12.10.2016/4280

Besvär som gäller registrering av varumärke

Ärende Besvär som gäller registrering av varumärke

Ändringssökande Apple Inc.

Beslut som överklagas

Marknadsdomstolen 30.6.2014 nr 488/14

Ärendets tidigare handläggning

Apple Inc. har med sin ansökan nr T201101409 ansökt om registrering av varumärket THUNDERBOLT för de varor i klass 9 som räknats upp i ansökan. Ansökan har lämnats in 4.5.2011 med åberopande av prioritet på basis av ansökan som lämnats in på Jamaica 9.11.2010.

Patent- och registerstyrelsen har med sitt beslut 30.12.2011 till övriga delar godkänt ansökan men avslagit ansökan till den del den har gällt följande varor: "datorspelprogram, minnesskivor; magnetiska databärare; datormjukvara; mjukvara för mobiltelefoner; bärbara digitala elektroniska anordningar och mjukvara tillhörande dessa; mobila digitala elektroniska anordningar, bärbara och mobila digitala elektroniska apparater avsedda för att sända och ta emot annat digitalt datamaterial; elektroniska bärbara enheter för sladdlöst mottagande, sladdlös lagring och/eller sladdlöst sändande av data; dator- och elektroniska spel; CD-ROM skivor och DVD-skivor; datorutrustning för användning med alla ovannämnda varor; elektroniska apparater med multimediafunktioner för användning med alla ovannämnda varor, elektroniska apparater med interaktiva funktioner för användning med alla ovannämnda varor, tillbehör, delar, komponenter och tillbehör för alla ovannämnda varor; delar och tillbehör för alla ovannämnda varor".

Enligt motiveringarna till Patent- och registerstyrelsens beslut är det till registrering sökta märket THUNDERBOLT beträffande ovan nämnda varor i klass 9 förväxlingsbart med det för varor av samma och liknande slag registrerade gemenskapsvarumärket nr 3502747 A-10A THUNDERBOLT II. Det till registrering sökta märket är identiskt med det enda ord som förekommer i hindermärket. Det att hindermärket dessutom innehåller A-10A, som kan uppfattas som en typbeteckning, och ordningstalet II kan inte anses vara en tillräcklig skillnad för att undanröja förväxlingsbarheten mellan märkena.

Sökanden har uppgett sig vara redo att stryka varorna "datorspelprogram" samt "dator- och elektroniska spel" ur varuförteckningen. Om varuförteckningen inskränks på detta sätt kvarstår förväxlingsbarheten ändå beträffande alla andra ovan nämnda varor.

Apple Inc. har till den del ansökan avslagits anfört besvär över beslutet i Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd. Ärendet har enligt 2 § i lagen om införande av lagen om upphävande av lagen om behandling av besvärsärenden vid Patent- och registerstyrelsen (1130/2013) överförts till marknadsdomstolen för handläggning i enlighet med bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen.

Bolaget har under ärendets handläggning i marknadsdomstolen inskränkt varuförteckningen i klass 9 så att datorspelprogram och dator- och elektroniska spel har strukits.

Marknadsdomstolens avgörande

Marknadsdomstolen har med sitt överklagade beslut förkastat besvären.

Marknadsomstolen har motiverat sitt beslut enligt följande:

Frågeställningen i ärendet

Apple Inc. har ansökt om registrering av varumärket THUNDERBOLT 4.5.2011.

Northrop Grumman Systems Corporations gemenskapsvarumärke nr 3502747 A-10A THUNDERBOLT II har registrerats på basis av en ansökan som getts in 31.10.2003 och märket har således registrerats på basis av en tidigare ansökan.

I ärendet är det fråga om huruvida varorna i varuförteckningen för det sökta märket THUNDERBOLT fortfarande efter att förteckningen inskränkts är av samma eller liknande slag som det motanförda märket A-10A THUNDERBOLT II registrerats för samt om märket THUNDERBOLT är förväxlingsbart med det motanförda varumärket.

Tillämpliga bestämmelser

Ett varumärke får enligt 14 § 1 mom. (996/1983) 9 punkten (56/2000) varumärkeslagen inte registreras om märket kan förväxlas med ett gemenskapsvarumärke enligt 57 § som har registrerats på basis av en tidigare ansökan. Kännetecken anses förväxlingsbara enligt 6 § 1 mom. (996/1983) varumärkeslagen endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Varuslagslikhet

Ansökan om registrering av märket THUNDERBOLT har avslagits till den del ansökan gäller följande varor i klass 9: datorspelprogram, minnesskivor; magnetiska databärare; datormjukvara; mjukvara för mobiltelefoner; bärbara digitala elektroniska anordningar och mjukvara tillhörande dessa; mobila digitala elektroniska anordningar; bärbara och mobila digitala elektroniska apparater avsedda för att sända och ta emot annat digitalt datamaterial; elektroniska bärbara enheter för sladdlöst mottagande, sladdlös lagring och/eller sladdlöst sändande av data; dator och elektroniska spel; CD-ROM skivor och DVD-skivor; datorutrustning för användning med alla ovannämnda varor; elektroniska apparater med multimediafunktioner för användning med alla ovannämnda varor; elektroniska apparater med interaktiva funktioner för användning med alla ovannämnda varor; tillbehör, delar och komponenter för alla ovannämnda varor; delar och tillbehör för alla ovannämnda varor.

