14.12.2004/3250 HFD:2004:105

Markanvändning och byggande - Undantag - Generalplan - Strandgeneralplan - Ovillkorlig bygginskränkning - Beteckning som anger användningsändamål - RA-område - Ändring av användningsändamål - Fritidsbostad

Undantag hade sökts att ändra användningsändamålet för en byggnad från fritidsbyggnad till permanent bostad. På området gällde en delgeneralplan med rättsverkningar, som stadsfullmäktige hade godkänt 28.5.2001. I delgeneralplanen hade på fastigheten i fråga anvisats ett område för fritidsbostäder (RA1), på vilket fick uppföras en fritidsbyggnad. Enligt de allmänna bestämmelserna i delgeneralplanen kunde planen med stöd av 72 § i markanvändnings- och bygglagen användas som grund för beviljande av bygglov för sådant byggande på RA-, AO-, AM-, VR- och ao-områden som motsvarade generalplanen. För områden som låg mindre än 150 meter från strandlinjen hade all byggrätt överförts på enskilda fastigheter på nämnda områden.

Med beaktande av de ovan refererade planebestämmelserna var delgeneralplanen avsedd att genomföras så, att byggloven beviljades i överensstämmelse med generalplanen. Med hänsyn härtill och eftersom det var frågan om ett område som var avsett för privat byggande, skulle RA-beteckningen, som angav användningsändamålet, till följd av generalplanens karaktär av plan som i detalj styrde byggandet anses vara avsedd att ovillkorligt tillämpas i bygglovsförfarandet. Följaktligen gällde RA-beteckningen med de rättsverkningar som avses i 43 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Innan bygglov kunde beviljas för byggande som försvårade genomförandet av generalplanen behövdes därför undantag från en sådan föreskrift i planen. Beviljande av bygglov för ändring av fritidsbyggnadens användningsändamål så, att byggnaden kom att användas som permanent bostad hade därför förutsatt undantag från den bygginskränkning om vilken bestäms i 43 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Se och jfr HFD:2003:42, HFD:2004:49 och HFD:2004:57.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.