilaga IV (a) till naturdirektivet - Fridlyst djurart - Undantagstillstånd - Beslut om undantag

I ett tillståndsärende där tillstånd som avses i 2 kap. i vattenlagen söktes för placering av en avloppsledning under Svartå å, hade miljötillståndsverket ansett att nedläggningen av röret så att det kom att ligga på bottnen av ån inte försämrade de platser där den tjockskaliga blåmusslan förökade sig och rastade, om dykare flyttade upp de musslor som eventuellt befann sig på det ställe där röret löpte under ån så, att musslorna kom ovanför avloppsledningen. Enligt miljötillståndsverket krävde anläggningen följaktligen inte sådant undantagstillstånd som avses i 49 § i naturvårdslagen.

Förvaltningsdomstolen hade ansett att det var fråga om en så liten åtgärd att ett undantagstillstånd som avsågs i 49 § 1 mom. i naturvårdslagen inte behövdes. Förvaltningsdomstolen hade dessutom ansett att inte heller 39 § i naturvårdslagen hade hindrat anläggningen av avloppsledningen.

På besvär av den regionala miljöcentralen ansåg högsta förvaltningsdomstolen att anläggningen av överföringsavloppet enligt den utredning som erhållits inte medför sådana följder för den tjockskaliga målarmusslan som skulle förutsätta avvikelse från förbudet i 49 § 1 mom. i naturvårdslagen mot att förstöra och försämra föröknings- och rastplatser. Däremot kan en avvikelse från förbudet i 39 § 1 mom. i naturvårdslagen att flytta individer behövas för att arbetet skall få utföras. Eftersom förekomsten av tjockskalig målarmussla på anläggningsplatsen kunde utredas närmare innan byggarbetet påbörjades och eftersom frågan med vilken metod arbetet skulle utföras ännu var öppen, kunde bygglovet beviljas så, att frågan om behovet av ett undantag som avses i 49 § 3 mom. i naturvårdslagen utreds separat, dock så, att det byggande som miljötillståndsverket har tillåtit inte kan påbörjas utan ett lagakraftvunnet undantagsbeslut av miljötillståndsverket, om undantag behövs.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.