11.11.2005/2933 HFD:2005:70

Miljötillstånd - Förutsättningar - Torvproduktion - Närhet till tätort - Placering av verksamhet - Produktionsskedets längd - Förorening av miljön - Buller - Inverkan av damm - Naturen och dess mångfald

Det torvproduktionsområde som avsågs i ansökan låg i omedelbar närhet av en tätortsbebyggelse som utgjorde kommunens centrum. Under dessa förhållanden medförde verksamheten, även när den bedrevs i överensstämmelse med tillståndsvillkoren, förorening av miljön och risk för sådan, vilket framgick särskilt så, att mängden dammpartiklar och små dammpartiklar ökade, men delvis även som bullerolägenhet samt som belastning av vattendrag. För partiklarnas och bullrets vidkommande var det frågan om minskad trivsel i miljön, sådant oskäligt besvär på en bostadsfastighet som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden samt i synnerhet för partiklarnas vidkommande om en sådan olägenhet för hälsan som avses i miljöskyddslagen. Den förorening av miljön som förorsakades och risken för sådan förorening skulle bedömd som en helhet anses vara avsevärd. Dessutom medförde en betydande ökning av verksamheten att de gränsvärden som genom förordning hade fastställts för förekomsten av partiklar i luften delvis överskreds i en del av tätortsområdet. En betydande del av partiklarna var små partiklar. Den torvproduktion som avsågs i ansökan kunde inte placeras på en mosse på ett sådant sätt att föroreningen och risken för förorening i tillräcklig mån kunde förebyggas. Med hänsyn till bestämmelserna i 6 § 1 mom. och 2 mom. 1 och 2 punkten, 41 § 1 och 2 mom., 42 § 1 mom. 1, 2 och 5 punkten samt 2 mom. i miljöskyddslagen motsvarade verksamheten följaktligen inte de i lagen föreskrivna förutsättningarna för beviljande av miljötillstånd. Tillståndsansökan skulle därför förkastas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.