12.12.2017/6365

Besvär gällande bidrag för vatten- och avloppsprojekt, Åland

Ärende Besvär gällande bidrag för vatten- och avloppsprojekt

Ändringssökande Vårdö kommun

Beslut som överklagas

Ålands landskapsregerings beslut 26.10.2011 nr 93 S45

Ålands landskapsregerings beslut 6.2.2015 nr 30 S3

Ärendets bakgrund

Ålands landskapsregering har med ett beslut 8.6.2010 beviljat Vårdö kommun 52 500 euro i bidrag för vatten- och avloppsprojekt Lövö-Sandö. Enligt beslutet utbetalas det beviljade bidraget mot kostnadsredovisning på villkor att projekten genomförs och redovisas senast 1.7.2011. Enligt protokollet fört vid enskild föredragning har landskapsregeringen konstaterat att villkoret om krav på godkänd avloppsledning för fastigheter som drar nytta av vattenförsörjningsprojekt uppfylls.

Ålands landskapsregerings beslut

Ålands landskapsregering har med sitt beslut 26.10.2011 godkänt utbetalning på 43 185 euro till Vårdö kommun, utgörande en delbetalning av det beviljade bidraget för byggande av vatten- och avloppsledning till Lövö, samt vattenledning till Sandö. Enligt beslutet behöver Vårdö kommun för att återstående del av det beviljade bidraget ska utbetalas, komplettera ärendet med en redovisning som visar att samtliga fastigheter som drar nytta av vattenförsörjningsprojektet har godkänd avloppsanläggning. Redovisningen ska vara inlämnad till landskapsregeringen senast 31.3.2014.

Ålands landskapsregering har med sitt beslut 6.2.2015 avslutat ärendet angående stöd för distributionsledningar av hushållsvatten eftersom Vårdö kommun inte tillhandahållit tillfredsställande redovisningar gällande godkända avloppsanläggningar för de fastigheter som drar nytta av vattenledningarna och tiden för redovisning av projektet gått ut 31.3.2014. Enligt beslutets motivering inkom redovisning från Vårdö kommun inte inom utsatt tid men efter påminnelse från landskapsregeringen och den kan inte heller ses som komplett.

Handläggning i högsta förvaltningsdomstolen

Vårdö kommun har i sina besvär yrkat att Ålands landskapsregerings beslut 26.10.2011 och 6.2.2015 upphävs till den del de innebär en sänkning av bidraget för det förevarande projektet från 52 500 euro till 43 185 euro. Det yrkas vidare laga dröjsmålsränta på det obetalda beloppet från 26.10.2011 till dess full betalning skett. Kommunen har även yrkat på ersättning av sina rättegångskostnader.

Vårdö kommun har motiverat sina yrkanden på bland annat följande sätt:

I beslutet 8.6.2010 om bidrag för det ifrågavarande projektet uppställdes som villkor för utbetalning av bidraget dels att bidraget skulle utbetalas mot "kostnadsredovisning", dels att projektet skulle genomföras och redovisas per 1.7.2011. För beviljande av bidrag förelåg möjligen även det kravet att de berörda fastigheterna skulle ha "godkänd avloppsledning", ett begrepp som inte närmare definieras. I beslutet konstateras att detta villkor redan hade uppfyllts, vilket förmodligen var orsaken till att det inte uppställdes som förutsättning för utbetalning av det ifrågavarande bidraget.

Beslutet 8.6.2010 har vunnit laga kraft, vilket innebär att beslutet inte kan ändras utan sökandens samtycke till sökandens nackdel med mindre denna möjlighet förutsätts i gällande lag. Det finns inga lagregler som skulle ge landskapsregeringen rätt att ensidigt ändra beslutet till sökandens nackdel.

