27.6.2016/2877

Besvär som gäller felparkeringsavgift

Ärende Besvär som gäller felparkeringsavgift

Ändringssökande A

Beslut som överklagas

Vasa förvaltningsdomstol 29.8.2014 nr 14/0290/1

Ärendets tidigare handläggning

Parkeringsövervakaren i Vasa stad har med sitt beslut 19.9.2013 avslagit A:s begäran om omprövning av en felparkeringsavgift, som A hade fått 21.5.2013 på grund av att A inte hade haft parkeringsskiva i enlighet med vägtrafiklagstiftningen.

Förvaltningsdomstolens avgörande

Processuellt avgörande

Eftersom A:s besvär inte har kommit till förvaltningsdomstolen inom den utsatta tiden, har förvaltningsdomstolen prövat yrkandet som grundbesvär enligt 9 § 1 mom. i lagen om verkställighet av skatter och avgifter.

Avgörande i huvudsaken

Förvaltningsdomstolen har avslagit A:s besvär.

Förvaltningsdomstolen har motiverat sitt beslut enligt följande:

Enligt 1 § 1 mom. i trafikministeriets beslut om användning av parkeringsskiva skall en parkeringsskiva ha ett främre lock och en bakomliggande vridbar skiva, vilken syns genom en öppning i locket. Utformningen och färgen på locket och skivan skall motsvara de schematiska bilder som ingår i nämnda beslut.

Enligt 2 mom. i samma paragraf skall parkeringsskivan vara 10 - 11 cm bred och 13 - 15 cm hög. Dess hörn får dock vara rundade. Ordet "ankomsttid" eller "saapumisaika" eller båda orden skall finnas som text på det främre locket på de ställen som bilden anger.

Enligt 3 mom. i samma paragraf skall på baksidan av parkeringsskivan på svenska eller finska eller på båda språken samt tydligt urskiljbart från eventuell annan text eller bild finnas: "Parkeringsskivan skall användas när ett vägmärke har en tilläggsskylt med en bild av en parkeringsskiva" eller "Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus osoitetaan liikennemerkin lisäkilvellä, jossa on pysäköintikiekon kuva" samt texten i detta besluts 2 § och 3 § utan rubriker.

Enligt 4 § i samma beslut får i bilar som har registrerats utomlands användas sådana parkeringsskivor som har godkänts i någon annan stat och som till sin utformning motsvarar den finländska skivan.

Enligt handlingarna har fordonet X varit parkerat 21.5.2013 klockan 13.15 vid Halpa Hallis parkområden, egentligen i Halpa-Hallis parkeringsområde, där parkering enligt vägmärket har varit tillåten med användande av parkeringsskiva. Som parkeringsskiva har A använt en italiensk parkeringsskiva, fastän bilen hade registrerats i Finland. Trafikministeriet har fastställt parkeringsskivans utformning. Parkeringsskivan uppfyller inte trafikministeriets bestämmelser om parkeringsskivans utformning. På basen av utredningen i ärendet kan konstateras att ett parkeringsfel har inträffat.

Felparkeringen har inte varit obetydlig och kan inte anses ha berott på en ursäktlig ouppmärksamhet eller tanklöshet. Bestämmandet av påföljden är inte heller av någon annan orsak uppenbart oskäligt.

Tillämpade lagrum

Vägtrafiklagen 28 a § 3 mom och 105 §

Lagen om parkeringsövervakning 1 § 1 mom, 5 § och 6 §

Trafikministeriets beslut om användning av parkeringsskiva 1 § och 4 §

Lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) 9 §

Ären­det har avg­jorts av för­valt­nings­doms­to­lens le­da­mö­ter Jaakko Kellosalo, Pertti Raikio och Jorma Niemitalo. Föredragande Tarja Mustonen.

Handläggning i högsta förvaltningsdomstolen

A har anhållit om besvärstillstånd och i sina besvär yrkat att förvaltningsdomstolens och parkeringsövervakarens beslut upphävs.

Som motivering har A yrkat att A har varit bosatt i Italien i 50 år och de senaste 10 åren bott i en liten stad, där A aldrig har behövt parkeringsskiva, fastän skivan hade funnits i bilen. Då A bytte registerplåtar på sin bil borde man ha sett till att ge A en indikation om vilka regler som gäller i Finland.

Parkeringsövervakaren i Vasa stad har i sitt utlåtande ansett att det i överklagandet inte har framkommit något sådant nytt vilket skulle ge anledning att ändra förvaltningsdomstolens beslut.

A har gett genmäle.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd och upphäver förvaltningsdomstolens samt parkeringsövervakarens beslut.

Skäl till högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Enligt 1 § 1 mom.1 punkten i lag om parkeringsövervakning är felparkering, för vilken felparkeringsavgift får påföras, ett förfarande som strider mot en bestämmelse i vägtrafiklagen (267/1981) eller bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den om parkering eller stannande av fordon eller användning av parkeringsskiva.

Om felparkeringen är obetydlig, kan enligt 5 § i samma lag en muntlig eller skriftlig anmärkning ges för överträdelsen.

Enligt 6 § i samma lag behöver en påföljd inte bestämmas om felparkeringen uppenbarligen har berott på en ursäktlig ouppmärksamhet eller tanklöshet eller om bestämmandet av påföljden av någon annan orsak är uppenbart oskäligt.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar liksom Vasa förvaltningsdomstol att ett parkeringsfel har inträffat. Felparkeringen kan ändå betraktas som obetydlig, därför att den parkeringsskiva som använts med undantag för texten är likadan som den finska och ankomsttiden har varit synlig på den. Högsta förvaltningsdomstolen har också beaktat att trafikministeriets beslut om användning av parkeringsskiva (924/1990) har upphävts och att kommunikationsministeriets nya beslut om parkeringsskiva och om skyldigheten att använda den (1319/2015) inte ställer så strikta krav som tidigare på parkeringsskivans utformning. Därför finner högsta förvaltningsdomstolen det rätt att upphäva Vasa förvaltningsdomstols och parkeringsövervakarens i Vasa stad beslut.

Ären­det har avg­jorts av för­valt­nings­rå­den Ahti Vapaavuori, Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Mikko Pikkujämsä, Antti Pekkala. Föredragande Kari Nieminen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.