Northrop Grumman Systems Corporations gemenskapsvarumärke nr 3502747 A-10A THUNDERBOLT II har registrerats för videospel i klass 9.

Även i det fall att bolaget skulle anses ha inskränkt varuförteckningen genom att utesluta datorspelprogram och dator- och elektroniska spel finner marknadsdomstolen att de återstående varorna i klass 9 i förhållande till de varor det motanförda märket registrerats för, det vill säga videospel, till sina egenskaper, användningsändamål och användningssätt, är att betrakta som åtminstone liknande varor. Varorna kan dessutom köpas via samma distributionskanaler och de kompletterar varandra. Märkena omfattar således varor av liknande slag.

Märkeslikhet

En bedömning av förväxlingsbarheten mellan varumärkena grundar sig på varumärkenas visuella likhet, ljudlikhet eller begreppsmässiga likhet och hänsyn ska särskilt tas till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar.

Det sökta märket THUNDERBOLT består av ordet thunderbolt som kan anses beteckna en blixt. Ordet utgör ett särskiljbart märke för de varor registreringsansökan gäller.

Ordet thunderbolt i betydelsen blixt beskriver inte de varor det vill säga videospel som den motanförda märket A-10A THUNDERBOLT II registrerats för. Beståndsdelen A-10A uppfattas i samband med varor av detta slag som en typbeteckning och ordningstalet II kan lätt förstås beteckna en ny eller bättre modell eller version. Dessa beståndsdelar är följaktligen inte av avgörande betydelse vid bedömningen av förväxlingsbarheten. Märkets särskiljande och dominerande del är således ordet thunderbolt.

Det sökta märket har bildats genom att använda det identiska, särskiljande och dominerande ordet THUNDERBOLT från det motanförda märket. De övriga beståndsdelar i det motanförda märket är inte ägnade att eliminera den uppfattning om samma kommersiella ursprung som det identiska ordet skapar hos den relevanta omsättningskretsen.

Slutsats

På ovan nämnda grunder finner marknadsdomstolen att det sökta märket THUNDERBOLT som helhet betraktat är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket A10-A THUNDERBOLT, egentligen A10-A THUNDERBOLT II, som har registrerats för varor av liknande slag i klass 9.

Ärendet har avgjorts av marknadsdomstolens ledamöter Anne Ekblom-Wörlund, Sirkku Seppälä och Christer Brännkärr.

Handläggning i högsta förvaltningsdomstolen

Apple Inc. har i sina besvär yrkat att högsta förvaltningsdomstolen upphäver marknadsdomstolens beslut och förordnar att varumärket THUNDERBOLT kan registreras för alla varor enligt ansökan.

Bolaget har motiverat sitt yrkande bland annat enligt följande:

Det är i ärendet fråga om bedömning av varuslagslikhet och om den eventuella förväxlingsbarheten mellan två märken kommer till prövning.

Patent- och registerstyrelsen har ansett att ansökan till den del den avslagits gäller likartade varor som "Videospel" i klass 9 som omfattas av det mothållna gemenskapsvarumärket nr 3502747 A-10A THUNDERBOLT II. Bolaget anser att det inte är fråga om samma varor. Det ingår inga videospel i bolagets varuförteckning, och efter inskränkningen av varuförteckningen ingår inga spel alls.

Vid bedömningen av varuslagslikheten bör utgångspunkten vara den mothållna registreringens ytterst begränsade varuförteckning. Den omfattar bara videospel. Den tidigare registreringen gäller i praktiken namnet på ifrågavarande spel. Registreringen skyddar inte någon obestämd mängd olika varor, utan uttryckligen videospel. Patent- och registerstyrelsen och marknadsdomstolen har med sin tolkning utvidgat den tidigare registreringens skyddsomfång vida utöver det som registreringens innehavare har eftersträvat. Eftersom det är fråga om en ensam- och förbudsrätt ska varuförteckningen tolkas restriktivt och skydd beviljas bara sådana varor som ensamrätten har begärts för.

Ett videospel är under inga omständigheter en apparat. Med begreppet videospel avses innehållet, som fungerar som underhållning för användaren, det vill säga spelaren. Man kan inte tänka sig att ett videospel skulle vara detsamma som eller endast ett dataprogram, liksom en film eller en bok inte heller uppfattas som celluloid eller ett pappersknippe, eftersom det är innehållet som är det väsentliga. Analogt med bokexemplet bör man alltså anse att ett videospel inte är likartat till exempel med datorskivan som spelet lagrats på.