Ändå beslöt landskapsregeringen 26.10.2011 att utbetala endast en del av bidraget och detta beslut bekräftades genom beslutet 6.2.2015. Grunden för beslutet var inte den omständigheten att kostnadsredovisningen blivit försenad utan det påstådda förhållandet att det inte visats att alla anslutna fastigheter hade godkänd avloppsanläggning. Detta trots att landskapsregeringen i bidragsbeslutet uttryckligen konstaterat att de fastigheter som skulle dra nytta av det ifrågavarande projektet hade godkänd avloppsanläggning. Enligt beslutet 8.6.2010 utgör kvaliteten på de anslutna fastigheternas avloppsanläggningar inte något villkor för utbetalning av det ifrågavarande bidraget.

Landskapsregeringen har saknat laglig rätt att ändra beslutet från 8.6.2010.

Ålands landskapsregering har gett ett yttrande. I yttrandet har landskapsregeringen anfört bland annat följande:

Besvären och yrkandet på ersättning av rättegångskostnader ska förkastas.

Vårdö kommun kan inte besvära sig över beslutet från 26.10.2011 eftersom besvärstiden gällande beslutet gick ut redan 2011.

Ärendet i övrigt gäller bidrag som landskapsregeringen i enlighet med budgeten 2010 beviljade till Vårdö kommun bland annat för ett vattenförsörjningsprojekt. Ett villkor för utbetalningen av stödet enligt budgeten var att sökanden visar att samtliga fastigheter som drar nytta av vattenförsörjningsprojekt har godkända avloppsanläggningar. Vårdö kommun borde senast 31.3.2014 ha lämnat in en sådan redovisning. När Vårdö kommun inte lämnade in en tillfredsställande redovisning avslutade landskapsregeringen ärendet 6.2.2015.

Enligt budgeterna för år 2009 och 2010 var ett villkor för att stöd för vattenförsörjning skulle beviljas att sökanden visar att samtliga fastigheter som drar nytta av ett vattenförsörjningsprojekt har en godkänd avloppsanläggning. Miljöingenjör A informerade 12.3.2009 samtliga kommuner om detta.

Vårdö kommun lämnade 18.2.2010 in en ansökan om stöd för distributionsledningar för hushållsvatten till Lövö och Sandö och tryckavloppsledning till Lövö. Miljöingenjör B hänvisade i sin e-post från 19.5.2010 till budgettexten när hon begärde kompletteringar till ansökan. Kommunens byggnadsinspektör C intygade i sin e-post från 20.5.2010 att kommunen kommer att se till att alla fastigheter som ansluts till Vårdö kommuns vattenlednings- och avloppsprojekt Strömsby - Sandö kommer att avkrävas godkända avloppsledningar.

Kommunen har således varit medveten om och godkänt kravet om att samtliga fastigheter som drar nytta av vattenförsörjningsprojekt ska ha godkända avloppsanläggningar. Även det att Vårdö kommun inte använde sin besvärsrätt när landskapsregeringen 26.10.2011 beslöt att endast betala ut 75 procent av stödet för vattenförsörjningsprojekt visar att de har godkänt grunderna för beslutet, det vill säga att kravet om godkända avloppsanläggningar för samtliga av de anslutna hushållen inte var uppfyllt.

Landskapsregeringen har inte ändrat beslutet från 8.6.2010 utan har agerat i enlighet med det när man avslutade ärendet på grund av att Vårdö kommun inte har kunnat tillhandahålla tillfredsställande redovisningar gällande godkända avloppsanläggningar för de fastigheter som drar nytta av vattenförsörjningsprojektet. Det skulle vara orimligt för landskapsregeringen att inte kunna avsluta ärendet när Vårdö kommun inte inom den utsatta tiden har kommit med de redovisningar som krävs, och inte heller har begärt mera tid för att lämna in sådana.

