30.11.2018/5659

Ärende som gäller bortskaffande av animaliska biprodukter i en komposteringsanläggning (Åland)

Ärende Besvär i ärende som gäller bortskaffande av animaliska biprodukter i komposteringsanläggning

Ändringssökande A och B

Beslut som överklagas

Ålands landskapsregering 19.5.2017 nr 88 S4

Ärendets tidigare handläggning

Ålands landskapsregering har med sitt överklagade beslut bedömt att komposteringsanläggningen av Ålandskomposten Ab, beskriven i dokumentet ”Ålandskomposten processbeskrivning Rev. April 2017 v 1.0” kommer att klara kraven i EU:s biproduktsförordning. Landskapsregeringen har vidare bedömt att vissa förtydliganden krävs och nedan angivna villkor ska uppfyllas. Detaljerna i utformningen av anläggningen, komposteringsprocessen och kontrollsystemet ska förtydligas av företaget inför att anläggningen tas i bruk. En omprövning av beslutet kommer att göras om villkoren inte uppfylls. Anläggningen ska tas i bruk senast 31.12.2017 och företaget ska senast 30.9.2017 informera om ibruktagningsplanen.

Till beslutet har fogats följande villkor:

Matavfallet och annat avfall som inte kommer att hygieniseras måste hållas på ett säkert avstånd från det ohygieniserade slakt- och fiskavfallet.

Krossning av matavfallet får inte göras i samma krossningsmaskin som slakt- och fiskavfallet har krossats i.

Företaget ska senast ett år från att anläggningen tas i bruk genom redovisning visa att företaget uppfyller de krav som anges i beskrivningen av anläggningen, dvs. 55 grader i 7 dygn, 60 grader i 5 dygn, 65 grader i 3 dygn eller 70 grader i 1 dygn.

Företaget ska före anläggningen tas i bruk göra upp en detaljerad provtagningsplan med angivande av vad som kommer att analyseras, vad och hur ofta prov tas och hur ofta resultaten skickas till landskapsregeringen.

Företaget ska före anläggningen tas i bruk redogöra för hur lakvattnet (tvättvattnet, processvatten och regnvatten) tas om hand på ett säkert sätt.

Landskapsregeringen har anfört bland annat följande skäl för sitt beslut:

EU:s biproduktsförordning innehåller de övergripande kraven på hantering av animaliska biprodukter i en komposteringsanläggning. Närmare bestämmelser finns i Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (genomförandeförordningen). Nationella bestämmelser finns i lagen om animaliska biprodukter (FFS 517/2015), vilken även gäller i landskapet.

Biproduktsförordningen innehåller omfattande krav på verksamhetsutövaren, däribland att ett egenkontrollprogram och ett system för faroanalys och kritiska synpunkter ska göras upp enligt artiklarna 28 och 29. Den behöriga myndigheten ska enligt artikel 44 godkänna anläggningen endast när det genom besök på plats innan någon verksamhet har inletts har visats att de uppfyller de krav som fastställts i enlighet med artikel 27. Den artikeln innehåller ett bemyndigande att besluta om genomförandeåtgärder vilket gjorts i genomförandeförordningen.

Företagets beskrivning av hanteringsprocessen är inte till alla delar helt tydlig, vilket är förståeligt då vissa delar kan bestämmas först när utrustningen finns på plats. Detsamma gäller med de närmare detaljerna i egenkontrollprogrammet. Dessa detaljer behöver klargöras av företaget för landskapsregeringen så snart det är möjligt.

Den nya anläggningen behöver tas i bruk så snabbt som möjligt men eftersom leveranstiden av komposttrummor är relativt lång behöver företaget få en viss övergångstid för att ta i bruk den nya anläggningen.

