22.6.2005/1541 HFD:2005:42

Gruvlag - Inmutning - Hinder för inmutning - Områdesanvändning - Grundad anledning - Särskilda skäl - Generalplan med rättsverkningar - Vattenområde - Natura 2000 - nätverket - utvärderingsskyldighet - Försiktighetsprincipen - Besvärsrätt - Granne

Handels- och industriministeriet hade givit ett bolag mutsedel på ett 27,9 hektar stort inmutningsområde, som omfattande enbart ett vattenområde utanför Porkalaudden i Kyrkslätt kommun. I kommunens delgeneralplan med rättsverkningar var inmutningsområdet betecknat som vattenområde (W) och genom området löpte två farleder, som var utmärkta i planen. I närheten av inmutningsområdet hade en holme som låg väster om området betecknats som naturskyddsområde (SL). Detsamma gällde spetsen av en udde som låg nordväst om inmutningsområdet. Den södra delen av en holme som låg omedelbart öster om inmutningsområdet hade försetts med beteckningen RA/3, för att i första hand nyttjas som fritidsbostadsområde samt dess norra del med beteckningen VR-1 som frilufts- och strövområde. En central målsättning för planen var enligt planebeskrivningen att bevara den unika kust- och skärgårdsnaturen på Porkalaudden. Inmutningsområdet låg innanför ett objekt som under namnet Kyrkslätt skärgård var ett i habitatdirektivet avsett SCI-område inom nätverket Natura 2000, visserligen utan att höra till detta objekt, men inmutningsområdet låg i den omedelbara närheten av delar av områden som hörde till nätverket.

Ägare till fastigheter med jord- eller jord- och vattenområden som låg i närheten av inmutningsområdet och delvis direkt gränsade till inmutningsområdet hade besvärsrätt i ärendet, när hänsyn togs till de åtgärder som enligt 12 § i gruvlagen är tillåtna på ett inmutningsområde samt hur ändringssökandenas fastigheter var belägna i förhållande till inmutningsområdet på nämnda vattenområde. Kyrkslätts kommun hade motsatt sig inmutningen med hänvisning till bland annat Porkalauddens och den närliggande omgivningens värde som natur- och rekreationsområde samt delgeneralplanens innehåll. När hänsyn togs till att inmutningsområdet var beläget inom gränserna för ett objekt som hörde till Natura 2000 - nätverket, i den omedelbara närheten av områden som hörde till nätverket samt de reserveringar som i planen hade gjorts på de närliggande områdena, den betydelse som denna helhet av områden utgjorde för fågelfaunan och som rekreationsområde samt de farleder som korsade området, hade Kyrkslätts kommun motsatt sig inmutningen av en sådan grundad anledning som avses i 6 § 1 mom. 8 punkten i gruvlagen. Eftersom bolaget inte hade framfört några särskilda orsaker för att inmutningen skulle få ske, hade det funnits ett hinder för inmutningen.

I sin prövning av om den tröskel för konsekvensbedömning som avses i 65 § 1 mom. i naturvårdslagen hade överskridits hade handels- och industriministeriet hämtat stöd i sökandebolagets utredning om undersökningsarbete som skulle komma att utföras på inmutningsområdet. Bolagets utredning var av allmän natur och av den framgick inte om inmutningsbolaget hade för avsikt att enligt 12 § 1 mom. i gruvlagen utnyttja mark som låg utanför inmutningsområdets gränser. När hänsyn togs till att vattenområdet låg i den omedelbara närheten av ett objekt som hörde till Natura 2000 - nätverket, borde ministeriet ha krävt att bolaget inte bara lämnade in en sedvanlig inmutningsansökan, utan en betydligt mera detaljerad, i 8 § 1 mom. 4 punkten i gruvlagen avsedd utredning om undersökningarnas uppskattade omfattning och art. Ministeriet hade inte till sitt förfogande haft en utredning som skulle ha varit tillräcklig för att kunna bedöma om för inmutningsföretaget krävdes ett sådant bedömningsförfarande och sådana utlåtanden som avses i 65 § 1 och 2 mom. i naturvårdslagen, när hänsyn särskilt togs till den försiktighetsprincip som Europeiska gemenskapernas domstolen tillämpar i sin tolkning av artikel 6.3 i habitatdirektivet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.