8.3.2006/466 HFD:2006:9

Miljötillstånd - Avfallshanteringscentral - Förläggningsplats - Planläggning - Byggförbud - Förorening av vatten - Ersättning - Gamla skador - Avgörande av ett miljötillståndsärende som en helhet

I en generalplan med rättsverkningar hade Käringmossens avfallshanteringscentrals område försetts med beteckningarna EK (avstjälpningsplatsområde) och ET (område för samhällsteknisk försörjning). I ett utkast och förslag till detaljplan hade den avstjälpningsplats som skulle stängas försetts med beteckningen EJ/VR (område för avfallshantering, som efter att avfallshanteringen upphört iståndsätts till frilufts- och strövområde). Komposteringsanläggningen för bioavfall, komposteringsfältet och utjämningsbassängen för avloppsvatten från avstjälpningsplatsen hade försetts med beteckningen ET (område för byggnader och anläggningar som betjänar samhällsteknisk försörjning). För området hade med stöd av 53 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen utfärdats byggförbud. I miljöskyddslagen finns ingen bestämmelse som direkt hindrar att miljötillstånd beviljas på ett område där byggförbud gäller. När hänsyn dessutom togs till att området, som alltsedan år 1987 hade använts som avstjälpningsplats, såväl i den gällande generalplanen med rättsverkningar som i den detaljplan som var under beredning hade reserverats som ett område för avstjälpningsplats och avfallshantering samt till bestämmelserna i 6 §, 41 § 1 mom. och 42 § 2 mom. i miljöskyddslagen, utgjorde de omständigheter som nämndes i besvären och som gällde planläggningen och byggförbudet inte något hinder för beviljande av miljötillstånd.

Ersättning för skador som förorening av vatten kunde förutses medföra skulle enligt 67 § i miljöskyddslagen på tjänstens vägnar bestämmas i samband med att tillståndet beviljades, oberoende av om ansökan om miljötillstånd hade grundat sig på bestämmelsen i 28 § 2 mom. 1 eller 2 punkten eller t.ex. 4 mom. i samma paragraf eller bestämmelsen i 1 § i miljöskyddsförordningen om anläggningar som bedriver sådan verksamhet som nämns i förteckningen i nämnda 1 § i miljöskyddsförordningen. När hänsyn dock togs till vattendragens tillstånd och tillståndsvillkoren A.14. - A.18 i miljöcentralens beslut, vilka föreskrev hur vattnet skulle hanteras och behandlas, medförde föroreningen av vattnen enligt en förhandsbedömning ingen sådan ersättningsgill skada för vilken enligt 67 § i miljöskyddslagen ersättning skulle bestämmas i samband med att miljötillstånd beviljades.

Ersättningar för s.k. gamla skador som orsakats innan tillståndsärendet hade avgjorts skulle enligt 71 § i miljöskyddslagen bestämmas av respektive miljötillståndsverk, till vilket miljöcentralen till denna del kunde överföra ärendet för avgörande. Om ärendet inte på ovan nämnt sätt hade överförts till miljötillståndsverket för avgörande, hade de som ansåg sig ha lidit skada av olovlig förorening av vattnet möjlighet att på ansökan få saken behandlad av miljötillståndsverket. När hänsyn togs till den utredning om avstjälpningsplatsverksamhetens vattenförorenande verkan som framgick av handlingarna, att de skadelidande hade möjlighet att på ansökan få saken behandlad av miljötillståndsverket och att sökandena inte led några rättsförluster till följd av att ingen överföring till miljötillståndsverket hade skett, hade miljöcentralen inte förfarit felaktigt genom att inte överföra ersättningsyrkandena till miljötillståndsverket för avgörande.

Enligt miljöskyddslagen skall ett miljötillståndsärende avgöras som en helhet och kan inte till den del som ärendet gäller en del av tillståndsvillkoren överföras till en annan tillståndsmyndighet för avgörande. Följaktligen, och eftersom det tillståndsärende som saken gällde skulle avgöras av miljöcentralen, saknade det i ärendet framställda yrkandet stöd i lag, när det yrkades att ärendet skulle överföras till miljötillståndsverket till den del som det gällde tillståndsvillkoren om hur vattnet skulle hanteras och behandlas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.