Vårdö kommun har gett ett genmäle. I genmälet har kommunen anfört bland annat följande:

Besvärsanvisningen som fogats till landskapsregeringens beslut 26.10.2011 har varit felaktig i ett flertal avseenden. I anvisningen anges att det överklagade beslutet i original eller officiellt bestyrkt kopia ska bifogas besvären trots att det enligt 25 § 1 mom. 1 punkten i förvaltningsprocesslagen är tillfyllest om obestyrkt kopia bifogas. Det anges inte heller hur begreppet "officiellt bestyrkt" skall uppfattas.

Vidare anges i besvärsanvisningen att till besvärsskriften ska fogas intyg om dagen då beslutet delgivits. Delgivningen har dock ostridigt skett genom vanlig delgivning, vilket innebär att något intyg om delgivning inte kan företes.

Landskapsregeringen har även underlåtit att efterkomma kravet i 14 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen rörande redogörelse för stadgandena om innehållet i besvärsskriften.

Dessa felaktigheter i besvärsanvisningen är redan var för sig och i vilket fall som helst sammantaget av så allvarlig natur att besväret rörande beslutet 26.10.2011 inte skäligen kan lämnas utan prövning.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

1. Högsta förvaltningsdomstolen prövar inte besvären till den del de gäller Ålands landskapsregerings beslut 26.10.2011.

2. Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ärendet i övrigt. Besvären avslås.

3. Vårdö kommuns yrkande om ersättning av rättegångskostnader avslås.

Skälen till högsta förvaltningsdomstolens avgörande

1. Beslut 26.10.2011

Enligt den besvärsanvisning som har fogats till Ålands landskapsregerings beslut 26.10.2011 borde Vårdö kommun för att bevara sin rätt att föra talan ha lämnat sin besvärsskrift till högsta förvaltningsdomstolen senast den 30:e dagen efter det att Vårdö kommun hade fått del av Ålands landskapsregerings beslut, nämnda dag oräknad. Vårdö kommuns besvär över nämnda beslut och landskapsregeringens beslut 6.2.2015 har inkommit till högsta förvaltningsdomstolen 27.7.2015.

Landskapsregeringens beslut 26.10.2011 har skickats till kommunen per post. Kommunen har inte framlagt någon utredning om när brevet anlände till kommunen på det sätt som avses i 54 § 2 mom. i förvaltningslagen (ÅFS 1988:50) för landskapet Åland. Kommunen har å andra sidan inte ens påstått att den då beslutet hade givits inte skulle ha fått del av det jämte besvärsanvisning. Kommunen har däremot hänvisat till att den besvärsanvisning som fogats till landskapsregeringens beslut 26.10.2011 har varit felaktig.

I 30 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen föreskrivs att, om besvär har anförts genom fel förfarande på grund av att besvärsanvisning saknats eller varit felaktig, ska besvären inte på denna grund lämnas utan prövning.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att i den besvärsanvisning som har bifogats beslutet 26.10.2011 har nämnts rätt besvärsinstans, det vill säga högsta förvaltningsdomstolen, samt att besvärsskriften ska tillställas högsta förvaltningsdomstolen inom en besvärstid av 30 dagar som räknas från den dag då kommunen fick del av beslutet. Trots att besvärsanvisningen inte varit helt korrekt, är det inte fråga om en sådan i 30 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen avsedd situation i vilken besvär skulle ha anförts genom fel förfarande på grund av att besvärsanvisningen varit felaktig.

När besvärsskriften har inkommit till högsta förvaltningsdomstolen efter besvärstidens utgång, ska besvären till den del de gäller Ålands landskapsregerings beslut 26.10.2011, med stöd av vad som föreskrivs i 22 §, 26 § 1 mom. och 51 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen, avvisas utan att prövas i sak.

2. Huvudsaken

2.1 Tillämpliga rättsregler

Enligt 1 § i landskapslagen (ÅFS 1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti finns det i denna lag bestämmelser om allmänna villkor för lån, räntestöd och understöd, som beviljas ur landskapets medel, jämte landskapsgaranti samt bestämmelser om grunderna för det förfarande som skall iakttas vid handläggning av det nämnda ärendet.

