5.4.2005/718 HFD:2005:22

Inlösningstillstånd - Inlösningsmyndighetens utredningsskyldighet - Begravningsplats - Kyrkofullmäktiges behörighet - Kyrkorådets behörighet - Allmänt behov

Med stöd av 4 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter hade statsrådet 11.12.2003 givit Fredrikshamns evangelisk-lutherska församling tillstånd att genom inlösen förvärva äganderätten till ett område som behövdes för utvidgningen av Ristiniemi begravningsplats och som omfattade sammanlagt ca 10 ha av två lägenheter i Fredrikshamns stad. Fredrikshamns och Veckelax församlingar gick samman 1.1.2004. Markägarna anförde besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, som i sitt beslut ansåg att de gravplatser för bisättning av kistor som dåvarande Fredrikshamns församling förfogade över på sina begravningsplatser skulle ta slut inom några år. Av denna anledning och med hänsyn till att det område som skulle tas i anspråk för utvidgningen hörde till ett område som i delgeneralplanen hade betecknats som begravningsplats samt vad som hade anförts om även den framtida efterfrågan på gravplatser på Ristiniemi begravningsplats, hade det funnits ett allmänt behov att utvidga begravningsplatsen. Behovet att utvidga begravningsplatsen på nämnda plats hade inte upphört genom sammanslagningen av Fredrikshamn och Veckelax församlingar.

Den myndighet som prövade ansökan om inlösningstillstånd skulle utöver de materiella förutsättningarna för inlösen även utreda om beslutet att ansöka om inlösningstillstånd hade fattats av behörig myndighet inom det offentliga samfundet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.