Handläggning i högsta förvaltningsdomstolen

A och B har i sina besvär yrkat att landskapsregeringens beslut i första hand upphävs i sin helhet eller i andra hand ändras så att det konstateras att den i Ålandskomposten Ab:s ansökan beskrivna komposteringsanläggningen inte uppfyller de krav som ställs i EU:s biproduktsförordning. A och B har vidare yrkat att att högsta förvaltningsdomstolen fastställer att kompostering av animaliska biprodukter inte får ske i anläggningen innan komposteringsanläggningen uppfyller kraven i biproduktsförordningen. Högsta förvaltningsdomstolen ska avbryta verkställandet av beslutet innan det har vunnit laga kraft. Ändringssökandena har därtill yrkat på ersättning för sina rättegångskostnader i högsta förvaltningsdomstolen.

A och B har i sina besvär anfört bland annat följande:

Beslutet är till sitt innehåll så obestämt att det inte uppfyller kraven i 39 § i förvaltningslagen för landskapet Åland. Paragrafen förutsätter att det tydligt av beslutet ska framgå bland annat en specificerad uppgift om vad en part är berättigad eller förpliktad till.

Beslutet innehåller ett oklart konstaterande om att landskapsregeringen bedömer att den beskrivna anläggningen ”kommer att klara kraven i biproduktsförordningen, men att vissa förtydliganden krävs och om nedanangivna villkor är uppfyllda”.

Landskapsregeringen har valt att i stället för den i Finland gällande praxisen för komposteringsanläggningar för animaliska biprodukter följa den svenska praxisen. Genom detta har landskapsregeringen bedömt att Ålandskomposten Ab:s planerade anläggning uppfyller kraven i biproduktsförordningen. Landskapsregeringens bedömning är oriktig.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har i ett utlåtande 4.5.2015 (egentligen 4.5.2016) till Ålands landskapsregering konstaterat att biproduktsförordningen förutsätter att temperaturen i komposteringsprocessens slutna skede bör uppnå minst 70 grader Celsius under minst en timmes tid. Den planerade trumkomposteringsanläggning uppfyller inte temperaturkravet.

Landskapsregeringens beslut om att Ålandskomposten Ab får fortsätta att kompostera animaliska biprodukter i anläggningen tills den nya anläggningen har tagits i bruk innebär att bolaget tillåts fortsätta att bryta mot biproduktsförordningen. Ändringssökandena har i flera års tid påpekat att hanteringen av animaliska biprodukter i anläggningen är olaglig. Landskapsregeringen, som även är tillsynsmyndighet, har låtit verksamheten fortsätta.

Landskapsregeringen motiverar beslutet att tillåta den nuvarande verksamheten med det att leveranstiden för komposttrummor är relativt lång och att företaget behöver få en viss övergångstid för att ta i bruk den nya anläggningen.

Biproduktsförordningen innehåller inte någon möjlighet för en tillsynsmyndighet att tillåta hantering i strid med hanteringskraven. Beslutet att tillåta den olagliga verksamheten under en övergångstid strider mot biproduktsförordningen och den nationella lagstiftningen.

Landskapsregeringen har redan 21.6.2016 ålagt Ålandskomposten Ab att vidta åtgärder för att uppfylla kraven i biproduktsförordningen. Företaget har inte vidtagit några som helst praktiska åtgärder utan verksamheten fortsätter som tidigare. Någon anledning till övergångstid skulle inte finnas även i den situationen att lagstiftningen skulle möjliggöra det.

Ålands landskapsregering har inkommit med ett yttrande och tillbakavisat alla yrkanden i besvären. Landskapsregeringen har hänvisat till motiveringen i sitt beslut och anfört bland annat följande:

Beslutet har ett tillräckligt innehåll enligt 39 § i förvaltningslagen.

Biproduktsförordningen gäller direkt i EU:s medlemsstater. Rättsområdet smittsamma sjukdomar hos husdjur hör till rikets lagstiftningsbehörighet enligt 27 § 31 punkten i självstyrelselagen för Åland, men förvaltningsbehörigheten hör till Åland enligt 30 § 9 punkten. I Finland finns inte i lag eller förordning närmare detaljerade bestämmelser om vilken temperatur matavfall ska komposteras i. Därmed måste den bedömningen göras i de enskilda förvaltningsbesluten. Då landskapet har förvaltningsbehörigheten på området måste landskapsregeringen göra bedömningen i förvaltningsärendet. Eftersom det är en EU-förordning som gäller inom hela EU-området har landskapsregering sökt tolkningshjälp i svenska bestämmelser och då kommit fram till att den processbeskrivning som Ålandskomposten Ab lämnat in uppfyller kraven i EU:s biproduktsförordning.

