Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2003

Avgörandena nummersvis

103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

09.05.2003/1140 HFD:2003:23
Beskattning av näringsinkomst - Förlustutjämning - Avdrag för förlust vid fusion mellan samfund
09.05.2003/1137 HFD:2003:22
Vattenärende - Kraftverk - Fiskutplanteringsåläggande - Markområde som skall ersättas - Markersättning för byggplats - Inlösning av område
30.04.2003/1062 HFD:2003:21
Beskattningsförfarande - Beskattning av personlig inkomst - Förtroendeskydd - Inledande av uthyrningsverksamhet - Kostnader för reparation av lägenhet - Avdragsgillhet - Muntlig anvisning
30.04.2003/1046 HFD:2003:20
Accis - Skatt på alkoholdrycker - Tobaksaccis - Provianteringsvara - Trafik mellan medlemsstater - Varor anskaffade i Tyskland - Skattskyldighet - Rederiets ansvar
22.04.2003/975 HFD:2003:19
Beskattning av näringsinkomst - Skattepliktig näringsinkomst - Kapitalinvestering - Vinst genom försäljning av egna aktier
22.04.2003/974 HFD:2003:18
Förskottsuppbörd - Arbetsgivarens socialskyddsavgift - Lön - Försäkringspremie - Kollektiv tilläggspensionsförsäkring
10.04.2003/889 HFD:2003:17
Kommunalärende - Tillsättande av befattning i arbetsavtalsförhållande - Oförenlighet med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män - Avvisning av besvär
09.04.2003/866 HFD:2003:16
Beslut som kan överklagas - Kommunalbesvär - Beredningsbeslut - Beslut om ändring av detaljplan
07.04.2003/846 HFD:2003:15
Kommunalärende - Hävning av tjänsteförhållande - Tidsgräns - Delgivande - Myndighet
04.04.2003/819 HFD:2003:14
Detaljhandelstillstånd för alkohol - Detaljhandelsmonopol - Gårdsvin - Fri rörlighet för varor - Gemenskapsrätten
21.03.2003/615 HFD:2003:13
Beskattning av näringsinkomst - Aktiebyte - Offentligt erbjudande om aktiebyte - Penningvederlag - Inlösningsvederlag - Gottgörelse enligt värdepappersmarknadslagen
10.03.2003/493 HFD:2003:12
Handikappservice - Gravt handikappad - Serviceboende - Demens - Socialvårdslagen
10.03.2003/492 HFD:2003:11
Förorening av miljön - Föreskrift i syfte att hindra förorening - Utsläpp i miljön - Olägenhet för landskapet - Avfall - Mark- och stensubstansavfall - Nedskräpning av miljön - Återvinning eller behandling av avfall - Allmän omsorgsplikt vid avfallshantering - Förvaltningstvång - Förbud, begränsningar och andra bestämmelser enlig avfallslagen - Anhängiggörande av ärende som gäller en bestämmelse som avses i 21 eller 57 § avfallslagen
10.03.2003/491 HFD:2003:10
Handikappservice - Färdtjänst för gravt handikappad - Arbetsresa - Egen bil - Närkommun
05.03.2003/468 HFD:2003:9
Byggnadsärende - Undantagslov - Hörande
04.03.2003/467 HFD:2003:8
Utlänning - Asyl - Behov av skydd - Utsagas trovärdighet - Familjeband - Avvisning
21.02.2003/406 HFD:2003:7
Förmyndarverksamhet - Intressebevakare - Arvsavsägelse - Huvudmannens fördel
13.02.2003/315 HFD:2003:6
Bolagsrättsliga administrativa åtgärder - Bostadsaktiebolag- Sammankallande av extra bolagsstämma för att behandla ett i grunden samma ärende som har avgjorts tidigare
11.02.2003/275 HFD:2003:5
Offentlig upphandling - Jämförelse av anbud - Statsunderstöd - Offentligt stöd - Subvention - Det som helhet ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
07.02.2003/242 HFD:2003:4
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skattepliktigheten för försäljning - Hälso- och sjukvård - Uthyrning av arbetskraft
Avgörandena nummersvis

103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.