23.3.2016/1038

Besvär som gäller registrering av varumärke

Ärende Besvär som gäller registrering av varumärke

Ändringssökande Mad Dogg Ahtletics, Inc.

Beslut som överklagas

Marknadsdomstolen 27.5.2014 nr 339/14

Ärendets tidigare handläggning

Patent- och registerstyrelsen har på Ab Lady Line International Oy:s, sedermera Ab LL International Oy, ansökan som lämnats in 4.2.2009 registrerat varumärket nr 246249 LadySpin för följande tjänster:

Klass 41 Undervisning; ordnande av utbildning; underhållning; idrotts- och kulturella aktiviteter.

Klass 44 Mediciniska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård.

Patent- och registerstyrelsen har med sitt beslut 7.4.2011 förkastat Mad Dogg Athletics, Inc.:s invändning mot ovan nämnda registrering.

Patent- och registerstyrelsen har i sina beslutsmotiveringar hänvisat till 14 § 1 mom. 9 punkten och 6 § 1 mom. i varumärkeslagen och till den del det nu är fråga om anfört följande:

De av invändaren åberopade gemenskapsvarumärkena nr 540450 SPIN, nr 6208508 SPIN FITNESS och nr 6360523 SPINFitness avser tjänster av samma och liknande slag som de tjänster som det registrerade varumärket nr 246249 LadySpin avser i klass 41. Det registrerade varumärket kan dock som helhet betraktat inte anses vara förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärken. Invändarens märken SPIN och

SPIN FITNESS är ordmärken, och märket SPINFitness ett kombinationsmärke med cirkelbågar bakom texten. Det registrerade varumärket utgörs däremot av det sammanskrivna ordmärket LadySpin. Ordet SPIN på engelska betyder bland annat att svänga och snurra, och som sådant är det fråga om en svag del i märket när det gäller särskiljningsförmåga i samband med till exempel sport och motion. Beaktansvärt är också att i klass 41 är ordet SPIN en vanligt förekommande del i flera av registreringarna. Det registrerade varumärket skiljer sig från invändarens märken utseendemässigt och fonetiskt, och när det gäller märkenas helhetsintryck.

Mad Dogg Ahtletics har överklagat beslutet hos Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd. Ärendet har i enlighet med 2 § i lagen om införande av lagen om upphävande av lagen om behandling av besvärsärenden vid Patent- och registerstyrelsen överförts till marknadsdomstolen för handläggning.

Marknadsdomstolens avgörande

Marknadsdomstolen har med sitt överklagade beslut upphävt Patent- och registerstyrelsens beslut till den del varumärket nr 246249 LadySpin har registrerats i klass 41 för idrotts- och kulturella aktiviteter och återförvisat ärendet till Patent- och registerstyrelsen för upphävande av registreringen till denna del. I övrigt har besvären förkastats.

Marknadsdomstolen har till den del det nu är fråga om motiverat sitt beslut som följer:

Frågeställningen i ärendet

Ab LL International Oy:s varumärke nr 246249 LadySpin har registrerats på basis av en ansökan som getts in 4.2.2009. Mad Dogg Athletics, Inc.:s gemenskapsvarumärken nr 540450 SPIN, nr 6208508 SPIN FITNESS och nr 6360523 SPINFitness (figur) har registrerats på basis av ansökningar som getts in 22.5.1997, 17.8.2007 respektive 12.10.2007. Mad Dogg Athletics, Inc.:s motanförda gemenskapsvarumärken har således registrerats på basis av tidigare ansökningar.

I ärendet är det fråga om varumärket LadySpin är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärkena SPIN, SPIN FITNESS och SPINFitness (figur).

Tillämpliga bestämmelser

Ett varumärke får enligt 14 § 1 mom. 9 punkten varumärkeslagen inte registreras om märket kan förväxlas med ett gemenskapsvarumärke enligt 57 § som har registrerats på basis av en tidigare ansökan. Enligt 6 § 1 mom. varumärkeslagen anses kännetecken förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Vad som i varumärkeslagen stadgas om varor gäller enligt lagens 1 § 3 mom. på motsvarande sätt tjänster.

