17.2.2005/298 HFD:2005:16

Fiskevårdsskyldighet - Utplaneringsplan - Fiskevårdsskyldighetens slutliga innehåll - Rätten att överklaga beslut - Behörig myndighet - Fiskerihushållningsmyndighet - Miljötillståndsverk - Vattenärende

I ett tillståndsvillkor i ett gällande tillståndsbeslut för ett kraftverk hade med stöd av 2 kap. 22 § i vattenlagen föreskrivits skyldighet att plantera ut fisk. I villkoret föreskrevs också att utplanteringsplanen, som preciserade skyldighetens närmare innehåll, med vissa års mellanrum skulle godkännas av jord- och skogsbruksministeriet, som var fiskerihushållningsmyndighet. Meningsskiljaktigheter om utplaneringsplanen skulle inte avgöras av fiskerihushållningsmyndigheten, utan dessa kunde trots den utformning som villkoret hade fått i tillståndsbeslutet vid behov på ansökan framläggas för respektive miljötillståndsverk för att avgöras i den ordning som bestäms i vattenlagen. Högsta förvaltningsdomstolen, hos vilken ett fiskeområde och två fiskelag hade anfört besvär över ministeriets beslut och yrkat att det skulle upphävas, undanröjde den besvärsanvisning som fogats till ministeriets beslut och avvisade besvären.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.