29.9.2016/4096

Besvär i kommunalärende (Kimitoön)

Ärende Kommunalbesvär

Ändringssökande A, B, C, D, E, F, G och H

Beslut som överklagas

Åbo förvaltningsdomstol 30.11.2015 nr 15/0297/1

Ärendets tidigare handläggning

Kommunfullmäktige i Kimitoöns kommun har med sina beslut 17.6.2015 (§ 54 och § 55) beslutat att som ett brådskande ärende utan beredning ta till behandling frågan om givande av utlåtande till Åbo förvaltningsdomstol med anledning av besvär över delgeneralplanen för Nordanå-Lövböle vindkraftspark (§ 54) och beslutat ge utlåtandet till Åbo förvaltningsdomstol (§ 55).

Förvaltningsdomstolens avgörande

Åbo förvaltningsdomstol har med sitt överklagade beslut avvisat A:s och hans medparters besvär över kommunfullmäktiges beslut samt förkastat deras yrkande om att handläggningen av ärendet som gäller besvär över kommunfullmäktiges beslut 9.12.2014 beträffande delgeneralplanen för Nordanå­-Lövböle vindkraftspark ska avbrytas. Förvaltningsdomstolen har också förkastat A:s och hans medparters yrkande om ersättning av rättegångskostnader.

Förvaltningsdomstolen har anfört följande skäl för sitt beslut:

Enligt förvaltningsprocesslagen ska besvären lämnas utan prövning om besvär inte anförts inom utsatt tid eller om det föreligger något annat hinder för att avgöra ärendet.

A och hans medparter har 28.7.2015 anfört besvär över samma beslut av Kimitoöns kommunfullmäktige som är föremål för ändringssökande i detta ärende. Åbo förvaltningsdomstol har med sitt beslut 21.8.2015 nr 15/0187/1 avvisat besvären. A och hans medparter har anfört besvär över förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen, där ärendet fortsättningsvis är anhängigt.

Besvären gäller samma sak som redan har avgjorts av förvaltningsdomstolen och som med anledning av ändringssökandenas besvär fortsättningsvis är anhängigt vid högsta förvaltningsdomstolen. Eftersom det således föreligger hinder för att avgöra det nu aktuella ärendet ska besvären avvisas.

Förvaltningsdomstolen kan inte i samband med handläggningen av detta ärende förbjuda eller avbryta handläggningen av ett annat domstolsärende. Därför ska yrkandet om avbrytande av handläggningen av ärendet som gäller besvär över kommunfullmäktiges beslut 9.12.2014 om delgeneralplanen för Nordanå-Lövböle vindkraftspark förkastas.

Enligt förvaltningsprocesslagen är en part skyldig att ersätta en annan parts rättegångskostnader helt eller delvis, om det särskilt med beaktande av avgörandet i ärendet är oskäligt att denne själv får bära sina rättegångskostnader. Vad som stadgas om part kan också tillämpas på den förvaltningsmyndighet som har fattat beslutet. Då frågan om en offentlig parts ersättningsskyldighet prövas ska särskilt beaktas om rättegången har orsakats av ett fel hos myndigheterna.

Med beaktande av avgörandet i detta ärende är det inte oskäligt att A och hans medparter själva får bära sina rättegångskostnader.

Rättsnormer som förvaltningsdomstolen tillämpat

Förvaltningsprocesslagen 51 § 2 mom. samt 74 § 1 och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Ritva Isomoisio, Hannamaija Falck och Heikki Toivanen. Föredragande Juho Vuori.

Handläggning i högsta förvaltningsdomstolen

A och hans medparter har yrkat att förvaltningsdomstolens beslut ska upphävas. Lagligheten av kommunfullmäktiges beslut § 54 och § 55 bör handläggas samtidigt och som en helhet. Handläggningen av ärendet 00120/15/4102 (Kimitoöns kommunfullmäktiges beslut 9.12.2014, 57 § "Vindparksdelgeneralplan för Nordanå-Lövböle") i Åbo förvaltningsdomstol bör omedelbart avbrytas. Kimitoöns kommun ska åläggas att ersätta samtliga rättegångskostnader till fullo, inklusive ränta.