I 2 § i landskapslagen 1988:50 föreskrivs att lagen inte tillämpas

1) om det i annan landskapslagstiftning är annorlunda stadgat,

2) om [landstinget] beslutar angående andra villkor vid antagande av årsstat eller

3) (---).

I 11 § 2 mom. i landskapslagen 1988:50 föreskrivs att av beslut om beviljande av understöd för främjande av åtgärd som skall vidtas efter att beslutet fattades skall alltid framgå:

1) understöds belopp och det ändamål för vilket understödet har beviljats samt hur understöd som beviljats för flera ändamål skall fördelas,

2) villkoren för att understödet får användas för det avsedda ändamålet,

3) hur, när och under vilka förutsättningar understödet utbetalas

4) den tillsyn understödstagaren skall underkasta sig, samt

5) påföljderna om villkor som avses i 2 punkten inte iakttas eller om oriktiga eller bristfälliga uppgifter lämnats eller om tillsynen försvåras.

Enligt 12 § 1 mom. i landskapslagen 1988:50 skall den som erhållit understöd på begäran inom fastställd tid redovisa för hur bidraget använts.

I 17 § 1 mom. i landskapslagen 1988:50 föreskrivs att [landskapsstyrelsen] kan besluta att lån helt eller delvis skall återbetalas

(---)

5) om lånemedlen använts för annat än avsett ändamål eller om felaktiga uppgifter lämnats eller omständigheter som inverkat på beslutet om beviljande av lån hemlighållits,

6) om lånevillkoren i övrigt inte har iakttagits, samt

7) om förutsättningarna för beviljande av lånet väsentligt har förändrats.

Enligt 17 § 2 mom. i landskapslagen 1988:50 gäller vad i 1 mom. 5, 6 och 7 punkterna är stadgat om lån även i fråga om understöd.

Enligt 1 § i landskapslagen (ÅFS 1983:31) om understöd för vatten- och avloppsprojekt (härefter vattenunderstödslagen) kan understöd beviljas ur landskapets medel i enlighet med vad i denna lag stadgas för att främja vattenförsörjning, avloppsreglering och behandling av avloppsvatten samt användning av slam som uppstår i samband med behandlingen av

avloppsvatten.

I 2 § (1990/43) i vattenunderstödslagen föreskrivs att understöd kan beviljas kommun, kommunalförbund eller sammanslutning som bildats för vattenförsörjning eller avloppsreglering. Understöd kan även beviljas fastighetsägare eller med ägare jämförbar innehavare av fastighet.

Enligt 3 § (1990/43) i vattenunderstödslagen kan understöd beviljas för byggande av

1) anläggningar och konstruktioner som avses i 8 § landskapslagen (1979:29) om allmänna vatten- och avloppsverk,

2) slambehandlings- och komposteringsanläggningar,

3) vattenförsörjnings- och avloppsregleringsanläggningar samt anläggning för behandling av toalettavfall som behövs i projekt som gäller en viss fastighet eller i därmed jämförbara projekt samt vattenledningar

och avlopp utanför byggnaden.

Enligt 4 § 1 mom. i vattenunderstödslagen är förutsättning för att understöd skall kunna beviljas:

1) att en godtagbar plan jämte kostnadsförslag uppgjorts;

2) att kostnaderna för projektet är skäliga;

3) att det av ekonomiska, sanitära, sociala, regionala eller därmed jämförbara skäl är ändamålsenligt att stödja projektet;

4) att, i fråga om projekt som gäller enbart vattenförsörjning, avledande och behandling av avloppsvattnet ordnats eller ordnas i samband med understödsprojektet;

5) att, i fråga om projekt som gäller enbart avledande av avloppsvatten, vattenförsörjning och behandling av avloppsvattnet ordnats eller ordnas i samband med understödsprojektet; samt

6) att, i fråga om projekt som gäller byggande av reningsverk för avloppsvatten, reningsnivån motsvarar de krav som [landskapsstyrelsen] uppställer.

