17.12.2018/5918

Ärende som gäller upphandling av utredning som avser kommunindelnig (Åland)

Ärende Ärende som gäller upphandling av utredning som avser kommunindelning

Ändringssökande Kommunstyrelsen i Hammarland

Beslut som överklagas

Ålands landskapsregering 12.4.2018 nr 47

Ärendets tidigare handläggning

Ålands landskapsregering har genom sitt beslut 6.2.2018 nr 17 i ärende dnr ÅLR 2017/9633 beslutat om upphandling av ramavtal för kommunindelningsutredare.

Ålands landskapsregering har genom sitt beslut 12.4.2018 nr 47 avropat tjänsten kommunindelningsutredning av Henricson Ab enligt villkoren i Ramavtal gällande kommunsammanslagningsutredning, dnr ÅLR 2017/9633.

Ålands landskapsregering har genom sitt beslut 20.6.2018 nr 82 med stöd av 45 och 47 § i förvaltningslagen för landskapet Åland förtydligat det ovan nämnda beslutet 12.4.2018 genom att tillägga en hänvisning till 8 § i kommunindelningslagen (FFS 1196/1997). I beslutet har därtill konstaterats att riket enligt 27 § 23 punkten i självstyrelselagen för Åland har lagstiftningsbehörighet i fråga om rättsskipning. Bestämmelserna om besvär hör till rättsskipning. Med hänvisning till 55 § 2 mom. i rikets kommunstrukturlag (FFS 1698/2009) och HFD 12.12.2006/3431 får ändring inte sökas särskilt i ett beslut av landskapsregeringen som avses i 8 § och som avser förordnande av särskild kommunindelningsutredning.

Handläggning i högsta förvaltningsdomstolen

Kommunstyrelsen i Hammarland har i en som "Förvaltningsklagan" rubricerad skrivelse yrkat att högsta förvaltningsdomstolen utfärdar ett omedelbart verkställighetsförbud angående genomförandet av kommunindelningsutredning. Landskapsregeringen har försummat att höra Hammarland och andra berörda kommuner innan sitt beslut att utse kommunindelningsutredare genom att avropa en tjänst av företaget Henricson Ab. Att i stället för en utredare med arvode anlita ett aktiebolag efter upphandling, vilket möjliggör att bolaget inom sig utser utredare som kommunerna omöjligen kunnat bedöma sitt förtroende för, är inte förenligt med kommunindelningslagen.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen avvisar yrkandet utan prövning.

Skälen till högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Enligt 1 § i landskapslagen (ÅFS 1997:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning (blankettlagen om kommunindelning) tillämpas i landskapet Åland kommunindelningslagen den 19 december 1997 (FFS 1196/1997), med de undantag som anges i landskapslagen i fråga.

Enligt 8 § 1 mom. i kommunindelningslagen (FFS 1196/1997) kan ministeriet med anledning av omfattningen av eller svårighetsgraden hos ett ärende som gäller ändring i kommunindelningen eller av någon annan grundad anledning bestämma att det ska verkställas en särskild utredning, för vilken ministeriet efter att ha hört respektive kommuner tillsätter en eller flera kommunindelningsutredare. Enligt 5 mom. i samma paragraf har utredaren, utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt, rätt att av myndigheterna få behövliga uppgifter och annan hjälp för fullgörande av uppgiften. Enligt 6 mom. bestäms grunderna för utredarens arvode av ministeriet.

Enligt 2 § 1 mom. i blankettlagen om kommunindelning handhas de förvaltningsuppgifter som enligt kommunindelningslagen ska handhas av det ministerium som behandlar kommunärenden i landskapet av landskapsregeringen.

Enligt 55 § 2 mom. i den i riket numera gällande kommunstrukturlagen (FFS 1698/2009) får i ett beslut av ministeriet som avses i 15 § och som avser förordnande av särskild kommunindelningsutredning ändring inte sökas särskilt.

Innehållet i 15 § 1 mom. i kommunstrukturlagen motsvarar väsentligen innehållet i ovan sagda 8 § 1 mom. i kommunindelningslagen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att landskapsregeringens beslut 12.4.2018 gäller upphandling av en utredningstjänst av ett bolag. I beslutet namnges inte någon sådan fysisk person som skulle kunna tillsättas som en i kommunindelningslagen avsedd kommunindelningsutredare. Landskapsregeringens beslut kan således, rättelsebeslutet 20.6.2018 oaktat, inte betraktas som ett sådant i 55 § 2 mom. i kommunstrukturlagen avsett beslut, som omfattas av det i lagrummet föreskrivna besvärsförbudet.

Landskapsregeringens beslut innefattar ett i och för sig slutligt och överklagbart beslut om upphandling av en tjänst av bolaget Henricson Ab. Beslutet att avropa tjänsten har emellertid inte någon sådan direkt inverkan på Hammarlands kommuns rätt, skyldighet eller fördel som skulle ge kommunen rätt att söka ändring i beslutet med stöd av 6 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen. Kommunens yrkande ska därför avvisas utan prövning.

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt förvaltningsråden Outi Suviranta, Jaakko Autio, Pekka Aalto och Ari Wirén. Föredragande Emil Waris.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.