2.9.2005/2170 HFD:2005:57

Vattenhushållningsärende - Samhälle - Vattenförsörjning - Grundvatten - Alternativ - Tillstånd att ta vatten - Verkningar - Oklarhet - Utredningsskyldighet - Förutsättningar för tillstånd - Jämförelse av nytta och olägenhet - Verkningar för vattendrag - Särskilda naturvärden - Sjö - Vattenstånd - Källa - Tjärn - Naturtyp (livsmiljö) - Undantag - Tillstånd beviljat för viss tid - Skador på fiskbeståndet - Skadeståndsskyldighet - Naturskyddsområde - Översyn av tillstånd - Natura 2000 - Utvärderings- och utlåtandeförfarande - Laga kraft - Inledande av verksamhet - Förutsättningar för att avgöra ett rättskipningsärende

Kommunerna A, B och C hade ansökt om tillstånd att ta grundvatten från en grundvattenförekomst som var belägen på kommunerna D:s och E:s områden. Grundvattenförhållandena på området ansågs ha förblivit bristfälligt utredda, likaså de verkningar som företaget kunde ha för grundvatten och vattendrag samt för naturobjekt som uttryckligen skyddades i lag eller för andra naturobjekt. Dessa omständigheter var i första hand tillståndssökandena skyldiga att utreda. Förutsättningar för beviljande av täkttillstånd ansågs i denna situation finnas endast om man avsevärt begränsade den mängd grundvatten som skulle tas, kompletterade tillståndet med flera andra bestämmelser samt bestämde att tillståndet skulle vara i kraft endast en viss tid. Eftersom för de källor som befann sig i naturtillstånd inte i detta ärende hade beviljats något sådant undantag som avsågs i 1 kap. 17 a § i vattenlagen, var det behövligt att till tillståndet foga ett förbud mot fortsatt grundvattentäkt i en situation där det förbud som ingick i nämnda paragraf skulle komma att överträdas. Om vattenståndet i en sjö kom att understiga den nivå som bestämdes i beslutet, skulle också den vattenmängd som togs inskränkas på det sätt som bestämdes i beslutet.
Det område som påverkades hörde delvis till Natura 2000-programmet. Även om det utvärderings- och utlåtandeförfarande som skulle iakttas i fråga om nämnda företag delvis hade varit felaktigt, ansågs företaget, om det genomfördes i enlighet med högsta förvaltningsdomstolens beslut, inte på ett avsevärt sätt försämra de naturvärden för vilkas skyddande området hade tagits med i Natura 2000 -nätverket.
Högsta förvaltningsdomstolen kunde avgöra ärendet trots att tillståndssökandena hade begärt att handläggningen skulle skjutas upp för beredande av möjlighet att inhämta ett nytt sakkunnigutlåtande.
Se även HFD 21.1.2005 liggare 140.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.