Enligt 4 § 2 mom. kan, om särskilda skäl föreligger, understöd beviljas utan iakttagande av vad i 1 mom. 4 och 5 punkterna sägs.

Enligt 7 § (1990/43) i vattenunderstödslagen erläggs understöd i en eller flera rater. Understöd som betalas i en rat erläggs när kostnaderna förfallit till betalning och arbetet avslutats så att anläggningen eller konstruktionen konstateras fungera på ett godtagbart sätt. Den sista raten i fråga om understöd som betalas i flera rater skall utgöra minst 20 procent av det beviljade beloppet och erläggs efter att arbetet avslutas på ett godtagbart sätt och redovisningen granskats.

I 8 § 1 mom. (1990/43) i vattenunderstödslagen föreskrivs att ansökan om understöd prövas av [landskapsstyrelsen]. I samband med att beslut om beviljande av understöd fattas kan [landskapsstyrelsen] ställa villkor för projektets påbörjande, genomförande och slutförande.

Enligt 8 § 2 mom. i vattenunderstödslagen handhar [landskapsstyrelsen] övervakningen av hur understöd används. Den som har beviljats understöd är skyldig att lämna [landskapsstyrelsen] de uppgifter som erfordras för övervakningen.

I 9 § i vattenunderstödslagen föreskrivs att [landskapsstyrelsen] kan besluta att understöd eller del därav skall återbetalas till landskapet, om understödet erlagts på felaktiga grunder, om den som beviljats understödet lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter eller om han inte följer denna lag och med stöd därav lämnade direktiv.

2.2 Utredning i ärendet

Enligt budgeterna för år 2009 och 2010 för landskapet Åland var det möjligt att bevilja understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder. Enligt budgettexten var ett krav för att bidrag skulle beviljas för vattenförsörjning att sökanden visar att samtliga fastigheter som drar nytta av vattenförsörjningsprojektet har godkänd avloppsanläggning.

Landskapsregeringens miljöingenjör A skickade 12.3.2009 en e-post till samtliga kommuner gällande möjligheten att få bidrag för att trygga vattenförsörjningen i glesbygden. Av e-posten framgår det att i överensstämmelse med budgeten kan bidrag beviljas bara om sökanden kan visa att samtliga fastigheter som drar nytta av vattenförsörjningsprojektet har godkänd avloppsanläggning. I e-posten föreslås olika sätt att ta reda på om avloppsanläggningarna är godkända eller inte.

Vårdö kommun lämnade in sin ansökan om stöd för distributionsledningar för hushållsvatten till Lövö och Sandö och tryckavloppsledning till Lövö 18.2.2010. Enligt ansökan beräknades de totala kostnaderna exklusive moms vara 175 000 euro. Projektet beräknades vara klart inom 2011.

19.5.2010 ombads Vårdö kommun per e-post skickat av landskapsregeringens miljöingenjör komplettera sin ansökan med uppgifter om hur kostnaderna fördelats mellan vattenprojektet och avloppsprojekten. I densamma e-posten hänvisas till budgettexten och kravet att sökanden visar att samtliga fastigheter som drar nytta av vattenförsörjningsprojektet har godkänd avloppsanläggning för att bidrag ska beviljas.

Vårdö kommun kompletterade sin ansökan 20.5.2010 med en kostnadsfördelning. I samma e-postmeddelande intygar byggnadsinspektören/ kommunteknikern i Vårdö kommun att alla fastigheter som ansluts till Vårdö kommuns vattenlednings- och avloppsprojekt Strömsby - Sandö kommer att avkrävas godkända avloppsanläggningar enligt gällande lagstiftning.

