20.01.2005/90 HFD:2005:4

Markanvändning och byggande - Krav på innehållet i en detaljplan - Ett områdes användningsändamål - Område som betjänar sport och rekreation - Olika funktioner och deras förenlighet - Grundvattenområde - Föroreningsrisk - Tillräckliga närrekreationsomården - Regionplan - Generalplan

Av en detaljplans totala areal, som var 15,8 ha, hade ett ca 10,8 ha stort område reserverats för en golfbana med nio hål (VU-1) och sammanlagt ca tre hektar för kvartersområden (Y, YU, LPA). Mellan det område som hade reserverats för golfbanan och det småhusområde som låg österom planeområdet hade anvisats ett till största delen ca 20 meter brett område för en park. Mitt i det område som hade reserverats för golfbanan hade anvisats ett område för en gång- och cykelbana. Enligt en föreskrift i planen fick det område som var avsett för golfbanan inte inhägnas. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg, att den verksamhet som planerades på det drygt 10 hektar stora området inte kunde bedrivas tryggt utan att användningen av området för andra rekreationsändamål och genomgångstrafiken till fots och med cykel avsevärt inskränktes. Även risken för förorening av grundvattnet gjorde att planen med hänsyn till golfbaneverksamhetens placering och omfattning inte uppfyllde villkoren för en trygg och sund livsmiljö. Stadsfullmäktiges beslut att godkänna ändringen av detaljplanen var därför lagstridigt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.