10.04.2018/1641

Besvär gällande bidrag ur Ålands Penningautomatförenings avkastning

Ärende Besvär gällande bidrag ur Ålands Penningautomatförenings avkastning

Ändringssökande Mariehamns Bågskytteförening r.f.

Beslut som överklagas

Ålands landskapsregering 6.2.2017 nr 35 U3

Ärendets tidigare handläggning

Mariehamns Bågskytteförening r.f. har ansökt om bidrag för bågskytteutrustningar ur penningautomatmedel för år 2017 hos Ålands landskapsregering.

Ålands landskapsregering har med sitt beslut 6.2.2017 avslagit föreningens ansökan.

Handläggning i högsta förvaltningsdomstolen

Mariehamns Bågskytteförening r.f. har i sina besvär yrkat att Ålands landskapsregerings beslut upphävs och det ansökta bidraget beviljas.

Föreningen har motiverat sitt yrkande på bland annat följande sätt:

Föreningen har ansökt om bidrag för bågskytteutrustningar (pilbågar, pilar, sikten och diverse skyddsutrustning). I landskapsregeringens regelverk för beviljande av bidrag för idrottsutrustning framgår att bidrag upp till 50 % av kostnaden kan beviljas bland annat för utrustning nödvändig för sportens utövande.

Landskapsregeringens bedömning och beslut är att utrustningen som föreningen ansökt bidrag för utgör förbrukningsmaterial och därmed inte skulle vara bidragsberättigad. Bedömningen och beslutsgrunden är felaktiga, då det är fråga om utrustning som är nödvändig för sportens utövande och därmed berättigad till understöd. Av utrustningen kan pilbågen anses ha en bestående hållbarhet (10 - 15 år) och övrig utrustning kan vara i bruk ungefär lika länge.

Ålands landskapsregering har i sitt utlåtande anfört att besvären borde avslås.

De disponibla medlen för idrottsredskap och -anläggningar har varit tämligen konstant under de senaste åren, 70 000 - 75 000 euro. Däremot varierar antalet ansökningar och ändamålen från ett år till ett annat vilket kräver riktlinjer och prioriteringar. Sådana riktlinjer ska dock inte uppfattas som bindande. Sökanden kan inte per automatik räkna med bidrag utifrån de riktlinjer som föreningen hänvisas till.

Sedan år 2016 tillämpar landskapsregeringen en striktare bedömning och praxis vid fördelningen av bidrag till idrottsinvesteringar än Ålands Idrott r.f.. Detta beror på att landskapsregeringen vill betona dels långsiktigheten och allmänhetens tillgång till de investeringar som finansieras med allmänna medel. Framför allt är det kommuner men även idrottsföreningar som äger, hyr eller långtidsarrenderar idrottsanläggningar som prioriteras vad gäller idrottsinvesteringar.

Bidrag för mindre inköp av det slag som Mariehamns Bågskytteförening har planerat göra 2017 har tidigare beviljats bidrag inom ramen för idrottsredskap och anläggningar, men med tanke på en begränsad tillgång för allmänheten för att använda redskapen samt en begränsad tillgång till medel betraktar landskapsregeringen sedan 2016 dessa ansökningar som mindre ändamålsenliga.

Det är fråga om förbrukningsmaterial som ska användas endast i utbildnings- eller träningssyfte av nybörjare inom bågskyttesporten. Föreningarna kan använda sina ordinarie verksamhetsmedel för inköp av sådana för idrotten viktiga redskap och tillbehör.

Mariehamns Bågskytteförening r.f. har gett ett genmäle. Ålands Landskapsregering har frångått gällande fördelningsprinciper. Avslag kan inte motiveras med att man bedömer att ansökt material är förbrukningsmaterial då det enligt gällande riktlinjer är för sportens utövande nödvändiga redskap.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ärendet. Besvären avslås.

Skälen till högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Tillämpliga rättsregler

Enligt 3 § i landskapslagen om lotterier (ÅFS 1966:10) ska de medel som inflyter genom Ålands Penningautomatförenings verksamhet upptas i landskapets budget och användas för att främja och stöda allmännyttigt och annat allmänt ändamål samt för att främja projekt som kan antas gynna föreningens verksamhet och ändamål.

I 17 § 1 mom. i landskapsförordningen om Ålands Penningautomatförening och dess verksamhet (ÅFS 1993:56) föreskrivs att på grundvalen av uppgifter som styrelsen tillhandahållit ska fördelningsrådet inom september månad till landskapsregeringen meddela om den beräknade nettoavkastningen för löpande verksamhetsår samt ge förslag om fördelningen av avkastningen i huvuddrag. Det ska även anges hur tidigare ofördelade medel enligt rådets mening bör användas. Detsamma gäller utgiftsrester och för bestämt ändamål reserverade medel vilka ska återföras på grund av att de förblivit outnyttjade.

Enligt 17 § 2 mom. i samma förordning ska landskapsregeringen uppgöra sitt förslag som lämnas i framställningen till landskapets budget på grundvalen av fördelningsrådets förslag.

Enligt 18 § i samma förordning ska den beräknade nettoavkastningen av föreningens verksamhet under förgående år, tidigare ofördelade medel och återförda medel fördelas som lån och bidrag till särskilda mottagare eller särskilda ändamål i enlighet med vad i landskapets budget anges.

Enligt 19 § 1 mom. i samma förordning ska förslag till fördelning av det beräknade fördelningsbara beloppet uppgöras av fördelningsrådet och tillställas landskapsregeringen senast den 15 januari påföljande år.

I 19 § 3 mom. i samma förordning föreskrivs att på grund av fördelningsrådets förslag fattar landskapsregeringen beslut om fördelning av lån och bidrag till särskilda mottagare eller för särskilda ändamål, om inte annat följer av landskapslagen (ÅFS 1996:53) om Ålands kulturdelegation.

I 21 § i samma förordning föreskrivs att ansökan om bidrag och lån ur föreningens avkastning ska inlämnas till landskapsregeringen senast den 15 oktober året före det under vilket sökanden önskar erhålla bidraget eller lånet. Ansökan ska göras på fastställd blankett. Tillgänglig utredning, som visar huruvida sökanden har rätt till det bidrag eller lån som sökts, ska bifogas.

I 25 § 2 mom. i självstyrelselagen för Åland (FFS 1144/1991) föreskrivs att besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

Rättslig bedömning

Mariehamns Bågskytteförening r.f. har ansökt om bidrag för bågskytteutrustning för träningsundervisning ur penningautomatmedel för år 2017 hos Ålands landskapsregering. Landskapsregeringen beslöt att avslå ansökan.

Med beaktande av landskapets budget och penningautomatföreningens fördelningsråds förslag har landskapsregeringen diskretionär prövning gällande fördelning av penningautomatföreningens avkastning. Inom ramen för sin prövningsrätt och med beaktande av de ovannämnda bestämmelserna har landskapsregeringen kunnat avslå Mariehamns Bågskytteföreningen r.f:s ansökan. Landskapsregeringens beslut strider inte mot lagen på de grunder som anförts i besvären. Av dessa skäl och med beaktande av de yrkanden som framförts i högsta förvaltningsdomstolen och utredningen i ärendet ska föreningens besvär avslås.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Hanna Lehtinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.