28.2.2018/884

Kyrkobesvär (Mariehamn)

Ärende Kyrkobesvär

Ändringssökande A, Mariehamn

Beslut som överklagas

Helsingfors förvaltningsdomstol 17.2.2017 nr 17/0124/2

Ärendets tidigare handläggning

Kyrkoherden i Mariehamns församling har beslutat 21.9.2015 i enlighet med kyrkoordningen 4:3 § att en till två nätter låta tio personer övernatta tillfälligt i församlingens lägergård.

Kyrkorådet i Mariehamns församling har 13.10.2015 § 202 avslagit A:s rättelseyrkande.

Förvaltningsdomstolens avgörande

Helsingfors förvaltningsdomstol har med sitt överklagade beslut undanröjt den besvärsanvisning som kyrkorådet har fogat till sitt beslut, upphävt och undanröjt kyrkorådets beslut och avvisat A:s besvär.

Förvaltningsdomstolen har anfört följande skäl för sitt beslut:

Förvaltningsdomstolen konstaterar att den av kyrkoherden 21.9.2015 vidtagna åtgärden att låta flyktingar övernatta i församlingens lägergård utgör sådan faktisk förvaltningsverksamhet som ingår i församlingsarbetet. Det är således inte fråga om ett beslut i vilket man skulle kunna söka ändring. Kyrkorådet borde ha avvisat A:s rättelseyrkande. Besvären kan inte prövas i förvaltningsdomstolen.

Lagrum som förvaltningsdomstolen tillämpat

Kyrkolagen 24 kap. 5 § och 16 §

Förvaltningsprocesslagen 5 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Anja Sahla, Rita Ruuhimäki och Monica Gullans, som även har föredragit ärendet.

Handläggning i högsta förvaltningsdomstolen

A har yrkat att högsta förvaltningsdomstolen ska upphäva förvaltningsdomstolens beslut samt pröva ärendet och avgöra det på nytt.

Enligt 24 kap. 4 § i kyrkolagen har en församlingsmedlem rätt att överklaga beslut av bland annat kyrkoherden. Församlingens representant och kyrkorådet har utgått från att det har varit frågan om ett beslut som fattats i församlingens verksamhet. Församlingen har således inte själv ansett det vara fråga om sådan faktisk förvaltningsverksamhet som förvaltningsdomstolen nämnt i sitt beslut. Dessutom har kyrkoherden och kyrkorådet inte befogenheter att bedriva faktisk förvaltningsverksamhet i strid med gällande finsk utlänningslag. Det har varit frågan om en lagstridig åtgärd och därför ska ärendet prövas, så att det inte uppstår en felaktig rättspraxis, enligt vilken kyrkan skulle ha särrättigheter.

Kyrkorådet i Mariehamns församling har i sitt utlåtande yrkat att besvären förkastas. Kyrkoherden och kyrkorådet har inte gjort sig skyldiga till lagstridigheter eller begått felaktigheter. Kyrkoherden har fullgjort församlingens förpliktelser i enlighet med kyrkoordningen.

A har gett genmäle.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Besvären avslås. Ärendet slutar på det sätt som framgår av förvaltningsdomstolens beslut.

Skälen till högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Kyrkoherden har 21.9.2015 i enlighet med 4 kap. 1 § i kyrkolagen och 4 kap. 3 § i kyrkoordningen inom diakoni- och hjälpverksamheten gett tre vuxna och sju barn som kommit till Åland rätt att övernatta en eller två nätter i församlingens utrymmen. Det har varit fråga om människor i akut behov av hjälp. Utlänningslagen tillämpas inte på ärendet. Det av kyrkoherden utförda faktiska förvaltningsverksamhetet i form av diakoni- och hjälparbete kan inte anses utgöra ett i kyrkolagen avsett beslut som kan överklagas. Förvaltningsdomstolen skulle därför med beaktande av 24 kap. 5 § i kyrkolagen undanröja den besvärsanvisning som fogats till kyrkoherdens beslut och lämna A:s besvär utan prövning. Det finns inte skäl till att ändra slutresultatet i förvaltningsdomstolens avgörande.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta och Timo Räbinä. Föredragande Anneli Tulikallio.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.