9.9.2005/2264 HFD:2005:59

Övervakningen av företagsförvärv - Villkorligt godkänt företagsförvärv - Ändring av villkoren för ett företagsförvärv

I sitt villkorliga godkännande av ett företagsförvärv hade konkurrensverket bestämt att bl.a. en förbindelse skulle iakttas som gällde bolaget A:s personrepresentation i vissa andra bolags styrelser och operativa ledning. Villkoret var inte tidsbegränsat. Bolaget A yrkade att villkoret skulle undanröjas eller lindras. Till stöd för sitt yrkande åberopade A bl.a. att de ekonomiska styrkeförhållandena mellan bolagen A och B hade förändrats sedan konkurrensverket hade givit sitt beslut. Enligt 11 i § 1 mom. i lagen om konkurrensbegränsningar kan konkurrensverket på ansökan undanröja ett villkor som ställts för fullföljande av ett företagsförvärv eller mildra villkoret med anledning av att förhållandena på marknaden väsentligt har förändrats eller av något annat vägande skäl. I sitt beslut konstaterade högsta förvaltningsdomstolen att det med stöd av nämnda bestämmelse är möjligt att under ändrade förhållanden på nytt bedöma om villkoret längre är behövligt med hänsyn till bestämmelserna i 11 d § 1 och 3 mom. i lagen om konkurrensbegränsningar.
Eftersom marknadsdomstolen i sitt beslut inte hade gjort en tillräckligt omfattande bedömning av om villkoret i sin ursprungliga lydelse fortfarande behövdes för att undvika att ett företagsförvärv resulterar i uppkomst eller förstärkning av en sådan dominerande ställning på marknaden som på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den, upphävdes marknadsdomstolens beslut och ärendet återförvisades till marknadsdomstolen för ny behandling.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.