27.1.2006/124 HFD:2006:3

Vattenhushållningsärende - Muddring av farled - Förlängning av utsatt tid - Särskild orsak - Meddelande av tillståndsbestämmelser - Pemarviken - Uppläggning av muddringsmassor - Nätverket Natura 2000 - Fågeldirektivet - Skyldighet att bedöma verkningar - Betydlig försämring av naturvärden - Begränsningar som gäller farkoster - Sjötrafiklagen

Frågan gällde muddring av en tämligen smal båtfarled och två smalare bifarleder, som tidigare hade använts för båttrafik och som låg på ett område som tagit med i nätverket Natura 2000 som ett sådant särskilt skyddsområde som avsågs i fågeldirektivet, dvs. ett SPA-område, samt uppläggning av muddringsmassorna på två markområden, av vilka det ena gränsade till det ovan nämnda området som tagits med i nätverket Natura 2000 och det andra låg i dess omedelbara närhet.

Projektet försämrade inte betydligt de naturvärden som hade varit anledningen till att området hade tagits med i nätverket Natura 2000, när hänsyn togs bl.a. till att muddringsarbetet enligt de preciserade tillståndsbestämmelserna skulle begränsas till att utföras under andra tider än när fåglarna häckade eller flyttade. I syfte att trygga fåglarnas ostörda häckning skulle dessutom när muddringen inleddes ha utfärdats ett årligt förbud att framföra någon farkost på det vattenområde som hörde till nätverket Natura 2000 och till behövliga delar även i andra delar av viken så, att förbudet skulle gälla från islossningen till åtminstone den 15 maj varje år. Om inget sådant förbud hade utfärdats, fick muddringen inte inledas. Tillståndstagaren skulle dessutom sträva efter att hålla i kraft den fartbegränsning och det förbud att förorsaka vågsvall som länsstyrelsen enligt då gällande lag om båttrafik bestämt om i sitt beslut 12.8.1992.

Med hänsyn till bestämmelserna i 2 kap. 12 § 1 mom. i vattenlagen och med beaktande av bland annat även de övriga preciserade tillståndsbestämmelserna och den utredning som mottagits om ärendets handläggningsskeden, ansåg högsta förvaltningsdomstolen att det fanns förutsättningar att bifalla ansökan om förlängning av den tid för utförandet av muddringsarbetet som satts ut i beslutet om tillstånd till muddring och uppläggning av muddringsmassor, vilket redan vunnit laga kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.