29.9.2016/4095

Besvär i kommunalärende (Kimitoön)

Ärende Kommunalbesvär

Ändringssökande A, B, C, D, E, F, G och H

Beslut som överklagas

Åbo förvaltningsdomstol 21.8.2015 nr 15/0187/1

Ärendets tidigare handläggning

Kommunfullmäktige i Kimitoöns kommun har med sina beslut 17.6.2015 (§ 54 och § 55) beslutat att som ett brådskande ärende utan beredning ta till behandling frågan om givande av utlåtande till Åbo förvaltningsdomstol med anledning av besvär över delgeneralplanen för Nordanå-Lövböle vindkraftspark (§ 54) och beslutat ge utlåtandet till Åbo förvaltningsdomstol (§ 55).

Förvaltningsdomstolens avgörande

Åbo förvaltningsdomstol har med sitt överklagade beslut, till den del som det nu är fråga om, avvisat de besvär som anförts över kommunfullmäktiges beslut samt förkastat A:s och hans medparters yrkande om att handläggningen av ärendet som gäller besvär över kommunfullmäktiges beslut 9.12.2014 beträffande delgeneralplanen för Nordanå­Lövböle vindkraftspark ska avbrytas. Förvaltningsdomstolen har också förkastat A:s och hans medparters yrkande om ersättning av rättegångskostnader.

Förvaltningsdomstolen har anfört följande skäl för sitt beslut:

Enligt kommunallagen (365/1995) får kommunalbesvär inte anföras över beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

I rättspraxis har man i regel ansett att man endast får söka ändring i ett beslut om givande av utlåtande till en annan myndighet i ett ärende som handläggs av myndigheten om utlåtandet har en bindande verkan på avgörandet i huvudsaken. I annat fall är beslutet om givande av utlåtande att jämställa med ett beslut som endast gäller beredning (t. ex. HFD 1993-A-55).

Förvaltningsdomstolen är inte bunden av det som anförts i kommunfullmäktiges utlåtande. Inhämtande av utlåtande utgör en del av utredandet av de vid förvaltningsdomstolen anhängiga fullföljdsärendena. Beslutet om givande av utlåtande är därmed jämförbart med beredning och innehåller inte ett sådant avgörande i sak som man får anföra kommunalbesvär över.

Beslutet om att behandla frågan om givande av utlåtande i brådskande ordning har å sin sida endast gällt beredning av frågan om givande av utlåtande.

Förvaltningsdomstolen kan inte i samband med handläggningen av detta ärende förbjuda eller avbryta handläggningen av ett annat domstolsärende eller fatta beslut om huruvida viss utredning får beaktas i en annan rättegång. Därför ska de yrkanden som gäller dylika ålägganden förkastas.

Enligt förvaltningsprocesslagen är en part skyldig att ersätta en annan parts rättegångskostnader helt eller delvis, om det särskilt med beaktande av avgörandet i ärendet är oskäligt att denne själv får bära sina rättegångskostnader. Vad som stadgas om part kan också tillämpas på den förvaltningsmyndighet som har fattat beslutet. Då frågan om en offentlig parts ersättningsskyldighet prövas ska särskilt beaktas om rättegången har orsakats av ett fel hos myndigheterna.

Med beaktande av avgörandet i detta ärende är det inte oskäligt att A och hans medparter själva får bära sina rättegångskostnader.

Rättsnormer som förvaltningsdomstolen tillämpat

Kommunallagen (365/1995) 91 §

Förvaltningsprocesslagen 51 § 2 mom. samt 74 § 1 och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Ritva Isomoisio, Hannamaija Falck och Heikki Toivanen. Föredragande Juho Vuori.

Handläggning i högsta förvaltningsdomstolen

A och hans medparter har yrkat att förvaltningsdomstolens beslut ska upphävas. Handläggningen av ärendet 00120/15/4102 (Kimitoöns kommunfullmäktiges beslut 9.12.2014, 57 § "Vindparksdelgeneralplan för Nordanå-Lövböle") i Åbo förvaltningsdomstol bör omedelbart avbrytas. Kimitoöns kommun ska åläggas att ersätta samtliga rättegångskostnader till fullo, inklusive ränta.