I beslutet 21.6.2016 gjorde landskapsregeringen bedömningen att de brister som finns vid Ålandskomposten Ab:s komposteringsanläggning i Gunnarsby inte är av sådan karaktär att de skulle förorsaka sådana allvarliga risker för människors och djurs hälsa, som ett tillfälligt eller slutligt återkallande av godkännandet enligt artikel 46 i biproduktsförordningen förutsätter. Landskapsregeringens bedömer att situationen fortsatt är sådan och att landskapsregeringen därför har vidtagit lämpliga åtgärder enligt artikel 46.

Beslutet är en bedömning av den beskrivning av den anläggning som Ålandskomposten Ab lämnat in och ytterligare förtydliganden behövs inför att anläggningen tas i bruk. Enligt artikel 44 i biproduktsförordningen krävs det ett godkännande av den behöriga myndigheten där det ska ske ett besök på plats där det visats att anläggningen uppfyller de krav som fastställts i enlighet med artikel 27.

Ålandskomposten Ab har inkommit med en bemötande och yrkat att besvären avvisas eller alternativt avslås och att ändringssökandena åläggs ersätta bolagets rättegångskostnader i högsta förvaltningsdomstolen.

Bolaget har anfört bland annat följande:

Domstolen bör utreda huruvida ändringssökandena A och B har besvärsrätt i det aktuella ärendet.

Enligt förarbetena till 6 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen (RP 217/1995 rd) har besvärsrätt för det första den som i beslutet uttryckligen påförs en skyldighet, en begränsning eller ett förbud eller som helt eller delvis har vägrats någon rättighet eller förmån. Besvärsrätt har för det andra den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet, men som beslutet inte formellt är riktat till. Besvärsrätt kan inte härledas enbart från ett besluts indirekta verkningar.

Ändringssökanden B äger tre fastigheter, varav två (Högäsa och Solberga) befinner sig inom gränserna för den tredje (Gertruds), som i sin tur gränsar till Gunnarsby 1:2 i Öster. B är fast bosatt på fastigheten Solberg, som är belägen mellan 200 - 300 meter frän rågränsen till fastigheten Gunnarsby 1:2. Fastigheten Gunnarsby 1:2 är 202,8 hektar stor och komposteringsanläggningen är belägen på den västra delen av fastigheten, varifrån det är ca 1,2 kilometer till B:s bostadshus.

Ändringssökanden A äger fastigheterna Löfvik och Löfvik I vilka är belägna väster om fastighet Gunnarsby 1:2. A har i november 1995 lämnat sitt skriftliga samtycke till komposteringsanläggningen på området. Han har därmed varit väl medveten om verksamheten på området och dess närhet till hans fastigheter. A har 20.12.2004 köpt fastigheten Löfvik I, det vill säga nästan 10 år efter att komposteringsverksamheten inleddes på platsen. Frågan om planering av någon av A:s fastigheter för bosättningsändamål inom kommunen är inte alls aktuell. A:s fastigheter betecknas som glesbygdsområde i den gällande kommunöversikten.

Enbart den grunden att ändringssökandena de facto äger grannfastigheter kan inte tillmätas någon avgörande betydelse med beaktande av anläggningens placering, särskilt i förhållande till annan bebyggelse, samt fastighetens storlek. Besvären ska därmed avvisas.

Komposteringsverksamheten på området där Ålandskomposten Ab idag bedriver sin verksamhet inleddes redan är 1995.Verksamheten i Gunnarsby står inför en förändringsprocess och Ålands landskapsregering bedömer enligt det överklagade beslutet att den anläggning som Ålandskomposten Ab har beskrivit i sin ansökan kommer att uppfylla de krav som ställs i biproduktsförordningen, vilket är helt riktigt. Till beslutet har landskapsregeringen även fogat fem stycken villkor som också ska uppfyllas innan den förnyade anläggningen tas i bruk.

