7.6.2005/1357 HFD:2005:34

Lagen om fiske - Arbetskrafts- och näringscentral - Ändringssökande - Besvärsnämnden för lantbruksnäringar - Besvär - Besvärstillstånd - Spöfiskeavgift - Utdelning av medel - Fiskeområde - Fiskeområdes ägare - Utredning av ärende - Jord- och skogsbruksministeriet - Anvisning - Belastning som fiske innebär - Besvärsrätt

De av spöfiskeavgifter influtna medel som i enlighet med arbetskrafts- och näringscentralens beslut delades ut till fiskeområdenas ägare var inte sådana ersättningar, premier och andra understöd som avsågs i 1 § (1514/1994) i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar, utan en ersättning av vederlagskaraktär för att fiskevatten hade använts för handredskapsfiske. Sistnämnda lag skulle därför inte tillämpas när beslut fattades om fördelningen av medlen. Följaktligen kunde besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen utan ett sådant besvärstillstånd som nämnda lag förutsätter.

Den belastning som handredskapsfiske innebär hade utretts i ett projekt med namnet "Suomi kalastaa" (Finland fiskar) 2001, som genomfördes på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet. Enligt en tabell som vilt- och fiskeriforskningsinstitutets forskningsanstalt har publicerat, hade fiskeområdet R:s andel av handredskapsfiskedagarna på respektive arbetskrafts- och näringscentrals verksamhetsområde varit 1,88 procent år 2001. Med stöd av ett beslut om utdelning till fiskeområdenas ägare av medel som influtit genom uppbärandet av spöfiskeavgifter hade arbetskrafts- och näringscentralen fördelat medlen från avgifter för spöfiskekort mellan fiskeområdena. Medlen hade fördelats så, att fiskeområdet R vidare till fiskevattnens ägare skulle dela ut 5 716 euro. Beloppet motsvarade den andel, 1,88 procent av de för år 2001 influtna medel som arbetskrafts- och näringscentralen hade fått för att dela ut och som enligt nämnda riksomfattande utredning om handredskapsfisket på arbetskrafts- och näringscentralens verksamhetsområde hade hänfört sig till fiskevattnen på fiskeområdet R. Med hänsyn till bestämmelserna i 89 a § 3 och 4 mom. i lagen om fiske kunde grunderna för fördelningen av medlen mellan fiskeområdena inte genom en anvisning av jord- och skogsbruksministeriet bindas enbart till att följa ovan nämnda utredning. Med hänsyn till fördelningsbeslutets syfte och karaktär hade i ärendet dock inte framgått något sådant att det hade funnits skäl att betvivla utredningens tillförlitlighet eller anse att den inte hade varit tillräckligt exakt. Det fanns ingen rättslig grund att förutsätta att det totala belopp som utdelades skulle ökas med andra medel. Följaktligen hade beslutet fattats så som föreskrivs i 89 a § 1 och 3 mom. i lagen om fiske samt med beaktande av bestämmelsen i samma paragrafs 4 mom. om belastning som handredskapsfisket innebär för ett vattenområde.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.