27.3.2006/675 HFD:2006:13

Vattenhushållningsärende - Vattenreglering - Päijänne - Lagen om vattenrätten - Vattenlagen - Tillstånd - Ändringsansökan - Ändring av tillståndsföreskrifter - Tillståndshavare - Regional miljöcentral - Utvinnande av vattenkraft - Kraftverk - Avtal - Förbindelse - Förlust av förmån som drabbar energiproduktion - Ersättning - Men för fiskerihushållningen - Fiskevårdsskyldighet - Fiskerihushållningsavgift - Innebörden av fiskevårdsskyldighet - Fiskerihushållningsmyndighet - Plan för utplantering av fisk - Rättsverkan - Behörighet

Staten hade 1953 med stöd av 1902 års lag om vattenrätten beviljats tillstånd till vattenreglering i Päijänne. När den regionala miljöcentralen på ansökan av tillståndshavaren ändrade regleringsföreskrifterna i tillståndet samt de föreskrifter i tillståndet som berörde fiskerihushållningen, skulle centralen iaktta vattenlagens bestämmelser om byggande, vattenreglering och ersättning.

På ansökan av tillståndshavaren ändrade miljötillståndsverket tillståndsföreskrifterna om vattenavrinningen och bestämde att de målsatta vattenstånden i Päijänne skulle höjas bland annat i fråga om medelvattenståndet i Päijänne och särskilt så, att de lägsta vattenstånden höjdes. Omprövningen av föreskrifterna medförde att vattenföringen i Kymmene älv förändrades. På det hela taget medförde omprövningen av regleringsföreskrifterna mera nytta än förluster för vattenkraftverken i Kymmene älv. Ersättning skulle inte utgå för de förluster av förmåner som vissa av nämnda vattenkraftverk kunde drabbas av därför att priset på elektricitet och följaktligen inkomsterna från försäljning av elektricitet varierade från månad till annan, när hänsyn togs till den samfällda effekten av regleringen av Päijänne och Konnivesi-Ruotsalainen, som stod i förbindelse med Päijänne, samt kraftverksägarnas ställning i de totala samarbetsarrangemangen i anslutning till regleringen.

Regleringstillståndet för Päijänne innehöll ingen fiskevårdsskyldighet, men i tillståndet föreskrevs, at om regleringen senare konstateras medföra skada på fiskbeståndet i vattendraget, är sökanden skyldig att för bevarande av fiskbeståndet vidta de åtgärder som fiskerihushållningsmyndigheten anser behövliga. Tillståndshavaren hade sedermera med stöd av en överenskommelse mellan tillståndshavaren och fiskerihushållningsmyndigheten från och med år 1978 planterat ut fiskyngel, för att så kompensera det men som regleringen medförde för fiskerihushållningen. I den ansökan om ändring av regleringsföreskrifterna som nu behandlades hade tillståndshavaren även begärt att den i tillståndet avsedda fiskerihushållningsskyldigheten skulle ändras. Den fiskutplaneringsplan som fiskerihushållningsmyndigheten hade godkänt hade inte kunnat utgöra ett slutligt och för de andra som saken angick bindande avgörande om hur och i vilken utsträckning förlusterna för fiskerihushållningen till följd av regleringen skulle förebyggas eller minskas. I målet existerade inte någon sådan till innehållet definierad skyldighet vars ändring kunde innebära ett avgörande av ärendet. Frågan om innehållet i den fiskerivårdsskyldighet som följde av regleringen av Päijänne var följaktligen i sin helhet en öppen fråga. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens och miljötillståndsverkets beslut att med stöd av 2 kap. 22 § 4 mom. i vattenlagen ålägga tillståndhavaren att i stället för att fullgöra sin utplanteringsskyldighet betala en fiskerihushållningsavgift och återförvisade till denna del ärendet till miljötillståndsverket för ny behandling.

Omröstning 5-2 om ersättandet av den förlust av förmån som drabbar energiproduktionen.

Se även HFD:2005:16.
Jfr HFD 27.3.2006 liggare 676.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.