12.1.2017/73

Besvär som gäller offentlig upphandling (Ålands landskapsregering)

Ärende Besvär som gäller offentlig upphandling

Ändringssökande Koteko AB, Sverige

Beslut som överklagas

Ålands landskapsregering 27.6.2016 diarienr ÅLR 2016/3505

Ålands landskapsregering 27.6.2016 diarienr ÅLR 2016/3506

Ålands landskapsregering 27.6.2016 diarienr ÅLR 2016/3507

Ålands landskapsregering 27.6.2016 diarienr ÅLR 2016/3508

Ärendets tidigare handläggning

Ålands landskapsregering har med en 23.5.2016 daterat anbudsförfrågan begärt anbud på ett nytt maskin alarm- och övervakningssystem inklusive installation samt demontering av existerande alarm- och övervakningssystem (turn key installation) till M/S Ejdern, M/S Knipan, M/S Gudingen och M/S Skiftet.

Ålands landskapsregering har 27.6.2016 (beslut diarienr ÅLR 2016/3505, ÅLR 2016/3506, ÅLR 2016/3507 och ÅLR 2016/3508) antagit Halvorsen Power System AS:s anbud och uteslutit ändringssökandens anbud ur anbudsförfarandet.

Upphandlingens uppskattade totala värde exklusive mervärdesskatt har varit sammanlagt 200 000 euro.

Upphandlingsbeslutet har inte verkställts.

Handläggning i högsta förvaltningsdomstolen

Koteko Ab har i sina besvär yrkat att Ålands landskapsregerings beslut upphävs.

Till stöd för sina yrkanden har bolaget anfört bland annat följande:

Koteko AB:s anbud har på felaktiga grunder blivit uteslutna. Koteko AB:s anbud är de ekonomiskt mest fördelaktiga.

Koteko AB har enligt förfrågan svarat "Ja" på alla "skall krav" vilket även innefattar demontering och montage. I Koteko AB:s anbud framgår det tydligt att Koteko AB har med demontering och montage på angivna platser för att kunna slutföra entreprenaden. Koteko AB har även förtydligat vad som innefattar demontering och montage via en fråga som besvarades 17.6.2016 via e-mail. Koteko AB förtydligade att eventuella möbler och annan eftermonterad inredning skall vara lätta att flytta utan att Koteko AB behöver skruva ner skrivbord, eventuella eftermonterade skåp, flytta kassaskåp etc. I anbudet frånskriver sig Koteko AB inte ansvaret för att demontera eller montera eventuella tak och väggar, vilket ligger till grund för att Koteko AB:s anbud inte kvalificerades. Med "inredning" menar Koteko AB möbler, tavlor, skåp etc. Ålands landskapsregering syftar på att "inredning" även inkluderar väggar och tak.

Ålands landskapsregering har i sin förklaring med anledning av besvären yrkat att besvären ska förkastas och Koteko AB åläggas att ersätta landskapsregeringens rättegångskostnader jämte laga dröjsmålsränta.

Till stöd för sina yrkanden har landskapsregeringen anfört bland annat följande:

Landskapsregeringen har i upphandlingen förfarit öppet och med beaktande av proportionalitetskraven samt har behandlat deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Det av landskapsregeringen antagna anbudet uppfyller de i anbudsförfrågan uppställda kraven och är det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Koteko AB har i sina besvär framfört att bolaget uppfyller samtliga de i anbudsförfrågan uppställda kraven. Av punkt 3.1. i anbudsförfrågan framgår att anbudet ska vara ett så kallad "turn key pris", i vilket ingår demontering samt installation och montering. Avsikten med en sådan begäran är att den upphandlande enheten överlämnar fartyget till entreprenören i befintligt skick, för demontering, montering och installation. Av Koteko AB:s anbud, punkt 1.3 i den tekniska specifikationen, framgår att anbudsgivaren förutsätter att befintliga kabelvägar är tillgängliga för nyinstallationen. Med anledning av bland annat denna skrivning har den upphandlande enheten bett anbudsgivaren att förtydliga sitt anbud. Landskapsregeringen har därvid angivit att syftet var att entreprenören skulle demontera tak och väggar för att kunna dra allt kablage samt montera nya genomföringar. Avsikten var enbart att rätta till en eventuell feluppfattning om att kabelvägarna skulle vara färdigt blottlagda. Anbudsgivaren har i sitt svar angivit att avsikten med skrivningen var att anbudsgivaren skulle ha fri tillgång till väggar och tak och inte behöva demontera eventuell inredning, möbler eller liknande. I och med detta fri­skrev anbudsgivaren sig från en del av arbetet, varför anbudet förkastades. Ett ytterligare förtydligande från den upphandlande enheten i detta skede hade kunnat leda till en förbättring av anbudet, vilket inte är tillåtet. Till denna del borde motiveringen i upphandlingsbeslutets delgivning ha varit tydligare, så att det hade framgått att det inte enbart rörde sig om tak och väggar.

