Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2005

Avgörandena nummersvis

90-71 70-51 50-31 30-11 10-1

11.11.2005/2933 HFD:2005:70
Miljötillstånd - Förutsättningar - Torvproduktion - Närhet till tätort - Placering av verksamhet - Produktionsskedets längd - Förorening av miljön - Buller - Inverkan av damm - Naturen och dess mångfald
9.11.2005/2897 HFD:2005:69
Markanvändning och byggande - Stranddetaljplan - Naturabedömning - Saimenvikaren - Regionplan - Reservering för naturskyddsområde
3.11.2005/2836 HFD:2005:68
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst - Kommanditbolag - Ansvarig bolagsman - Bolagsmans överlåtelse av en del av sin bolagsandel - Privatuttag - Negativt eget kapital
28.10.2005/2738 HFD:2005:67
Kommunikationsmarknadslag - Teleföretag - Marknadsanalys - Betydande marknadsinflytande - gemenskapsrätten
27.10.2005/2727 HFD:2005:66
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - inkomstkälla i näringsverksamhet - Enskild firma - Kommanditbolag - Ansvarig bolagsman - Inkomstandel - Avdragsrätt för förluster
10.10.2005/2546 HFD:2005:65
Rättshjälp - Ärende som behandlas utomlands - Europeiska människorättsdomstolen - Allmän juridisk rådgivning
7.10.2005/2536 HFD:2005:64
Beskattning av personlig inkomst - Dagpenning - Särskild plats för arbetets utförande - Arbetsresa - Långvarig byggarbetsplats - Ordinarie arbetsplats
6.10.2005/2529 HFD:2005:63
Offentlig upphandling - Tillämpningsområde - Upphandlingsenhet - Juridisk person som hör till den offentliga förvaltningen - Förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol
3.10.2005/2489 HFD:2005:62
Kommunalärende - Kommunens kompetens - Statliga val - Centraliserad valreklam - Avgift för reklamställningar - Yttrandefrihet
27.9.2005/2458 HFD:2005:61
Beskattningsförfarande - Påförande av skatteförhöjning - Skattskyldigs deklarationsskyldighet - Väsentligen oriktig skattedeklaration - Uppsåtlig eller grov vårdslöshet
9.9.2005/2265 HFD:2005:60
Medborgarskapsärende - Undantag från oförvitlighetsvillkoret - Betydelsen av väntetid
9.9.2005/2264 HFD:2005:59
Övervakningen av företagsförvärv - Villkorligt godkänt företagsförvärv - Ändring av villkoren för ett företagsförvärv
5.9.2005/2193 HFD:2005:58
Kommunalärende - Fullmäktiges arbetsordning - Begränsning av rätten att yttra sig - Avstängning från förtroendeuppdrag
2.9.2005/2170 HFD:2005:57
Vattenhushållningsärende - Samhälle - Vattenförsörjning - Grundvatten - Alternativ - Tillstånd att ta vatten - Verkningar - Oklarhet - Utredningsskyldighet - Förutsättningar för tillstånd - Jämförelse av nytta och olägenhet - Verkningar för vattendrag - Särskilda naturvärden - Sjö - Vattenstånd - Källa - Tjärn - Naturtyp (livsmiljö) - Undantag - Tillstånd beviljat för viss tid - Skador på fiskbeståndet - Skadeståndsskyldighet - Naturskyddsområde - Översyn av tillstånd - Natura 2000 - Utvärderings- och utlåtandeförfarande - Laga kraft - Inledande av verksamhet - Förutsättningar för att avgöra ett rättskipningsärende
31.8.2005/2149 HFD:2005:56
Markanvändning och byggande - Stranddetaljplan - Byggyta för strandbastu - Upphävande av beslut - Ändring av beslut - Förvaltningsdomstol - Besvärsrätt - Behörighet
31.8.2005/2147 HFD:2005:55
Markanvändning och byggande - Generalplan - Objektbeteckning för strandbastu - Upphävande av beslut
29.8.2005/2141 HFD:2005:54
Internationell adoption - Förutsättningarna för att bevilja adoptionstillstånd - Adoptivföräldrarnas ålder - Barnets bästa
22.8.2005/2061 HFD:2005:53
Expropriation - Inlösen av nyttjanderätt - Strömöverföringsledning - Allmän inlösningsgrund - Särskild inlösningsgrund - Allmänt behov - Allmännare betydelse
11.8.2005/1956 HFD:2005:52
Miljöskyddslagen - Förvaltningstvång mot ny innehavare - Åtgärder vid överträdelser och försummelser - Hot om tvångsutförande - Förbud mot förorening av mark - Preventionsprincipen och principen om minimering av olägenheter - Försiktighets- och aktsamhetsprincipen - Principen om förorenarens ansvar - Verksamhetsutövare - Avfallsinnehavarens ansvar - Spilloljecisterner
29.7.2005/1902 HFD:2005:51
Statstjänsteman - Tingsdomare - Avlöning - Kompletterande tjänstekollektivavtal - Icke-fackansluten - Jämbördigt bemötande - Arbetsdomstolen - Rättelseyrkande
Avgörandena nummersvis

90-71 70-51 50-31 30-11 10-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.