22.3.2006/638 HFD:2006:12

Markanvändning och byggande - Besvärsrätt - Generalplan - Partiell hävning av beslut - Återbrytande - Fel i beslutsförfarandet - Utredningsskyldighet - Jämlikt bemötande - Hörande av markägare - Rättvis behandling

Stadfullmäktige hade antagit en generalplan i vilken ett område av A:s och B:s fastighet C anvisades för ett bostadsområde dominerat av småhus (AP). På besvär av vissa andra markägare upphävde förvaltningsdomstolen stadsfullmäktiges beslut till den del som beslutet gällde nämnda AP-område. A och B överklagade förvaltningsdomstolens beslut till högsta förvaltningsdomstolen, som avvisades besvären med stöd av 191 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Omröstning 6-2.

Högsta förvaltningsdomstolen prövade A:s och B:s skrivelse som en ansökan om återbrytande. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade, att förvaltningsdomstolens beslut väsentligt hade ändrat möjligheterna att nyttja nämnda område av fastigheten C för byggnadsändamål. Avgörandet hade följaktligen betydelse för fastighetens ägare, vilka med beaktande av 191 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen inte hade rätt att överklaga beslutet. Med hänsyn till detta och även med hänsyn till de yrkanden och besvärsgrunder med stöd av vilka förvaltningsdomstolen hade upphävt beslutet till den del som det gällde AP-området, samt de yrkanden som framställts om att saken skulle utredas och behandlas på ett opartiskt och rättvist sätt, borde förvaltningsdomstolen med hänsyn till principen om hörande av parter inte utan att först ge ägarna av området tillfälle att bli hörda i denna situation ha upphävt stadsfullmäktiges beslut till den del som beslutet gällde detta enskilda, med hänsyn till planeområdets totala areal jämförelsevis begränsade område. I ärendet hade därför skett ett sådant fel i förfarandet som avsågs i 63 § 1 mom.1 punkten i förvaltningsprocesslagen. På denna grund återbröt högsta förvaltningsdomstolen förvaltningsdomstolens beslut till den del som förvaltningsdomstolen med sitt beslut hade upphävt stadsfullmäktiges beslut beträffande anvisande av ett AP-område på fastigheten C och återförvisade till denna del ärendet till förvaltningsdomstolen för ny behandling.

Se HFD:2003:102 och HFD 22.3.2006 liggare 639.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.