14.3.2006/540 HFD:2006:10

Skolskjuts - Grundläggande utbildning - Närskola - Föräldrars äktenskapsskillnad - Gemensam vårdnad - Delat boende för barn - Umgängesrätt och rätt att hålla barnet hos sig

Föräldrarna till ett barn som läsåret 2003 - 2004 hade börjat sin skolgång i grundskolans första årskurs hade dömts till äktenskapsskillnad och bodde på olika områden av samma kommun så, att de barn som var bosatta på samma område som modern hörde till en annan närskolas elevupptagningsområde än de barn som bodde på samma område som fadern. Enligt ett avtal som socialnämnden hade fastställt hade föräldrarna gemensam vårdnad om barnet och barnet bodde hos modern. Tingsrätten hade med ett beslut som hade vunnit laga kraft bestämt att föräldrarna fortfarande skulle ha gemensam vårdnad om barnet och bestämt att fadern hade umgängesrätt till barnet och rätt att hålla det hos sig så, att barnet under läsåret var tredje vecka sju dagar i sträck skulle bo hos sin far. I befolkningsregistret hade barnet registrerats så, att dess permanenta bostad fanns hos modern, varför kommunen hade anvisat N skola som den närskola för barnet som avses i 6 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning. Denna skola låg ca 2 kilometer från moderns och ca 19,5 kilometer från faderns bostad. Kommunen var inte skyldig att med stöd av 32 § i lagen om grundläggande utbildning ordna fri skolskjuts för barnet under den tid som barnet vistades hos sin far i kyrkbyn, eller att bevilja ett tillräckligt bidrag för att barnet under nämnda tid skulle skjutsas eller ledsagas till N skola. Den omständigheten att barnet till följd av det boendearrangemang som föräldrarna hade valt att tillämpa inte hade möjlighet till fri skolskjuts eller motsvarande bidrag för denna andra permanenta vistelseplats kränkte inte den rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning om vilken bestäms i 16 § i grundlagen eller barnets rätt att träffa den av sina föräldrar hos vilken barnet inte är bosatt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.