10.2.2005/268 HFD:2005:14

Förvaltningsärende - Besvärsrätt över ett beslut - Rökningsförbud - Fångcell - Kommunalt meddelande

Enligt en miljötillsynsnämnd kunde ett fängelse inte på det sätt som avses i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning upprepade gånger eller genom att försumma att iaktta en myndighets anvisningar anses ha brutit mot bestämmelserna i nämnda lag på ett sådant sätt att det hade funnits grunder att göra en anmälan till allmänna åklagaren för att denne skulle väcka åtal. Trots att en åklagare endast på anmälan av kommunen får väcka åtal för en gärning som avses i 32 § 2 mom. i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning, var nämndens beslut dock inte ett sådant beslut som avses i 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen, genom vilket ett förvaltningsärende som avses i 4 § i samma lag har avgjorts eller lämnats utan prövning.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.