Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2005

Avgörandena nummersvis

90-71 70-51 50-31 30-11 10-1

30.5.2005/1267 HFD:2005:30
Kommunalärende - Skriftlig varning - Besluts överklagbarhet
23.5.2005/1215 HFD:2005:29
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Koncernbidrag - Etableringsfrihet - Fria kapitalrörelser - Begäran om förhandsavgörande till Europeiska gemenskapernas domstol
19.5.2005/1179 HFD:2005:28
Utkomststöd - Sjukvårdsutgifter - Läkemedelskostnader - Handikappbidrag
12.5.2005/1089 HFD:2005:27
Miljötillstånd - Förutsättningarna för beviljande av tillstånd - Tillståndsprövning - Naturen - Naturvård - Landskap - Viltbeståndet - Torvproduktion - Verksamhet som medför risk för förorening av miljön - Ändring av område - Utsläpp - Förorening
10.5.2005/1062 HFD:2005:26
Handlingars offentlighet - Allmänhetens rätt att ta del av en handling - Skolutvärderingsrapporters offentlighet - Offentligheten av uppgifter som gäller enskilda skolor
25.4.2005/931 HFD:2005:25
Direkt beskattning - Vinst vid överlåtelse av egendom - Överlåtelsevinst av egen bostad - Stadigvarande bostad - Efterlevande makes äganderätt - Namnprincipen - Giftorätt - Avvittring
20.4.2005/884 HFD:2005:24
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Överlåtelse av aktier som hänförs till anläggningstillgångar - Återbetalning av kapital
8.4.2005/762 HFD:2005:23
Miljötillstånd - Bästa tillgängliga teknik - BAT - Avstjälpningsplats - Tillståndsvillkor - Tillståndsvillkor om hindrande av förorening - Förutsättningar för beviljande av tillstånd
5.4.2005/718 HFD:2005:22
Inlösningstillstånd - Inlösningsmyndighetens utredningsskyldighet - Begravningsplats - Kyrkofullmäktiges behörighet - Kyrkorådets behörighet - Allmänt behov
23.3.2005/635 HFD:2005:21
Handikappservice - Ekonomisk stödåtgärd - Anskaffning av personbil
23.3.2005/629 HFD:2005:20
Utkomststöd - Disponibla inkomster - Studiestöd - Studielån - Kommunens prövningsrätt
17.3.2005/574 HFD:2005:19
Förvaltningstvist - Ersättning till en familjevårdare för kostnader som gymnasiestudier medför - Barnbidragets betydelse
17.3.2005/572 HFD:2005:18
Stöd för närståendevård - Närståendevårdares lagstadgade ledighet från vården - Ersättning i pengar
18.2.2005/310 HFD:2005:17
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Lagerbyggnad - Magasin - Bebyggd miljö - Kulturhistorisk betydelse - Stadsbild - Användningsändamål
17.2.2005/298 HFD:2005:16
Fiskevårdsskyldighet - Utplaneringsplan - Fiskevårdsskyldighetens slutliga innehåll - Rätten att överklaga beslut - Behörig myndighet - Fiskerihushållningsmyndighet - Miljötillståndsverk - Vattenärende
15.2.2005/286 HFD:2005:15
Beskattningsförfarande - En besvärsmyndighets beslut - Rättelse av debitering - Preskription av skatter - Behörighet
10.2.2005/268 HFD:2005:14
Förvaltningsärende - Besvärsrätt över ett beslut - Rökningsförbud - Fångcell - Kommunalt meddelande
7.2.2005/246 HFD:2005:13
Rättsskyddscentralen för hälsovården - Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården - Skriftlig varning - Yrkesutövning
7.2.2005/245 HFD:2005:12
Inlösen - Markanvändning och byggande - Samhällstekniskt byggande - Allmänt behov - Vattenområde - Vattenlagen - Tillstånd till förhandsbesittningstagande - Besvärsförbud
4.2.2005/222 HFD:2005:11
Förorening av jordmån - Förvaltningstvång - Ansvar för sanering av mark och grundvatten - Saneringsåläggande - Uttalande om hur saneringskostnaderna fördelas - En regional miljöcentrals behörighet
Avgörandena nummersvis

90-71 70-51 50-31 30-11 10-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.