26.5.2006/1381 HFD:2006:32

Begäran om förhandsavgörande till Europeiska gemenskapernas domstol - Fri rörlighet för kapital - Direktivet 69/335/EEG - Överlåtelseskatt - Höjning av aktiekapital - Apport - Nyteckning

I ett anhängigt ärende som gällde förhandsavgörande av högsta förvaltningsdomstolen var det frågan om huruvida X SA med stöd av bestämmelserna i lagen om överlåtelseskatt kunde påföras överlåtelseskatt för aktier i D Oy, som Y Abp hade överlåtit till X SA som apport och för vilka X SA till Y Abp som vederlag ger nya aktier som X Abp emitterar.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt begära förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol om följande fråga: Skall artikel 56 i fördraget om upprättandet av europeiska gemenskapen och artikel 12.1c i rådets direktiv av den 17 juli 1969 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om indirekta skatter på kapitalanskaffning (69/335/EEG) tolkas så, att de hindrar uppbärandet av överlåtelseskatt när värdepapper på ovan nämnt sätt överlåts som apport till ett aktiebolag, som i vederlag ger egna nya aktier, som det emitterar?

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.