Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2005

Avgörandena nummersvis

90-71 70-51 50-31 30-11 10-1

28.7.2005/1892 HFD:2005:50
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Äktenskap - Avslutad samlevnad - Familjevåld - Tolkning som tar hänsyn till de grundläggande fri- och rättigheterna
15.7.2005/1789 HFD:2005:49
Naturvård - Inrättandet av naturskyddsområde - Områden som tillhör enskilda - Besvärsrätt - Förenings besvärsrätt - Myndighets besvärsrätt - Ändring av besvär - Nya yrkanden - Fiske - Allmänt intresse - Det allmänna bästa - Allemansrätt - Arbetskrafts- och näringscentral - Organisationer för tillvaratagande av fritidsfiskarnas intressen
12.7.2005/1763 HFD:2005:48
Trafiktillstånd - Taxitillstånd - Förutsättningar för beviljandet av tillstånd - Person som ansvarar för trafiken - Lämplighet - Yrkeskörtillstånd - Ålder
1.7.2005/1657 HFD:2005:47
Fördelning av utsläppsrätter på anläggningar - Fjärrvärmenät - Tillämpning av 26 § i lagen om utsläppsrätter
1.7.2005/1656 HFD:2005:46
Fördelning av utsläppsrätter på anläggningar - Värmekraftverk - Begäran om förhandsbesked - Grandfatheringmetoden - Jämkning
29.6.2005/1631 HFD:2005:45
Tillstånd för marktäkt - Felaktigt omröstningsförfarande - Jäv - Anmärkning mot ansökan
28.6.2005/1609 HFD:2005:44
Kommunalt ärende - Val av tjänsteinnehavare - Rektorstjänst - Grundläggande utbildning - Allmänna tjänsteutnämningsgrunder
23.6.2005/1573 HFD:2005:43
Patent - beviljande av patent - Överklagbarhet - Besvärsrätt - Partsbehörighet - Rättsskyddsbehov - Effektivt rättsmedel - Invändningsförfarande - Klagan
22.6.2005/1541 HFD:2005:42
Gruvlag - Inmutning - Hinder för inmutning - Områdesanvändning - Grundad anledning - Särskilda skäl - Generalplan med rättsverkningar - Vattenområde - Natura 2000 - nätverket - utvärderingsskyldighet - Försiktighetsprincipen - Besvärsrätt - Granne
20.6.2005/1512 HFD:2005:41
Läkarintyg - Klientavgift
20.6.2005/1494 HFD:2005:40
Förskottsuppbörd - Ersättning som avses i 56 § i statstjänstemannalagen - Lön - Skadestånd
17.6.2005/1468 HFD:2005:39
Accisbeskattning - Accis på alkohol och alkoholdrycker - Produkter skaffade från en annan EU-stat - Privatperson - Eget bruk - Kommersiellt syfte
13.6.2005/1402 HFD:2005:38
Kommunalärende - Framställning om överföring till annat landskap - Kommunfullmäktiges beslut - Överklagbarhet
10.6.2005/1401 HFD:2005:37
Penningspelstillstånd - Sammanslutning med ensamrätt - Monopol - Motivering av beslut - Återförvisande av beslut
10.6.2005/1399 HFD:2005:36
Handikappservice - Färdtjänst - Dement åldring - Självständigt liv
8.6.2005/1375 HFD:2005:35
Utlänningsärende - Asyl - Behov av skydd - Somalien - Klanbakgrund - Brott mot mänskliga rättigheter - Yrke
7.6.2005/1357 HFD:2005:34
Lagen om fiske - Arbetskrafts- och näringscentral - Ändringssökande - Besvärsnämnden för lantbruksnäringar - Besvär - Besvärstillstånd - Spöfiskeavgift - Utdelning av medel - Fiskeområde - Fiskeområdes ägare - Utredning av ärende - Jord- och skogsbruksministeriet - Anvisning - Belastning som fiske innebär - Besvärsrätt
3.6.2005/1342 HFD:2005:33
Markanvändning och byggande - Undantag - Behörighet - Kommun - Regional miljöcentral - I en detaljplan anvisad byggrätt - Planebestämmelse- Total byggrätt - Byggrätt anvisad för ett bestämt ändamål - Ändring av användningsändamål - Ringa avvikelse
2.6.2005/1311 HFD:2005:32
Psykiatrisk sjukhusvård - Minderårig - Mental störning - Tourettes syndrom
1.6.2005/1295 HFD:2005:31
Begränsat skattskyldig - Idrottsman - Inkomst från Finland - Källskatt
Avgörandena nummersvis

90-71 70-51 50-31 30-11 10-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.