Den av Ålandskomposten Ab i ärendet planerade anläggningen uppfyller de i biprodukts- samt genomförandeförordningen ställda kraven på anläggningen, hygienkraven samt parametrarna för omvandling. Animaliska biprodukter kategoriseras olika i EU-förordningarna och det ställs olika krav gällande temperaturer och tider.

Den metod som kommer att användas må vara planerad utifrån svenska tillämpade regler, men den följer även de anvisningar som livsmedelsverket Evira har givit. Den planerade anläggningen överensstämmer således med de i EU-förordningarna ställda kraven, särskilt vad gäller de temperaturkrav som ändringssökandena menar att inte kommer att uppfyllas.

Enligt artikel 46 i biproduktsförordningen ska den behöriga myndigheten vidta lämpliga åtgärder om det vid kontroller och tillsyn framkommer att ett eller flera krav i förordningen inte uppfylls. I artikeln anges flera alternativa åtgärder som myndigheten kan vidta och som är beroende av en bedömning frän myndighetens sida avseende de risker som ett eventuellt avsteg från biproduktsförordningens krav innebär. Enligt artikelns punkt 1 c) kan myndigheten t.ex. ställa specifika krav på anläggningar för att avhjälpa brister, vilket landskapsregeringen också har gjort och som beskrivs närmare i landskapsregeringens överklagade beslut samt yttrande.

Frågan om eventuella brister i anläggningen har heller inte varit föremål för landskapsregeringens beslut och borde således inte omfattas av besvärsförfarandet. Bolaget har alla giltiga tillstånd för verksamheten och verksamheten är på alla sätt laglig.

Ändringssökandenas besvär innehåller invändningar som inte till någon del rör det i ärendet aktuella beslutet daterat 19.5.2017. Det till besvären bilagda utlåtandet från Evira är inte givet med anledning av den ansökan på vilken landskapsregeringen har fattat det överklagade beslutet. Utlåtandet är därmed helt irrelevant för bedömningen i detta ärende.

A och B har inkommit med ett genmäle och motsatt sig Ålandskomposten Ab:s yrkande på ersättning för rättegångskostnader. A och B har anfört bland annat följande:

Ålandskomposten Ab har bedrivit komposteringsverksamhet på fastighet under flera år. För verksamheten behövs dels ett miljötillstånd och dels ett tillstånd att hantera animaliska biprodukter. Bolaget har tidigare haft miljötillstånd för sin verksamhet. Tillståndet har dock utgått 1.10.2011. Bolaget har 12.12.2012 ansökt om ett nytt miljötillstånd. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) har 16.3.2016 beviljat Ålandskomposten Ab ett nytt miljötillstånd. Över beslutet har anförts besvär till Ålands förvaltningsdomstol. Ärendet har ännu inte avgjorts. Trots att Ålandskomposten Ab inte har ett gällande miljötillstånd, har bolaget fortsatt sin verksamhet. ÅMHM har tillåtit den olagliga verksamheten. Ålandskomposten Ab har inte heller uppfyllt de villkor som i det tidigare beviljade miljötillståndet har fastställts. Utsläppen av olika miljöskadliga ämnen har kontinuerligt överskridit tillståndsvärdena.

Ålands landskapsregering har 21.9.2011 beviljat Ålandskomposten Ab tillstånd att hantera animaliska biprodukter i anläggningen på villkor att hanteringen sker i enlighet med de krav som ställs i EU:s biproduktsförordning. Det har visat sig att verksamheten aldrig har uppfyllt kraven i biproduktsförordningen. Ålandskomposten Ab har trots det fortsatt verksamheten, vilket har tillåtits av tillsynsmyndigheten.

Ålandskomposten Ab:s verksamhet har inneburit en smittorisk för människor och djur. Den har därtill spridit en outhärdlig stank i omgivningen. Stanken beror på den undermåliga komposteringsmetoden.

