14.2.2006/251 HFD:2006:7

Miljötillstånd - Vattenhushållningsärende - Förutsättningar för beviljande av tillstånd - Tillståndsprövning - Miljötillståndsverk - Medgivande av undantag - Naturvård - Torvproduktion - Naturvärden - Naturtyp - Skydd av små vattendrag - Behörighet - Preliminärfråga

Miljötillståndsverket och förvaltningsdomstolen hade ansett att den torvproduktion som ansökan avsåg jämte de dikningar som var förknippade med den avsevärt äventyrade målsättningarna för skyddet av små vattendrag, varför undantag inte kunde ges enligt 1 kap. 15 a § i vattenlagen.

Med hänsyn till bestämmelserna i 41 § 3 mom. i miljöskyddslagen samt den omständigheten att de typer av vattennatur som avses i 1 kap. 15 a och 17 a § i vattenlagen till sina rättsverkningar i betydande grad är jämförbara med de naturtyper som avses i 4 kap. i naturvårdslagen ansåg högsta domstolen att som preliminärfråga vid behandlingen av miljötillståndsärendet skulle prövas om det fanns behov av undantag från vattenlagens förbud mot att äventyra en naturtyp. Behörighet att bevilja undantag har dock enbart respektive miljötillståndsverk.

Eftersom bestämmelserna i 1 kap. 15 a § i vattenlagen skyddar just dessa små vattendrag, står uttryckligen naturvärdena i dessa vattendrag i fokus för den juridiska bedömning som avses i 1 mom. av nämnda paragraf, också när dessa små vattendrag är en del av en större naturvetenskaplig eller vattenekonomisk helhet. Fastän även egenskaperna hos en sådan helhet kan ha betydelse vid bedömningen av hur ett litet vattendrag närmare skall klassificeras som naturtyp eller vid bedömningen av dess naturvärden eller naturtillstånd, skyddar bestämmelserna i 1 kap. 15 a § dock inte själva helheten eller sådana i denna helhet ingående naturvärden som inte hör till vattendraget eller dess randområden eller verkningsområde. De två mindre än en halv hektar stora tjärnarna på den myr som avsågs i ansökan kunde inte som naturtyper enligt vattenlagen inbegripa hela den nästan 300 hektar stora myr som till följd av förbudet mot att äventyra en naturtyp i naturtillstånd de facto skulle komma att skyddas för torvproduktion, utan att några sådana beslut tagits som avses i naturvårdslagen. Hur naturvärdena hos de naturtyper som avses i 1 kap. 15 a § 1 mom. i vattenlagen individualiseras har likaså betydelse vid bedömningen av om de i paragrafens 2 mom. avsedda målsättningarna för skydd av små vattendrag äventyras på ett allmännare plan.

Eftersom miljötillståndsverket och förvaltningsdomstolen hade haft en annan uppfattning om utsträckningen av den naturtyp som tjärnarna bildade, skulle ärendet på denna grund återförvisas till miljötillståndsverket för ny behandling, för avgörande av frågan om det fanns förutsättningar att bevilja undantag från förbudet utan att avsevärt äventyra de i lagrummet avsedda målsättningar för skyddet av små vattendrag.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.