Jämförelse av tjänster

Det registrerade varumärket LadySpin gäller följande tjänster i klass 41: undervisning; ordnande av utbildning; underhållning; idrotts- och kulturella aktiviteter. (---)

Det tidigare gemenskapsvarumärket SPIN gäller följande tjänster i klass 41: "exercise training and instruction for stationary exercise bicycles". Eftersom dessa tjänster gäller aktiviteter som anknyter till idrott, är tjänsterna av samma eller liknande slag som de idrotts- och kulturella aktiviteter som märket LadySpin har registrerats för i klass 41. I övrigt är de tjänster i klass 41 (---) som LadySpin registrerats för inte tjänster av samma eller liknande slag som varumärket SPIN har registrerats för i klass 41. Följaktligen föreligger det inte skäl att bedöma förväxlingsbarheten i sistnämnda avseende.

De tidigare gemenskapsvarumärkena SPIN FITNESS och SPINFitness (figur) gäller tjänster av samma och liknande slag i klass 41 som de tjänster LadySpin registrerats för i klass 41. (---)

Jämförelse mellan varumärkena

Vid bedömning av likheter mellan märken ska hänsyn tas till märkenas särskiljande och dominerande beståndsdelar.

Det registrerade ordmärket LadySpin består av orden lady och spin. Ordmärkets första del, som betyder kvinna, hänvisar tydligt till målgruppen för tjänsten. Ordet spin betyder bland annat snurra, rotera, gå eller svänga runt och cirkla. Märkeshelheten anger således att det rör sig om en tjänst för kvinnor där en snurrande rörelse på något sätt förekommer. Att skriva de två orden ihop inverkar inte på denna association. Med hänsyn till ordets lady tydliga deskriptiva karaktär bör ordet spin anses som den dominerande beståndsdelen i märket. Ordet spin hänvisar inte direkt till någon tjänst som märket omfattar.

Gemenskapsvarumärket SPIN är ett ordmärke. Som tidigare konstaterats kan ordet spin bland annat betyda snurra. Trots att de tjänster varumärket registrerats för anknyter till träning och motion kan inte ordet spin på grund av sin betydelse direkt och omedelbart anses beskriva tjänsten. Märket bör anses äga särskiljningsförmåga.

Gemenskapsvarumärkena SPIN FITNESS (ordmärke) och SPINFitness (figur) består av orden spin och fitness. Med anledning av ordets fitness beskrivande karaktär i betydelsen träning och motion, bör ordet spin anses som märkenas särskiljande och dominerande del. Som helhet betraktade associerar märkena till en tjänst som omfattar träning och motion och som innehåller snurrande rörelser. Figurelementet i märket 6360523 förstärker detta intryck.

Helhetsbedömning

Det tidigare gemenskapsvarumärket SPIN ingår i sin helhet i det registrerade märket LadySpin och bildar där en självständig del. I dylika fall har det i rättspraxis ansetts uppkomma förväxlingsbarhet mellan märkena (t.ex. EU-domstolens dom 6.10.2005 i målet C‑120/04, Medion, REG 2005, s. I‑8551).

Att det beskrivande ordet lady lagts till framför ordet spin medför inte att märket skulle utgöra en självständig helhet som klart skiljer sig från det tidigare varumärket SPIN. Ordet lady har inte heller en sådan originalitet som på ett tillräckligt sätt skulle eliminera uppfattningen om samma kommersiella ursprung eller uppfattningen om att varumärket LadySpin har härletts från märket SPIN.

Vid en helhetsbedömning finner marknadsdomstolen att varumärket nr 246249 LadySpin på grund av den gemensamma beståndsdelen spin är både fonetiskt, visuellt och begreppsmässigt förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket nr 540450 SPIN.

De tidigare gemenskapsvarumärkena SPIN FITNESS och SPINFitness (figur) har utformats så att den gemensamma delen spin har kombinerats med ordet fitness, i betydelsen konditionsträning. Märkena skiljer sig således begreppsmässigt från varumärket LadySpin. Märkena skiljer sig både fonetiskt och visuellt från varandra i för- och slutleden.

Marknadsdomstolen finner följaktligen att det registrerade märket nr 246249 LadySpin inte som helhet betraktat kan anses förväxlingsbart med gemenskapsvarumärkena nr 620508 SPIN FITNESS och nr 6360523 SPINFitness (figur) trots att märkena gäller tjänster av samma eller liknande slag.