Ärendet berör direkt ändringssökandena till följd av den verksamhet som beslutet gäller försiggår i närheten till deras fastigheter och påverkar därmed deras boendemiljö och möjlighet att utöva sin näring. Verksamheten påverkar därtill värdet av deras fastigheter.

B är fast bosatt på en av sina fastigheter. Stanken och bullret från anläggningen påverkar hans boendemiljö. Påverkan är mycket påtaglig. A:s fastighet är belägen bara några tiotals meter från anläggningen. A idkar yrkesmässig fårskötsel på sin fastighet. Fastigheterna är mycket natursköna och lämpar sig mycket väl för bosättningsändamål. Komposteringsanläggningen är belägen mycket nära ändringssökandenas fastigheter. Ändringssökandenas fastigheter är utan tvekan inom det omedelbara verkningsområdet för anläggningen.

Ålandskomposten Ab har inkommit med en bemötande med anledning av A:s och B:s genmäle och anfört bland annat att Ålands landskapsregerings beslut avser en bedömning av huruvida en planerad process uppfyller de villkor som för dylik verksamhet anges i biprodukts- och genomförandeordningarna. Beslutet rör inte miljötillstånd, pågående verksamhet eller något annat av myndigheter beviljat tillstånd.

Anteckning

Högsta förvaltningsdomstolen har med sitt beslut 15.11.2018 liggarnummer 5261 avslagit A:s och B:s ansökan om besvärstillstånd gällande Ålands förvaltningsdomstols beslut 28.2.2018 nr 8/2018. Ålands förvaltningsdomstol har med anledning av A:s och B:s besvär upphävt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens beslut nr ÅMH-Pn 6/16 om beviljandet av miljötillstånd till Ålandskomposten Ab och återförvisat ärendet till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för ny behandling.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

1. Högsta förvaltningsdomstolen avslår Ålandskomposten Ab:s begäran om att högsta förvaltningsdomstolen ska avvisa besvären.

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ärendet.

2. Ålands landskapsregerings beslut upphävs och ärendet återförvisas till landskapsregeringen för ny behandling.

3. Yrkandet om att verkställigheten av landskapsregeringens beslut ska avbrytas avskrivs.

4. A:s och B:s samt Ålandskomposten Ab:s yrkanden om ersättning av rättegångskostnader avslås.

Skälen till högsta förvaltningsdomstolens avgörande

1. Besvärsrätt

Enligt 30 § 1 mom. 8 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) ska de uppgifter som enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur ankommer på en riksmyndighet, i landskapet skötas av landskapsstyrelsen eller av någon annan i landskapslag bestämd myndighet.

Enligt 73 § 1 mom. i lagen om animaliska biprodukter (517/2015) får ändring i ett beslut som meddelats med stöd av nämnda lag, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordningen om animaliska biprodukter) sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ålands landskapsregering är behörig myndighet i fråga om godkännande och övervakning av hantering av animaliska biprodukter. Landskapsregeringen har fattat sitt överklagade beslut som tillsynsmyndighet enligt lagen om animaliska biprodukter och förordningen om animaliska biprodukter (EG) nr 1069/2009.

I lagen om animaliska biprodukter finns inga särskilda bestämmelser om besvärsrätt. Frågan om besvärsrätt ska därför avgöras genom tillämpning av 6 § i förvaltningsprocesslagen.

Enligt 6 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen kan besvär över ett beslut anföras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet.

Ålandskomposten Ab bedriver verksamhet med återvinning av biologiskt nedbrytbart avfall (bioavfall) genom sluten kompostering. Verksamheten finns på ett arrenderat markområde på fastigheten Gunnarsby Rnr 1:2 i Gunnarsby, Sund. A och B äger båda fastigheter som gränsar till Gunnarsby Rnr 1:2.