Ifall varorna mot bolagets uppfattning anses vara likartade kan märkena i alla fall inte anses vara förväxlingsbara. A-10 Thunderbolt II är ett begrepp som personer som intresserar sig för flygning och som spelar videospel väl känner till. A-10 Thunderbolt II är det första plan Förenta staternas luftstridskrafter haft som är planerat särskilt för att understöda marktrupperna och anfalla fientliga mål. Videospelet gäller detta flygplan.

Bolagets märke THUNDERBOLT är inte förväxlingsbart med varumärket A-10A Thunderbolt II, eftersom märkena avviker från varandra såväl visuellt som fonetiskt. I motsats till vad marknadsdomstolen ansett är också märkesdelarna A-10A och II av betydelse i ärendet, eftersom de utgör väsentliga delar av namnet på ifrågavarande plan. Märkena har också olika betydelseinnehåll. Det tidigare märket har bildats av flygplanets namn medan bolagets eget märke betyder blixt.

Varorna som bolagets registrering avser säljs via helt andra kanaler än videospel. Videospel skaffas från spelbutiker, medan datorer och tillbehör till sådana skaffas från datoraffärer. Som helhet betraktade är märkena inte förväxlingsbara.

Patent- och registerstyrelsen har i sitt utlåtande med anledning av besvären ansett att besvären inte innehåller något som skulle ge skäl att ändra det överklagade beslutet.

Bolaget har i sitt genmäle upprepat sina yrkanden och argument samt bland annat konstaterat, att Patent- och registerstyrelsen inte förmått komma med några hållbara argument mot att ifrågavarande varor är olika.

Marknadsdomstolen har motiverat varuslagslikheten med sambandet mellan hur varorna används. Det är nuförtiden nästan omöjligt att använda någon som helst elektrisk apparat utan sådana varor som ingår i bolagets varuförteckning, så med dessa argument kan man motivera att en tvättmaskin och ett videospel är likartade. Tvättprogrammet är i nyare apparater med all sannolikhet ett fjärrstyrt dataprogram. Trots detta är det omöjligt att tänka sig att likheterna mellan två så olika produkter skulle ha betydelse som bedömningsgrund vid en varumärkesrättslig prövning av registreringshinder. Detta problem gäller särskilt produkter som hör till klass 9.

På grund av ändrad klassificeringspraxis prövas varor och tjänster noggrannare nu än förr, och teknikens utveckling inverkar också på bedömningen. Det kan hända att man tidigare behövde äga en videoapparat för att spela videospel och att sambandet i fråga om användningen då var tydligare, men numera är begreppet videospel mera obestämt och föremål för en liten grupp spelares särskilda uppmärksamhet. Varorna enligt ansökningen faller inte inom ramen för denna hobby.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ärendet och avslår besvären. Ärendet slutar på det sätt som framgår av marknadsdomstolens beslut.

Skäl till högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Apple Inc. har i sina besvär bland annat ifrågasatt, huruvida den mothållna registreringen nr 3502747 kan anses skydda varumärket A-10A THUNDERBOLT II i fråga om andra varor än videospel, som registreringens varuförteckning uttryckligen är begränsad till.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar, att varumärkeslagens bestämmelser om förväxlingsbarhet mellan varumärken ska tolkas i ljuset av varumärkesdirektivet (2008/95/EG) och unionens domstols rättspraxis. Enligt artikel 4.1.b i direktivet ska ett varumärke inte registreras om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket. Enligt varumärkesdirektivets ingress, 11 stycket bör det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, vara absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna, men skyddet bör också gälla vid likhet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Grundförutsättningen för skyddet bör vara att det finns en risk för förväxling och denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.

Unionens domstol har hänvisat till ursprungsangivelsefunktionen i flera domar (t. ex. C‑20/14, BGW (ECLI:EU:C:2015:714), 25 och 26 stycket). Denna funktion består i att varumärket garanterar varans eller tjänstens ursprung så att konsumenten eller slutanvändaren utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung. Enligt domstolens praxis ska risken för att allmänheten förväxlar varumärkena vara föremål för en helhetsbedömning. Om ifrågavarande varor eller tjänster inte liknar varandra i särskilt hög grad kan detta kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra eller vice versa. (t. ex. C-39/97, Canon (ECLI:EU:C:1998:442), 16 och 17 stycket).

Varumärket som det i detta fall är fråga om, THUNDERBOLT, är frånsett bokstavs- och sifferkombinationerna i det mothållna märket A-10A THUNDERBOLT II identiskt med detta märke. Eftersom märkena i så hög grad liknar varandra kan bedömningen av förväxlingsrisken inte begränsas till identiska varor.

Av dessa skäl och med beaktande av de skäl och bestämmelser som marknadsdomstolen har anfört till stöd för sitt beslut, yrkandena i högsta förvaltningsdomstolen och utredningen i ärendet finns det inte skäl till ett annat slut i ärendet än det som framgår av marknadsdomstolens beslut.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Niilo Jääskinen, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta och Maarit Lindroos. Föredragande Kristina Björkvall.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.