Som motivering till sina yrkanden har A och hans medparter anfört bland annat följande:

Åbo förvaltningsdomstol har av Kimitoöns kommun begärt utlåtande över de kommunalbesvär som anförts över Kimitoöns kommunfullmäktiges beslut per 9.12.2014, 57 § "Vindparksdelgeneralplan för Nordanå-Lövböle". Kimitoöns kommunstyrelse har handlagt frågan om utlåtande vid kommunstyrelsens möten 31.3.2015 samt 28.4.2015 och avgivit utlåtande till Åbo förvaltningsdomstol 28.4.2015. Trots att kommunstyrelsen redan har avgivit ett utlåtande i ärendet, har kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 17.6.2015 beslutat att uppta avgivande av utlåtande i ärendet till Åbo förvaltningsdomstol som ett brådskande ärende. Frågan om givande av utlåtande till Åbo förvaltningsdomstolen hade varken nämnts i kallelsen till sammanträdet eller beretts. Kommunfullmäktiges nya utlåtande, som tillkommit efter omröstningar, avviker i substans fullständigt från kommunstyrelsens utlåtande per 28.4.2015.

Kommunstyrelsen har inte för fullmäktige berett ärendet att avge utlåtande. Beslutet om att handlägga ärendet fattades inte enhälligt utan efter omröstning. Därför har beslutet tillkommit i felaktig ordning. Kommunfullmäktiges beslut 17.6.2015 § 54 är ett självständigt juridiskt beslut. Besluten gäller inte endast verkställighet utan är överklagbara.

Kimitoöns kommunfullmäktige har överskridit sina befogenheter då fullmäktige har avgivit ett utlåtande 17.6.2015. Behörigheten att avge förklaring med anledning av besvär över fullmäktiges beslut har i kommunens förvaltningsstadga delegerats till kommunstyrelsen i kommunens förvaltningsstadga. Eftersom kommunstyrelsen redan hade gett utlåtande med anledning av besvären över delgeneralplanen, skulle fullmäktige inte ha fått ge utlåtande.

Kommunens beslutsfattande har i detta ärende entydigt tillkommit i strid med bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, Kimitoöns kommuns förvaltningsstadga samt centrala förvaltningsrättsliga principer.

För att Åbo förvaltningsdomstol skall kunna handlägga och beakta kommunfullmäktiges beslut 17.6.2015 § 55, bör förvaltningsdomstolen först kunna förlita sig på att kommunfullmäktiges beslut att överhuvudtaget ta upp ärendet som ett brådskande ärende i kommunfullmäktige skett processuellt korrekt i rättsligt avseende.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

1. Högsta förvaltningsdomstolen avvisar yrkandet att handläggningen av ärendet som gäller besvär över kommunfullmäktiges beslut om delgeneralplanen för Nordanå-Lövböle vindkraftspark avbryts.

2. Högsta förvaltningsdomstolen har annars prövat ärendet. Besvären avslås. Förvaltningsdomstolens beslut ändras inte.

3. A:s och hans medpartens yrkande om ersättning av rättegångskostnader avslås.

Skälen till högsta förvaltningsdomstolens avgörande

1. Högsta förvaltningsdomstolen kan inte i samband med handläggningen av detta ärende förbjuda eller avbryta handläggningen av ett annat domstolsärende. Därför ska yrkandet avvisas.

2. Med beaktande av de skäl och bestämmelser som förvaltningsdomstolen har anfört till stöd för sitt beslut, yrkandena i högsta förvaltningsdomstolen och utredningen i ärendet finns det inte skäl att ändra förvaltningsdomstolens beslut.

3. Med beaktande av hur ärendet har slutat samt 74 § i förvaltningsprocesslagen får A och hans medparter själva bära sina rättegångskostnader i högsta förvaltningsdomstolen.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Elina Lampi-Fagerholm. Föredragande Petri Hellstén.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.