Som motivering till sina yrkanden har A och hans medparter anfört bland annat följande:

Åbo förvaltningsdomstol har av Kimitoöns kommun begärt utlåtande över de kommunalbesvär som anförts över Kimitoöns kommunfullmäktiges beslut per 9.12.2014, 57 § "Vindparksdelgeneralplan för Nordanå-Lövböle". Kimitoöns kommunstyrelse har handlagt frågan om utlåtande vid kommunstyrelsens möten 31.3.2015 samt 28.4.2015 och givit utlåtande till Åbo förvaltningsdomstol 28.4.2015. Trots att kommunstyrelsen redan har avgivit ett utlåtande i ärendet, har kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 17.6.2015 beslutat att uppta avgivande av utlåtande i ärendet till Åbo förvaltningsdomstol som ett brådskande ärende. Frågan om avgivande av utlåtande till förvaltningsdomstolen hade varken nämnts i kallelsen till sammanträdet eller beretts. Kommunfullmäktiges nya utlåtande, som tillkommit efter omröstningar, avviker i substans fullständigt från kommunstyrelsens utlåtande per 28.4.2015.

Kommunstyrelsen har inte för kommunfullmäktige berett ärendet att avge utlåtande. Beslutet att handlägga ärendet fattades inte enhälligt, utan efter omröstning. Därför har beslutet tillkommit i felaktig ordning. Kommunfullmäktiges beslut 17.6.2015 § 54 är ett självständigt juridiskt beslut. Besluten gäller inte endast verkställighet, utan är överklagbara. Lagligheten av kommunfullmäktiges beslut § 54 och § 55 bör handläggas samtidigt och som en helhet.

Kimitoöns kommunfullmäktige har överskridit sina befogenheter då fullmäktige har avgivit ett utlåtande 17.6.2015. Behörigheten att avge förklaring med anledning av besvär över fullmäktiges beslut har i kommunens förvaltningsstadga delegerats till kommunstyrelsen. Eftersom kommunstyrelsen redan hade gett utlåtande med anledning av besvären över delgeneralplanen, skulle fullmäktige inte ha fått ge utlåtande.

Kommunens beslutsfattande har i detta ärende entydigt tillkommit i strid med bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, Kimitoöns kommuns förvaltningsstadga samt centrala förvaltningsrättsliga principer.

För att Åbo förvaltningsdomstol skall kunna handlägga och beakta kommunfullmäktiges beslut 17.6.2015 § 55 bör förvaltningsdomstolen först kunna förlita sig på att kommunfullmäktiges beslut att överhuvudtaget ta upp ärendet som ett brådskande ärende i kommunfullmäktige skett processuellt korrekt i rättsligt avseende.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

1. Högsta förvaltningsdomstolen avvisar yrkandet att handläggningen av ärendet som gäller besvär över kommunfullmäktiges beslut om delgeneralplanen för Nordanå-Lövböle vindkraftspark avbryts.

2. Högsta förvaltningsdomstolen har annars prövat ärendet. Besvären avslås. Förvaltningsdomstolens beslut ändras inte.

3. A:s och hans medpartens yrkande om ersättning av rättegångskostnader avslås.

Skälen till högsta förvaltningsdomstolens avgörande

1. Högsta förvaltningsdomstolen kan inte i samband med handläggningen av detta ärende förbjuda eller avbryta handläggningen av ett annat domstolsärende. Därför ska yrkandet avvisas.

2. Med beaktande av de skäl och bestämmelser som förvaltningsdomstolen har anfört till stöd för sitt beslut, yrkandena i högsta förvaltningsdomstolen och utredningen i ärendet finns det inte skäl att ändra förvaltningsdomstolens beslut.

3. Med beaktande av hur ärendet har slutat samt 74 § i förvaltningsprocesslagen får A och hans medparter själva bära sina rättegångskostnader i högsta förvaltningsdomstolen.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Elina Lampi-Fagerholm. Föredragande Petri Hellstén.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.