Med sitt beslut 8.6.2010 beviljade Ålands landskapsregering Vårdö kommun 52 500 euro (exklusive moms) i bidrag för vatten- och avloppsprojekt. Av beslutsprotokollet framgår att landskapsregeringen konstaterar att villkoret om krav på godkänd avloppsledning för fastigheter som drar nytta av vattenförsörjningsprojektet uppfylls. Enligt beslutet daterat 10.6.2010 och tillställt Vårdö kommun utbetalas det beviljade bidraget mot kostnadsredovisning på villkor att projekten genomförs och redovisas senast 1.7.2011.

Vårdö kommun lämnade 26.9.2011 in en slutredovisning av kostnader över vattenledning till Lövö och Sandö samt avloppsledning till Lövö. Till redovisningen är bifogat bland annat en sammanställning över de fastigheter som per inlämningsdags dato var anslutna till vatten och avlopp i Lövö och Sandö, inklusive uppgifter om de anslutna fastigheternas avloppslösningar.

Med ett beslut 26.10.2011 godkände Ålands landskapsregering för utbetalning endast en del av det 8.6.2010 beviljade bidraget, det vill säga 43 185 euro som motsvarar 75 procent av det beviljade bidraget. Enligt beslutet behöver Vårdö kommun komplettera ärendet med en redovisning som visar att samtliga fastigheter som drar nytta av vattenförsörjningsprojektet har godkända avloppsanläggningar för att återstående del av det beviljade bidraget ska utbetalas. Redovisningen skulle vara inlämnad till landskapsregeringen senast 31.3.2014. Enligt beslutets motivering informerade landskapsregeringen Vårdö kommun i samband med beslutet om finansieringsstöd att samtliga fastigheter som drar nytta av vattenförsörjningsprojektet ska ha godkänd avloppsanläggning enligt gällande lagstiftning och kommunen intygade att detta skulle efterföljas. Enligt den inkomna redovisningen var kravet om godkända avloppsanläggningar för samtliga av de anslutna hushållen inte helt uppfyllt.

Ålands landskapsregering påminde Vårdö kommun om inlämningen av redovisning 3.7.2014.

Vårdö kommun lämnade in en redovisning 27.8.2014. Enligt kommunens förklaring hade anslutningarna till avloppsnätet blivit fler och några enskilda hade ännu inte anslutit sig till vattnet. En exceltabell med de anslutna fastigheternas avloppslösningar var bifogad till redovisningen.

Med ett beslut 6.2.2015 avslutade Ålands landskapsregering ärendet angående understöd för distributionsledningar av hushållsvatten eftersom Vårdö kommun inte kunnat tillhandahålla tillfredsställande redovisningar gällande godkända avloppsanläggningar för de fastigheter som drar nytta av vattenledningarna och tiden för redovisning av projektet gick ut 31.3.2014. Enligt beslutet inkom redovisning från Vårdö kommun inte inom utsatt tid men efter påminnelse från landskapsregeringen inkom en förteckning som inte heller kan ses som komplett varför ärendet avslutas.

2.3 Rättslig bedömning

I ärendet ska avgöras om det beslut som Ålands landskapsregering fattat 6.2.2015, om att avsluta ärendet angående understöd för distributionsledningar av hushållsvatten till Vårdö kommun, har varit lagstridigt enligt 25 § 2 mom. i Ålands självstyrelselag då beslutet innebär att Vårdö kommun inte betalas den återstående delen av det bidrag som beviljats kommunen genom landskapsregeringen beslut 8.6.2010.

Ålands landskapsregering har 6.2.2015 beslutat att avsluta ärendet angående understöd för distributionsledningar av hushållsvatten till Vårdö kommun med den motiveringen att Vårdö kommun inte inom utsatt tid hade inkommit med tillräcklig utredning om avloppsanläggningarna för de fastigheter som drar nytta av understödet och att den tilläggsutredning som avgetts efter utsatt tid var bristfällig. Till Vårdö kommun hade genom beslut 26.10.2011 utbetalats 43 185 euro av det totalbelopp om 52 500 euro som 8.6.2010 beviljats kommunen. Det utbetalade beloppet har förblivit understödets slutliga belopp.

