Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2003

Avgörandena nummersvis

103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

24.07.2003/1680 HFD:2003:43
Beskattning av näringsinkomst - Icke förslitningsbara anläggningstillgångar - Immateriell rättighet - Ständig nyttjanderätt till vattenkraft - Anskaffningsutgift - Årlig avskrivning
23.07.2003/1679 HFD:2003:42
Markanvändning och byggande - Undantag - Planeringsbehov på strandområde - Behörighet - Före 1.1.1997 fastställd strandgeneralplan - Bostadsområde (A) - Åretruntbostad - Bestämmelse om antalet byggnader - Bestämmelse om strandlinjens minimilängd
10.07.2003/1648 HFD:2003:41
Offentlig upphandling - Busstransporttjänster - Totalekonomiskt fördelaktig - Kriterier för antagande av anbud - Miljöhänsyn - Låga kväveoxidutsläpp och låg bullernivå
30.06.2003/1568 HFD:2003:40
Djurstall - Suggstall - Gödselspridning - Gödsvinstall - Tillståndsplikt - Svingård - Verksamhetshelhet - Behörighet - Samfälld effekt - Miljötillstånd - Direktiv - Miljöministeriet - Miljökonsekvensbedömning - Tillståndsvillkor - Avtalsåker - Avfallshantering - Överlämnande av avfall - Spridningsplan - Bindande verkan
30.06.2003/1557 HFD:2003:39
Kyrkoherdeval - Valförslag - Behörig som valkandidat
25.06.2003/1540 HFD:2003:38
Naturvårdslagen - Förvaltningstvång - Skogslagstiftningen - Anmälan om användning av skog - Arternas bevarande - Hotad djurart - Flygekorre - Fortplantnings- och rastplats - Förbud mot förstörelse och försämring - Begäran om förhandsavgörande - Direktiv - Verkställighet - Rättsverkan
25.06.2003/1528 HFD:2003:37
Markanvändning och byggande - Undantag - Strandområde - Jämlikhet - Planläggningsprövning - Stomfastighet - Fastighetsbildning
25.06.2003/1527 HFD:2003:36
Markanvändning och byggande - Undantag - Hörande av granne - Samägande i kvotdelar
19.06.2003/1504 HFD:2003:35
Beskattning av personlig inkomst - Skattepliktig förvärvsinkomst - Anställningsoption - Användning av optioner - Värdet av förmåner - Terminsavtal - Överlåtelseförlust
17.06.2003/1485 HFD:2003:34
Beskattning av näringsinkomst - Gottgörelse för bolagsskatt - Tillämpning av skatteavtalet mellan de nordiska länderna - Bolag med hemvist i utlandet
17.06.2003/1484 HFD:2003:33
Beskattning av näringsinkomst - Koncernbidrag - Aktiebolag som är registrerat i Finland - Fast driftställe i utlandet - Finlands beskattningsrätt - Tillämpning av skatteavtalet mellan de nordiska länderna
13.06.2003/1450 HFD:2003:32
Televisions- och radioverksamhet - Sponsorsymbol - Reklam
12.06.2003/1431 HFD:2003:31
Markanvändning och byggande - Undantag - Fastställd generalplan - Strandområde - Ändring av användningsändamål - Kommunens behörighet
05.06.2003/1370 HFD:2003:30
Markanvändning och byggande - Undantag - Planeringsbehov - Strandzon - Strandområde - Bystruktur - Torne älv
05.06.2003/1361 HFD:2003:29
Kommunalärende - Rätten att ta upp ett ärende - Beredningsbeslut
27.05.2003/1292 HFD:2003:28
Utlänning - Uppehållstillstånd - Återförening av familjer - Familjemedlem - Make - Försörjning - Minderårigt barn - Barns intressen - Helhetsbedömning
21.05.2003/1201 HFD:2003:27
Beskattning av personlig inkomst - Undanröjande av internationell dubbelbeskattning - Tolkning av skatteavtal - Undantagandemetod med progressionsförbehåll - Pensionsinkomst - Sjukförsäkringspremie - Tillämpning och tolkning av gemenskapsrätten
21.05.2003/1199 HFD:2003:26
Besvärsrätt över godkänd detaljplan - Kommunmedlemskap - Medlem av en annan kommun - Direkt verkan
14.05.2003/1164 HFD:2003:25
Beskattning av personlig inkomst - Avdrag av räntor - Skuld för inkomstens förvärvande - Kostnader för lånearrangemang - Anskaffning av aktielägenhet - Uthyrning av aktielägenhet - Gängse hyra - Bolagsvederlag - Familjeskäl
14.05.2003/1163 HFD:2003:24
Jäv - Objektiv opartiskhet - Omhändertagande - Föreståndare för familjerådgivningsbyrå
Avgörandena nummersvis

103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.