Landskapsregeringen kände till att den anbudsgivare vars anbud antagits har besökt alla berörda fartyg innan anbudet inlämnades, för att bekanta sig med det förestående arbetet. Landskapsregeringen har inte kunskap om huruvida sökanden besökt fartygen. Förfarandet tyder på att åtminstone den anbudsgivaren vars anbud antagits har uppfattat det förestående arbetet som ett renodlat "turn key" -projekt.

Landskapsregeringen har i och med sin förfrågan inte avsett att uteslutande mena att entreprenören enbart ska demontera väggar och tak för de nödvändiga kabeldragningarna. Liksom anges ovan är avsikten med ett så kallat "turn key pris" att den upphandlande enheten överlämnar fartyget i befintligt skick till entreprenören samt att entreprenören därvid vidtar all eventuell demontering och montering av inredning, inklusive tak och väggar, som krävs för att genomföra installationen.

Koteko AB har i sitt genmäle yrkat bland annat att vardera parten ska stå för sina egna rättegångskostnader.

Ålands landskapsregering har yrkat att Koteko AB åläggs att ersätta dess rättegångskostnader, vilka uppgår till 695,16 euro. Landskapsregerings yrkande om ersättning av rättegångskostnader har sänts till Koteko AB för kännedom.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

1. Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ärendet. Besvären avslås.

2. Koteko AB åläggs att ersätta Ålands landskapsregerings rättegångskostnader i högsta förvaltningsdomstolen med 400 euro jämte dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan bestäms enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen och börjar löpa från det att en månad har förflutit från dagen när högsta förvaltningsdomstolen har gett detta beslut.

Skälen till högsta förvaltningsdomstolens avgörande

1. Huvudsaken

1.1 Bestämmelser som ska tillämpas

Enligt 25 § 2 mom. i självstyrelselagen för Åland får besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

Enligt 2 § 1 mom. i Ålands landskapsregerings beslut (2015:52) gällande vissa upphandlingar (nedan beslutet om upphandlingar) eftersträvas vid upphandling fri konkurrens samt iakttagande av principerna om icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.

Enligt 6 § 1 mom. i ovan nämnda beslut skall anbudsbegäran utformas så tydligt som möjligt samt om inte särskilda skäl föreligger upprättas skriftligen.

Enligt paragrafens 2 mom. bör klara, tydliga och kvantifierbara kvalifikationskrav övervägas, såsom;

1) art och kvalitet på den vara eller tjänst som skall upphandlas,

(---)

4) leveranstid och leveransvillkor,

(---)

10) de villkor i enlighet med vilka upphandlingsenheten avser ingå avtal.

Enligt paragrafens 3 mom. skall det ur anbudsbegäran vidare framgå vilka urvalskriterier som kommer att tillämpas vid val av anbud, vilka handlingar som skall bifogas för att verifiera dessa urvalskriterier samt vilken vikt urvalskriterierna eventuellt kommer att tillmätas vid antagandet av anbud.

Enligt 9 § 1 mom. i beslutet antas bland de anbud som uppfyller de i anbudsbegäran uppställda kvalifikationskraven det anbud som enligt urvalskriterierna utgör det totalekonomiskt förmånligaste anbudet.