A och B har i sina besvär och sitt genmäle konstaterat att Ålandskomposten Ab:s verksamhet har inneburit en smittorisk för människor och djur och orsakat luktolägenheter i omgivningen. Luktolägenheterna beror på komposteringsmetoden. Verksamheten påverkar därmed ändringssökandenas boendemiljö och möjlighet att utöva sin näring.

A och B har också överklagat Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens beslut nr ÅMH-Pn 6/16 om beviljandet av miljötillstånd till Ålandskomposten Ab. Ålands förvaltningsdomstol har med anledning av deras besvär upphävt tillståndsbeslutet och återförvisat ärendet till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för ny behandling.

Förvaltningsdomstolen har i motiveringarna till sitt beslut konstaterat att miljötillståndsbeslutet inte innefattar och ska inte heller innefatta något godkännande enligt förordningen om animaliska biprodukter eller prövning av verksamheten i förhållande till bestämmelserna i den. Förvaltningsdomstolen har vidare ansett att det har blivit oklart huruvida det i miljötillståndet fastställda villkoret avseende förebyggande av olägenhet i form av lukt är tillräckligt.

När man beaktar möjligheterna att minska luktolägenheter från komposteringsanläggningen och den anknytning som det med stöd av lagen om animaliska biprodukter avgjorda ärendet har till ärendet som gäller miljötillstånd för samma komposteringsanläggning, har landskapsregeringens beslut sådan inverkan på grannarnas rätt, skyldighet och fördel att A och B har besvärsrätt.

2. Huvudsaken

Tillämplig lagstiftning

I kapitel 10 i lagen om animaliska biprodukter stadgas om administrativa tvångsmedel. Enligt 63 § i den nämnda lagen kan tillsynsmyndigheten ålägga den som bryter mot nämnda lag, bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den eller mot förordningen om animaliska biprodukter eller genomförandeförordningen att omedelbart eller inom en tid som är tillräckligt lång med avseende på ärendets natur fullgöra sin skyldighet.

Enligt 66 § i nämnda lag ska beslut om tillfälligt eller slutgiltigt återkallande av godkännanden i enlighet med artikel 46 i förordningen om animaliska biprodukter fattas av den behöriga myndighet som har godkänt anläggningen, och beslut om förbud mot verksamhet ska fattas av den behöriga myndighet som har registrerat eller godkänt den driftansvarige eller anläggningen.

I artikel 46 punkt 1 i förordningen om animaliska biprodukter föreskrivs att om ett eller flera krav i nämnda förordning inte har uppfyllts, ska den behöriga myndigheten vidta lämpliga åtgärder. Den behöriga myndigheten ska i synnerhet, utgående från vad som är påkallat med tanke på bristernas karaktär och allvar och vilka risker de kan föra med sig för människors och djurs hälsa, a) tillfälligt återkalla godkännanden av anläggningar i enlighet med nämnda förordning, b) återkalla godkännanden av anläggningar i enlighet med nämnda förordning eller c) ställa specifika krav på anläggningar för att avhjälpa de brister som föreligger.

Den behöriga myndigheten ska enligt led a tillfälligt återkalla godkännanden av anläggningar, om i) villkoren för godkännande eller användning av anläggningen inte längre uppfylls, ii) den driftansvarige kan förväntas avhjälpa bristerna inom rimlig tid, och iii) de potentiella riskerna för människors och djurs hälsa inte kräver åtgärder i enlighet med led b. Enligt led b ska den behöriga myndigheten återkalla godkännanden av anläggningar, om i) villkoren för godkännande eller användning av anläggningen inte längre uppfylls, och ii) den driftansvarige inte kan förväntas avhjälpa bristerna inom rimlig tid, av skäl som har att göra med anläggningens infrastruktur, av skäl som har att göra med den driftansvariges eller den driftansvarige underställd personals personliga kapacitet, eller på grund av allvarliga risker för människors och djurs hälsa, som kräver omfattande förändringar i driften av anläggningen innan den driftansvarige får ansöka om förnyat godkännande.

