31.12.2001/3365 HFD:2001:69

Besvärsrätt - Livsmedelshygien - Klyvning av slaktkropp - Grillsvin - Ledande veterinär

På byalagets ansökan hade Ålands landskapsstyrelse medgivit att slakt/utleverans av icke klyvd slaktkropp av svin fick ske under vissa i landskapsstyrelsens beslut närmare anmälda villkor. Med beaktande av det tillämpliga EG-direktivet hade ledande veterinären vid Ålands hälso- och sjukvård rätt att anföra besvär över landskapsstyrelsens beslut.

Förvaltningsprocesslag 6 § 2 mom.

Rådets direktiv 91/497/EEG om ändring och konsolideringen av direktiv 64/433/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen, för att utvidga det till produktion och utsläppande på marknaden av färskt kött

Jord- och skogsbruksministeriets beslut 25/EEO/1996 16.10.1996, bilaga 1, punkten 54 i kapitel 11.

Handläggning i högsta förvaltningsdomstolen

Ledande veterinären vid Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS) har i sina besvär över landskapsstyrelsens beslut, med vilket landskapsstyrelsen beviljat dispens från kravet att slaktkroppar av svin skall klyvas, yrkat att landskapsstyrelsens beslut skall upphävas.

Landskapsstyrelsen har i sitt yttrande med anledning av besvären framställt, att besvären skall till alla delar lämnas utan bifall, samt att ledande veterinären inte har besvärsrätt i ärendet.

Ledande veterinären har inkommit med genmäle i vilket han framställt att han såsom enhetschef för miljövårdet vid Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS) är i högsta grad ansvarig för verkställigheten av köttbesiktningen i landskapet Åland. Verkställigheten av köttbesiktningen på samtliga åländska slakterier och köttförädlingsinrättningar har ålagts till Miljöhälsovårdsenhetet-ÅHS, som har i sin personalstyrka en heltidsanställd besiktningsveterinär. Som administrativ- och personalchef ansvarar ledande veterinären för att verksamheten sköts samt att gällande lagstiftning och övriga bestämmelser följs. Den aktuella dispensen är riktad till besiktningsveterinärens tjänsteut-övning och således är besiktningsveterinären, hans överordnad och myndighetsorganisationen ÅHS berörda parter och skall följaktligen ha besvärsrätt. Bestämmelsen att klyva en griskropp efter slakten inför köttbesiktningen är en elementär del av köttbesiktningen och den enda möjliga åtgärden som kan avslöja till exempel en viss typ av smittsam Zoonos (svintuberkulos) och ryggradsabcesser härstammande av svansbitning. Utöver de allmänna livsmedelshygieniska aspekter härleds den första motivationen från bekämpningen av smittsamma, farliga sjukdomar och den andra motivationen från djurskyddsövervakningen. Landskapsstyrelsens beslut är inte ändamålsenligt utan innebär stora risker och är förvaltningsmässigt felaktigt fattat.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ärendet. Enligt 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (ÅFS 97/1997) skall förutom de undantag som anges i sagda lag lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (FFS 1195/1996), nedan livsmedelshygienlagen, tillämpas i landskapet Åland. Enligt 3 § den förstnämnda lagen skall de förvaltningsuppgifter som enligt livsmedelshygienlagen ankommer på staten, i landskapet skötas av landskapsstyrelsen och de uppgifter som ankommer på kommunerna skall skötas av hälsonämnden vid Ålands hälso- och sjukvård, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

Enligt den utredning som framgick ur handlingarna, är ledande veterinären som enhetschef för miljövården vid Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS) ansvarig för verkställigheten av köttbesiktningen i landskapet Åland på samtliga åländska slakterier och köttförädlingsinrättningar. Enligt artikel 3 punkten 1 (A)(d) i rådets direktiv 91/497/EEG om ändring och konsolidering av direktiv 64/433/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen, för att utvidga det till produktion och utsläppande på marknaden av färskt kött, skall varje medlemsstat säkerställa bland annat vad gäller slaktkroppar, halva slaktkroppar eller halva slaktkroppar som inte styckats i mer än tre delar samt kvartsparter, att de har besiktats efter slakt av en officiell veterinär i enlighet med kapitel III i bilaga 1. Enligt artikel 5 punkten 1 (a)(i) skall medlemsstaterna säkerställa att officiella veterinärer förklarar vara otjänligt som livsmedel kött från djur hos vilka har diagnosticerats bland annat generaliserad tuberkulos. Enligt bilaga 1 punkten 34 nämnda direktiv skall slaktkroppar av hästdjur, svin som är äldre än fyra veckor och nötkreatur som är äldre än sex månader vid besiktningen vara kluvna i två kropphalvor längs ryggraden. Med beaktande av dessa EG-stadganden samt den kompetensreglering angående köttbesiktningsbeslut som framgår av 40 § 1 mom. och 41 § 3 mom. livsmedelshygienlagen bör Lehtinen på grund av det allmänna intresse som han i sin ovannämnda ställning skall bevaka anses ha besvärsrätt i ärenden som gäller köttbesiktning. Därför och med beaktande av stadganden i 12 § 1 mom. livsmedelshygienlagen samt 6 § 2 mom. förvaltningsprocesslagen förkastas landskapsstyrelsens denna invändning.

Enligt 55 § livsmedelshygienlagen meddelar vederbörande ministerium, med beaktande av Europeiska gemenskapens lagstiftning, närmare föreskrifter om bland annat köttbesiktning. Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av det sistnämnda stadgandet med jord- och skogsbruksministeriets beslut 25/EEO/1996, som har upphävts med förordning nr 16/VLA/2001 av 19.4.2001, 16.10.1996 meddelat bestämmelser angående kötthygien. Enligt detta besluts bilaga 1, punkten 54 i kapitel 11, som är identisk med den gällande förordningens bilaga 1, punkten 62 i kapitel 11, angående hygien vid slakt skall slaktkropparna av över fyra veckor gamla svin före besiktning klyvas längs ryggmärgskanalen. Dessa stadganden motsvarar regleringen i bilaga 1 punkten 34 i Rådets direktiv 91/497/EEG. Obeaktat att jord- och skogsbruksministeriets beslut 25/EEO/1996 inte är nämnd i 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (ÅFS 98/1997) bör Ålands landskapsstyrelse anses vara bunden av den EG-lagstiftning som gäller myndighetsutövning vid verkställande av köttbesiktning. Enär varken de tillämpliga EG-stadganden eller den gällande landskapslagstiftningen grundar landskapsstyrelsen befogenheten att i enskilda fall ge dispens angående de krav som gäller åtgärder som är nödvändiga för att verkställa den veterinära köttbesiktningen, har landskapsstyrelsen, då den beviljat dispens från kravet att slaktkroppen av gris skall klyvas, överskridit sin befogenhet. Då tidpunkten för den ifrågavarande tillställningen dock redan gått förbi, föranledde besvären inte vidare åtgärder från högsta förvaltningsdomstolens sida.

I ärendets avgörande har deltagit förvaltningsråden Ritva Koljonen, Esa Aalto, Hannu Koskinen, Niilo Jääskinen och Ilkka Pere. Ärendets föredragande Liisa Hyvärinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.