Om några urvalskriterier inte anges i anbudsbegäran, bedöms anbuden enligt paragrafens 2 mom. enligt priset. Anges flera urvalskriterier, bedöms dessa enligt den viktning som anges i anbudsbegäran eller, om någon sådan inte gjorts, enligt en samlad bedömning.

1.2 Inbegäran av anbud

Ålands landskapsregering har med en 23.5.2016 daterad anbudsbegäran begärt in offerter för ett nytt maskin alarm- och övervakningssystem inklusive installation samt demontering av existerande alarm- och övervakningssystem (turn key installation) till M/S Ejdern, M/S Knipan, M/S Gudingen och M/S Skiftet.

I den anbudsförfrågan som gäller M/S Ejdern har det i punkt 3.1 "Innehåll" anförts följande: "Turn key pris" för nytt maskin alarm- och övervakningssystem till M/S Ejdern vilket innebär demontering av befintligt alarm- och övervakningssystem Autronica KM-2 samt installation och montering av offererat alarm- och övervakningssystem".

I anbudsförfrågans punkt 3.2 " Utvärdering" har det konstaterats följande: "Utvärderingskriterierna för denna upphandling är 1) att samtliga krav har uppfyllts och 2) lämnat anbudspris. Med andra ord krävs svar JA på samtliga efterfrågade krav i blanketten Ejdern kravspecifikation för nytt maskin alarm- och övervakningssystem. Tomt svarsfält beaktas som NEJ."

I kolumn 1 i nämnda blankett har anbudsgivarna ombetts fylla i fältet "Demontering av befintligt Autronica KM-2 alarm- och övervakningssystem i maskinkontrollrummet, på kommandobryggan samt larmpaneler i inredningen (mäss och mch hytt)", varvid de angivna alternativen varit "Ja" eller "Nej".

I anbudsförfrågan beträffande fartygen M/S Knipan, M/S Gudingen och M/S Skiftet har det i punkt 3.1 "Innehåll" anförts följande: "Turn key pris" för nytt maskin alarm- och övervakningssystem vilket innebär demontering av befintligt alarm- och övervakningssystem Lyngsö UMS-213 samt installation och montering av offererat alarm- och övervakningssystem".

Därtill har det i punkt 3.2 " Utvärdering" i anbudsförfrågan angående fartygen M/S Knipan, M/S Gudingen och M/S Skiftet konstaterats följande: "Utvärderingskriterierna för denna upphandling är 1) att samtliga krav har uppfyllts och 2) lämnat anbudspris. Med andra ord krävs svar JA på samtliga efterfrågade krav i blanketten Knipan/Gudingen/Skiftet kravspecifikation för nytt maskin alarm- och övervakningssystem. Tomt svarsfält beaktas som NEJ."

I kolumn 1 i nämnda blankett har anbudsgivarna ombetts fylla i fältet "Demontering av befintligt Lyngsö UMS 213 alarm- och övervakningssystem i maskinkontrollrummet, på kommandobryggan samt larmpaneler i inredningen (mäss och mch hytt)", varvid de angivna alternativen varit "Ja" eller "Nej".

1.3 Bedömning och slutsats

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att anbudsgivaren bär ansvaret för anbudets innehåll. Enligt vedertagen rättspraxis har den upphandlande enheten rätt att förlita sig på innehållet i en anbudsgivares anbud, så länge den inte har grundad orsak att betvivla det som där angetts. Den upphandlande enheten kan vid behov begära att en anbudsgivare preciserar sitt anbud, om detta inte äventyrar en likvärdig behandling av anbudsgivarna.

Enligt upphandlingsbeslutet har landskapsregering uteslutit ändringssökandens anbud ur anbudsförfarandet. Enligt beslutet har Koteko AB inte demontering och montering av väggar och tak i inredning, kommandobrygga med mera i sitt anbud.