Utredning i ärendet

Ålandskomposten Ab:s komposteringsanläggning har 21.9.2011 av Ålands landskapsregering fått godkännande som anläggning enligt förordningen om animaliska biprodukter. Bearbetning av kategori 3 -material vid komposteringsanläggningen har tillåtits i samband med godkännandet av anläggningen. Av kategori 3 -biprodukter bearbetas cirka 1 500 t/a matavfall och cirka 250 t/a biprodukter från slakt vid anläggningen.

Verksamheten har beviljats miljötillstånd 24.10.2006. Tillståndet har gällt tillsvidare, med krav på att inlämna ansökan om granskning och revidering av tillståndsvillkoren senast 1.10.2011. Ansökan om revidering av villkoren för det 2006 beviljade miljötillståndet har inte gjorts inom den i tillståndet föreskrivna tiden.

Ålandskomposten Ab har 12.12.2012 ansökt om nytt miljötillstånd. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har 16.3.2016 beviljat miljötillstånd. Ålands förvaltningsdomstol har upphävt tillståndsbeslutet och återförvisat ärendet till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för ny behandling. Förvaltningsdomstolen beslut har vunnit laga kraft genom högsta förvaltningsdomstolens beslut som omnämnts ovan under rubriken Anteckning.

Evira har i sitt utlåtande daterat 4.5.2015 tagit ställning till Ålandskomposten Ab:s komposteringsanläggnings överensstämmelse med kraven i förordningen om animaliska biprodukter. Evira har i sitt utlåtande ansett att bearbetningen av kategori 3 -biprodukter från slakt i den nuvarande anläggningen inte motsvarar kraven i förordningen om animaliska biprodukter och genomförandeförordningen. Situationen skulle vara annan om anläggningen enbart skulle bearbeta matavfall.

Landskapsregeringen beslöt 21.6.2016 att ålägga Ålandskomposten Ab att vidta åtgärder för att uppfylla kraven i förordningen om animaliska biprodukter. Ålandskomposten Ab lämnade 26.4.2017 in dokumentet ”Ålandskomposten processbeskrivning Rev. April 2017 v 1.0” med beskrivning av planerad process och egenkontrollprogram samt riskhanteringsrutiner för företaget.

Ålands landskapsregering har med sitt överklagade beslut bedömt att komposteringsanläggningen av Ålandskomposten Ab efter planerade ändringar i anläggningens infrastruktur kommer att klara kraven i förordningen om animaliska biprodukter. Enligt landskapsregeringens beslut ska den nya anläggningen tas i bruk senast 31.12.2017.

Juridisk bedömning och slutsats

Efter att landskapsregeringen har fattat det överklagade beslutet har Ålands förvaltningsdomstol upphävt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets beslut gällande Ålandskomposten Ab:s miljötillstånd och återförvisat ärendet för ny behandling. Den nya behandlingen av miljötillståndsärendet påverkar också de planerade ändringar i komposteringsanläggningens infrastruktur och tidtabellen för ibruktagandet av den nya anläggningen. Det är oklart om Ålandskomposten Ab kan förväntas avhjälpa bristerna i villkoren för godkännande av anläggningen enligt förordningen om animaliska biprodukter inom rimlig tid enligt vad som förutsätts i artikel 46 i den nämnda förordningen.

Ny utredning har tillkommit i ärendet. Högsta förvaltningsdomstolen tar inte omedelbart ställning till vilken betydelse utredningen kan ha för avgörandet. Därför ska landskapsregeringens beslut upphävas och ärendet återförvisas till landskapsregeringen för ny behandling.

3. Verkställigheten av landskapsregeringens beslut

Ärendet har avgjorts med detta beslut. Det behövs därför inte längre något avgörande med anledning av yrkandet om avbrytande av verkställigheten.

4. Rättegångskostnader

Med hänsyn till målets art och dess utgång samt 74 § i förvaltningsprocesslagen får A och B samt Ålandskomposten Ab själv bära sina rättegångskostnader i högsta förvaltningsdomstolen.

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Hannu Ranta, Mika Seppälä, Petri Helander och Kari Tornikoski. Föredragande Tuire Taina.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.