Vårdö kommun har i sina besvär anfört att Ålands landskapsregering inte har kunnat lämna den återstående delen av bidraget till Vårdö kommun obetald på den grunden att kravet på fastigheternas godkända avloppsanläggningar inte har uppfyllts eftersom det inte har ingått något sådant villkor i det ursprungliga bidragsbeslutet.

Enligt 4 § 1 mom. 4 och 5 punkten vattenunderstödslagen (1983:31) kan understöd beviljas förutsatt att vattenförsörjning och behandling av avloppsvattnet ordnats eller ordnas i samband med projektet. Ett motsvarande krav på avloppsanläggning ingår i budgeterna för Landskapet Åland för åren 2009 och 2010, ur vilka ifrågavarande understöd har utbetalats. Det har sålunda ankommit på Ålands landskapsregering att förutsätta att understödsmottagarna uppfyller de krav som ställs på avloppet.

Ur handlingarna framgår att Vårdö kommun redan innan ansökan om understöd gjordes har varit medveten om kravet att alla fastigheter som drar nytta av understödet har godkänd avloppsanläggning. Detta krav har framkommit bland annat av den e-post som en tjänsteman från landskapsregeringen har skickat till Vårdö kommun 12.3.2009. Av meddelandet framgår att understöd kan beviljas bara om sökanden kan visa att samtliga fastigheter som drar nytta av vattenförsörjningsprojektet har godkänd avloppsanläggning.

Vidare har Vårdö kommuns byggnadsingenjör 20.5.2010 per e-post i samband med tilläggsutredningen till ansökan uttryckligen försäkrat landskapsregeringen att alla fastigheter som ansluts till Vårdö kommuns vattenlednings- och avloppsprojekt kommer att avkrävas godkända avloppsanläggningar enligt gällande lagstiftning.

Högsta förvaltningsdomstolen anser med hänvisning till den utredning som erhållits i ärendet att det i landskapsregeringens beslut 8.6.2010 om beviljande av understöd har ingått ett villkor om att samtliga fastigheter som drar nytta av vattenförsörjningsprojektet har godkänd avloppsanläggning, trots att villkoret inte har skrivits in i själva beslutet. Under ifrågavarande omständigheter måste Vårdö kommun som offentligrättslig mottagare av understöd ha förstått detta.

Enligt landskapsregeringens beslut 8.6.2010 skulle projektet redovisas senast 1.7.2011. Enligt beslutet 26.10.2011 skulle utredningen om hur kravet på avloppsregleringen har uppfyllts vara inlämnad till landskapsregeringen senast 31.3.2014. Enligt den redovisning som kommit till landskapsregeringen var kravet inte helt uppfyllt.

Med hänvisning till ovanstående har Ålands landskapsregering kunnat konstatera att Vårdö kommun inte hade uppfyllt alla de villkor med vilka understödet beviljats. Därför har landskapsregeringen kunnat avsluta ärendet, vilket betyder att den återstående delen av det understöd som beviljats Vårdö kommun 8.6.2010 inte betalas ut.

Med beaktande i övrigt av yrkandena i högsta förvaltningsdomstolen och vad som har framgått i ärendet, är landskapsregeringens beslut av 6.2.2015 inte lagstridigt på det sätt som avses i 25 § 2 mom. i självstyrelselagen för Åland. Därför måste Vårdö kommuns besvär samt dess yrkanden om full betalning av det ifrågavarande understödet och dröjsmålsränta på det obetalda beloppet avslås.

3. Rättegångskostnader

Med beaktande av hur ärendet har slutat samt 74 § i förvaltningsprocesslagen får Vårdö kommun själv bära sina rättegångskostnader i högsta förvaltningsdomstolen.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Maarit Lindroos och Kirsti Kurki-Suonio. Föredragande Kaisa Pärssinen-Knight.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.