10.04.2018/1642

Besvär gällande bidrag ur Ålands Penningautomatförenings avkastning

Ärende Besvär gällande bidrag ur Ålands Penningautomatförenings avkastning

Ändringssökande SK8 Åland r.f.

Beslut som överklagas

Ålands landskapsregering 17.2.2017 nr 48 U3

Ärendets tidigare handläggning

SK8 Åland r.f. har anhållit om 17 000 euro som bidrag för anskaffande av skateramp till skateanläggningen i Miramarparken i Mariehamn.

Ålands landskapsregering har med sitt beslut 6.2.2017 avslagit föreningens ansökan. Beslutets motivering är att anläggningen finns på Mariehamns stads mark och att det är anläggningens ägare som också bör ansvara för investeringarna i anläggningen.

Handläggning i högsta förvaltningsdomstolen

SK8 Åland r.f. har i sina besvär yrkat att Ålands landskapsregerings beslut ska upphävas och det ansökta bidraget beviljas.

Föreningen har motiverat sina yrkanden på bland annat följande sätt:

Som motivering till beslutet anges att det är anläggningens ägare, i detta fall Mariehamns stad, som bör göra anskaffningar till anläggningen och som också bör stå som sökande av bidrag för sådana ändamål. Beslutets motiveringar saknar grund. Många andra föreningar söker och får bidrag till idrottsredskap och dylikt, trots att de anläggningar som föreningarna använder befinner sig i Mariehamns stads ägo. Beslutet strider mot likabehandlingsprincipen. Föreningen och Mariehamns stad har kommit överens om att föreningen tar hand om köpet av ytterligare ramper, redskap och underhåll av skateparken.

Ålands landskapsregering har i sitt utlåtande anfört att besvären borde avslås.

De disponibla medlen för idrottsredskap och -anläggningar har varit tämligen konstant under de senaste åren, 70 000 - 75 000 euro. Däremot varierar antalet ansökningar och ändamålen från ett år till ett annat vilket kräver riktlinjer och prioriteringar.

Sedan år 2016 tillämpar landskapsregeringen en striktare bedömning och praxis vid fördelningen av bidrag till idrottsinvesteringar än Ålands Idrott r.f.. Detta beror på att landskapsregeringen vill betona dels långsiktigheten och allmänhetens tillgång till de investeringar som finansieras med allmänna medel. Dessutom strävar landskapsregeringen till en större tydlighet beträffande vem som äger och därmed ansvarar för utrustningen och även har ansvaret för redovisning av bidrag ur allmänna medel. Detta sker bäst om kommuner och föreningar som äger, hyr eller långtidsarrenderar sina idrottsanläggningar även är de som anhåller om bidrag för nyinvesteringar till dessa anläggningar. I detta fall är det Mariehamns stad som äger den anläggning till vilken föreningen planerade att göra en investering.

Vid fördelningen av 2017 års bidrag har motsvarande ansökningar som den som föreningen inlämnade avslagits. Däremot har några ansökningar av kommuner och föreningar som äger eller hyr bifallits enligt ovannämnda prioriteringar. Allmänna krav på saklighet och objektivitet har iakttagits vid hanteringen av årets fördelning av investeringsbidrag till idrotten.

Beträffande föreningens ifrågasättande av vilken avdelning som hanterar olika slag av bidrag inom Åland landskapsregering torde detta vara en intern arbetsfördelningsfråga.

SK8 Åland r.f. har gett ett genmäle.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ärendet. Besvären avslås.

Skälen till högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Tillämpliga rättsregler

Enligt 3 § i landskapslagen om lotterier (ÅFS 1966:10) ska de medel som inflyter genom Ålands Penningautomatförenings verksamhet upptas i landskapets budget och användas för att främja och stöda allmännyttigt och annat allmänt ändamål samt för att främja projekt som kan antas gynna föreningens verksamhet och ändamål.

I 17 § 1 mom. i landskapsförordningen om Ålands Penningautomatförening och dess verksamhet (ÅFS 1993:56) föreskrivs att på grundvalen av uppgifter som styrelsen tillhandahållit ska fördelningsrådet inom september månad till landskapsregeringen meddela om den beräknade nettoavkastningen för löpande verksamhetsår samt ge förslag om fördelningen av avkastningen i huvuddrag. Det ska även anges hur tidigare ofördelade medel enligt rådets mening bör användas. Detsamma gäller utgiftsrester och för bestämt ändamål reserverade medel vilka ska återföras på grund av att de förblivit outnyttjade.

Enligt 17 § 2 mom. i samma förordning ska landskapsregeringen uppgöra sitt förslag som lämnas i framställningen till landskapets budget på grundvalen av fördelningsrådets förslag.

Enligt 18 § i samma förordning ska den beräknade nettoavkastningen av föreningens verksamhet under förgående år, tidigare ofördelade medel och återförda medel fördelas som lån och bidrag till särskilda mottagare eller särskilda ändamål i enlighet med vad i landskapets budget anges.

Enligt 19 § 1 mom. i samma förordning ska förslag till fördelning av det beräknade fördelningsbara beloppet uppgöras av fördelningsrådet och tillställas landskapsregeringen senast den 15 januari påföljande år.

I 19 § 3 mom. i samma förordning föreskrivs att på grund av fördelningsrådets förslag fattar landskapsregeringen beslut om fördelning av lån och bidrag till särskilda mottagare eller för särskilda ändamål, om inte annat följer av landskapslagen (ÅFS 1996:53) om Ålands kulturdelegation.

I 21 § i samma förordning föreskrivs att ansökan om bidrag och lån ur föreningens avkastning ska inlämnas till landskapsregeringen senast den 15 oktober året före det under vilket sökanden önskar erhålla bidraget eller lånet. Ansökan ska göras på fastställd blankett. Tillgänglig utredning, som visar huruvida sökanden har rätt till det bidrag eller lån som sökts, ska bifogas.

I 25 § 2 mom. i självstyrelselagen för Åland (FFS 1144/1991) föreskrivs att besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

Rättslig bedömning

SK8 Åland r.f. har anhållit om 17 000 euro som bidrag för anskaffande av skateramp till skateanläggningen i Miramarparken i Mariehamn. Ålands landskapsregering har med sitt beslut avslagit föreningens ansökan. Beslutets motivering är att anläggningen finns på Mariehamns stads mark och att det är anläggningens ägare som också bör ansvara för investeringarna i anläggningen. Med sitt beslut har landskapsregeringen betonat långsiktigheten och allmänhetens tillgång till de investeringar som finansieras med allmänna medel. Med beaktande av landskapets budget och penningautomatföreningens fördelningsråds förslag har landskapsregeringen diskretionär prövning gällande fördelningen av penningautomatföreningens avkastning. Inom ramen för sin prövningsrätt och med beaktande av de ovannämnda bestämmelserna har landskapsregeringen kunnat avslå SK8 Åland r.f:s ansökan. Landskapsregeringens beslut strider inte mot lagen på de grunder som anförts i besvären. Av dessa skäl och med beaktande av de yrkanden som framförts i högsta förvaltningsdomstolen och utredningen i ärendet ska föreningens besvär avslås.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Hanna Lehtinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.