Koteko AB har i högsta förvaltningsdomstolen anfört att den upphandlande enheten förfarit felaktigt då den uteslutit ändringssökandens anbud. Koteko AB har inte i anbudet frånskrivit sig från ansvaret att demontera eller montera eventuella tak och väggar.

I blanketten "Ejdern kravspecifikation för nytt maskin alarm- och övervakningssystem" punkt 1 "Demontering av befintligt Autronica KM-2 alarm- och övervakningssystem i maskinkontrollrummet, på kommandobryggan samt larmpaneler i inredningen (mäss och hytt)" har Koteko AB svarat "JA". Koteko AB har även svarat "JA" i blanketterna kravspecifikation för nytt maskin alarm- och övervakningssystem" av M/S Knipan, M/S Gudingen och M/S Skiftet punkt 1 "Demontering av befintligt Lyngsö UMS 213 alarm- och övervakningssystem i maskinkontrollrummet, på kommandobryggan samt larmpaneler i inredningen (mäss och och hytt)".

Koteko AB har dock i sina anbud i punkt "1.3 Installation" meddelat att "Vi förutsätter att befintliga kabelvägar är tillgängliga för nyinstallationen". I Koteko AB:s anbud punkt 1.3 var skrivningen endast ett förtydligande samt en uppmaning att hålla arbetsplatsen fri (tillgänglig) för att underlätta installationen och demontering av väggar och tak.

Ålands landskapsregering har berett ändringssökanden tillfälle att precisera sina anbud. Landskapsregeringen har med anledning av bland annat ovan nämnda skrivning bett Koteko AB att förtydliga sina anbud enligt följande: "I punkt 1.3 skriver ni "vi förutsätter att befintliga kabelvägar är tillgängliga för nyinstallationen" vad menar ni med det? Det är meningen att ni skall demontera tak och väggar för att kunna dra allt kablage samt montera eventuellt nya genomföringar eftersom det är en turn key installation enligt anbudsförfrågan."

Koteko AB har svarat följande:"Det vi menar med denna skrivning är vi har fri tillgång till väggar och tak, dvs. vi ska inte behöva demontera eventuell inredningar, möbler eller liknande."

Såsom ovan konstaterats, framgår det av anbudsförfrågan att det är fråga om så kallade turn key-installationer. I branschen verksamma företagare har haft möjlighet att på grund av anbudsförfrågan förstå vad begreppen "turn key installation" och "turn key pris" betyder i dessa upphandlingar. Såsom ovan konstaterats, har ändringssökandens anbudshandlingar innehållit motstridiga uppgifter vad gäller skall-krav enligt bilagan "Kravspecifikation för nytt maskin alarm- och övervakningssystem" punkt 1. Av ändringssökandens anbud med bilagor har till följd av de motstridiga uppgifterna inte entydigt kunnat utläsas att installation och montering av offererat alarm- och övervakningssystem skulle kunna göras på det sättet som förutsatts i anbudsförfrågan. Eftersom ändringssökandens anbud inte svarat mot anbudsförfrågan, har den upphandlande enheten inte förfarit felaktigt då den uteslutit ändringssökandens anbud ur anbudsförfarandet.

Med hänsyn till den prövningsrätt som landskapsregeringen har haft vid upphandlingarna, som inte uppgår till gällande EU-tröskelvärde och inte omfattas av lagen om offentlig upphandling, är landskapsregeringens beslut inte lagstridiga. Av denna anledning och med hänsyn till 25 § 2 mom. i självstyrelselagen för Åland ska besvären avslås.

2. Yrkandet om ersättning av rättegångskostnader

Med hänsyn till att högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ärendet så som framgår ovan, vore det oskäligt om Ålands landskapsregering skulle bli tvungen att helt och hållet själv stå för sina rättegångskostnader. Därför ska Koteko AB med stöd av 74 § i förvaltningsprocesslagen åläggas att ersätta Ålands landskapsregeringens rättegångskostnader i högsta förvaltningsdomstolen så som framgår av avgörandet ovan.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Matti Halén, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta och Anne Nenonen. Föredragande Riitta Hämäläinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.