27.7.2004/1719 HFD:2004:72

Miljötillstånd - Verksamhet som utgör en helhet - Verksamhet som medför risk för förorening av miljön - Brytning av sten - Krossning av sten - Buller - Skakning - Sten som biprodukt - Förorening av miljön - Olägenhet för hälsan - Skada eller olägenhet för egendom eller dess användning - Oskäligt besvär - Uthyrning av fritidsstugor - Källa - Brunn -Verksamhetstid - Anmälningsförfarande - Försämring av speciella naturförhållanden - Förutsättningar för beviljande av tillstånd - Tillståndsvillkor som skall hindra förorening - Utredningsskyldighet - Separat komplettering av tillstånd

Aktiebolaget K hade beviljats ett tioårigt miljötillstånd att bryta sammanlagt 25 000 m2 berg (för bruksändamål), spränga loss bergssubstansen, dela upp den och forsla bort den samt att lägga upp högar av den sten, som skulle komma att uppstå som biprodukt vid brytningen. Tillståndet omfattade inte krossning av denna stensubstans, även om avsikten hade varit att i anslutning till verksamheten också skulle krossas sten under högst tre cirka två veckor långa perioder under den tioåriga tillståndsperioden. Miljökonsekvenserna av verksamheten hade bedömts bli obetydliga för att stenkrossning skedde endast i begränsad utsträckning och att verksamheten var kortvarig.

Den stenkrossning som skedde i anslutning till bergsbrytningen var en del av en helhet av verksamheter som innebar risk för förorening av miljön. Frågan om denna helhet av verksamheter krävde tillstånd, om det fanns förutsättningar att bevilja tillstånd samt frågan om tillståndsvillkor skulle bedömas enligt miljöskyddslagen. Förekomsten av sådan olägenheter för hälsan som avses i miljöskyddslagen samt sådant oskäligt besvär som avses i samma lag och lagen angående vissa grannelagsförhållanden, den juridiska betydelsen av detta samt behovet att förebygga och begränsa olägenheterna och besväret skulle bedömas utgående från denna helhet av verksamheter, i vilken både brytning och krossning av sten ingick. Huruvida nämnda omständigheter eventuellt medförde att stenkrossningen var tillståndspliktig var inte ens vid en separat bedömning beroende av om det var frågan om sådan krossning som avses i 1 § 1 mom. 7 e punkten i miljöskyddsförordningen eller inte.

En utredning om i vilken omfattning samt var och när den planerade krossverksamheten skulle ske visade dock att verksamheten enligt en förhandsbedömning kunde ordnas så, att det med hänsyn till de förutsättningar avseende olägenheter för hälsan och oskäligt besvär som avses ovan fanns förutsättningar att bevilja miljötillståndet även till den del som det var frågan om stenkrossningsverksamheten. Inte heller villkoren för tillståndet att bryta berg var enligt en förhandsbedömning avhängigt av stenkrossningsverksamheten. Det ärende som gällde tillståndet att bryta berg kunde därför i detta fall avgöras utan att krossverksamheten, som ingick i verksamhetshelheten, samtidigt måste inkluderas i tillståndet. I det tillstånd som nu skulle beviljas hade man dock inte avgjort frågan om krossningsverksamheten senare kommer att kunna behandlas i ett sådant anmälningsförfarande för tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar om vilket bestäms i 60 § i miljöskyddslagen eller om miljötillstånd i sinom tid måste sökas för verksamheten med hänsyn till bestämmelserna i 28 § 1, 2 och 3 mom. i miljöskyddslagen.

Buller, skakningar eller damm från brytningsverksamheten kunde inverka negativt på antalet hyresgäster i fritidsstugorna i grannskapet. Att verksamheten hade en sådan inverkan på användningen av en fastighet som en utomstående person nyttjade i sin rörelse var en sådan olägenhet för användningen av egendomen som betraktas som förorening av miljön enligt 3 § 1 mom. 1 f punkten i miljöskyddslagen.Olägenheten eller risken för olägenhet skulle således beaktas då ställning togs till förutsättningarna för att bevilja miljötillståndet samt tillståndsvillkor som skulle förebygga och begränsa olägenheterna.

Miljötillståndsbeslutet innehöll inte något avgörande om huruvida det inom verksamhetens influensområde förekom sådana källor i naturtillstånd som avses i 1 kap. 17 a § i vattenlagen eller om det i ärendet var frågan om att sådana källors naturtillstånd äventyrades. Enligt en förhandsbedömning hade en sådan verksamhet som avsågs i tillståndet inte från miljöskyddslagens synpunkt några sådana konsekvenser för källor, brunnar eller vattenförsörjning vilka i större utsträckning skulle beaktas vid bedömningen av förutsättningarna att bevilja tillståndet eller i tillståndsvillkoren.

Av förvaltningsdomstolens beslut framgick att det enligt en förhandsbedömning i tillräcklig utsträckning hade utretts att om den i tillståndet avsedda bergsbrytningen bedrevs i enlighet med tillståndsvillkoren, kompletterade på det sätt som högsta förvaltningsdomstolen hade bestämt, skulle bullret, dammet och skakningarna inte nå en sådan nivå att de kom att förorsaka olägenhet för hälsan eller oskäligt besvär för miljön.

Enligt utredningen fanns inom verksamhetens influensområde inte heller sådana speciella naturförhållanden som enligt 42 § 1 mom. 4 punkten i miljöskyddslagen utgör hinder för att bevilja miljötillstånd.

På ovan nämnda grunder och i övrigt på de grunder som nämns i förvaltningsdomstolens beslut skärpte högsta förvaltningsdomstolen tillståndsvillkoren för stenbrottets dagliga och årliga användningstider och för antalet bullermätningar i anslutning till tillsynen över driften, och bestämde om en möjlighet att utgående från dessa mätningar separat komplettera tillståndet, men ändrade inte annars slutresultatet i förvaltningsdomstolens beslut, genom vilket förvaltningsdomstolen hade förkastat de besvär som i området fast bosatta personer och fritidsbefolkningen hade anfört över miljönämndens tillståndsbeslut.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.