Ärendet har avgjorts av marknadsdomstolens ledamöter Anne Ekblom-Wörlund, Sirkku Seppälä och Teija Kotro.

Handläggning i högsta förvaltningsdomstolen

Mad Dogg Athletics, Inc. har i sina besvär yrkat att högsta förvaltningsdomstolen upphäver marknadsdomstolens beslut till den del bolagets yrkande att registreringen upphävs i fråga om tjänsterna "undervisning; ordnande av utbildning" i klass 41 har avslagits och återförvisar ärendet till Patent- och registerstyrelsen för upphävande av registreringen.

Till stöd för sina yrkanden har bolaget anfört bland annat följande:

Ändringssökanden opponerar sig mot marknadsdomstolens uppfattning om att varumärket LadySpin inte är förväxlingsbart med bolagets tidigare varumärken i fråga om tjänsterna i klass 41 "undervisning; ordnande av utbildning".

Gemensamt för varumärkena är ordet SPIN, som också i marknadsdomstolens beslut har konstaterats vara det dominerande och särskiljande elementet i dem alla. Marknadsdomstolen har vidare konstaterat, att elementet Lady syftar på målgruppen och därför är beskrivande. Elementet Spin har alltså avgörande betydelse för jämförelsen.

I varuförteckningen i klass 41 för märket LadySpin ingår också tjänsterna "undervisning; ordnande av utbildning", som begreppsmässigt är så omfattande, att de också täcker undervisning och rådgivning i fråga om konditionsträning med konditionscyklar enligt SPIN-registreringarna. Undervisning och rådgivning är, också om tjänsterna gäller konditionsträning, likväl undervisning och ordnande av undervisning. Märket LadySpin gäller således samma och liknande tjänster som de mothållna SPIN-registreringarna.

Vid en helhetsbedömning ska märket LadySpin också anses vara förväxlingsbart med ändringssökandens märken, som innehåller det i sig svaga elementet FITNESS. Också ordet Lady saknar särskiljningsförmåga, så det gör inte heller märkeshelheten så annorlunda än märkena SPIN FITNESS och SPINFitness (figur), att risken för förväxling skulle undvikas. Elementet Spin måste dessutom anses ha särskilt stark särskiljningsförmåga i fråga om utbildningstjänster. Marknadsföring av sådana tjänster i samband med konditionsträning under märkena SPIN FITNESS, SPINFitness (figur) och LadySpin är ägnat att skapa risk för förväxling. Konsumentens minnesbild av märkena är ofta ofullständig, varför det på grund av att de övriga märkeselementen är svaga eller deskriptiva är att anta, att det är elementet Spin man kommer ihåg.

Patent- och registerstyrelsen har i sitt utlåtande med anledning av besvären liksom i sitt beslut ansett att de märken som invändningen baserar sig på gäller samma och liknande tjänster i klass 41 som det registrerade märket.

Ab LL International Oy har i sin förklaring yrkat att besvären förkastas såsom ogrundade. Det finns inga hinder för registreringen av märket LadySpin i klass 41 för tjänsterna "undervisning; ordnande av utbildning".

Till stöd för detta har anförts bland annat följande:

I marknadsdomstolens rättspraxis har konstaterats att bedömningen av huruvida det är fråga om samma eller liknande tjänster görs enbart på basis av de tjänster för vilka varumärket registrerats och det är således inte av betydelse för vilka varor eller tjänster varumärket de facto används. "Undervisning; ordnande av utbildning" är ett brett begrepp som omfattar all typ av undervisning och utbildning och som därmed inte anknyter till idrotts- och kulturella aktiviteter.

Ab LL International Oy har registrerat ett antal olika varumärken med prefixet "Lady" vilka är allmänt kända och väl inarbetade inom branschen som särskild beteckning för bolagets tjänster. Den finska konsumenten förknippar därmed sannolikt varumärket LadySpin med bolagets tjänsteutbud. Därmed kan man på goda grunder ifrågasätta vem inom ifrågavarande närings- och konsumentkrets i Finland som skulle kunna tro att LadySpin är en tjänst som erbjuds av Mad Dogg Athletics, Inc. eller överhuvudtaget av någon annan tjänsteleverantör än Lady Line. Detta gäller oavsett den gemensamma beståndsdelen Spin, eftersom varumärket naturligtvis ska granskas som en helhet. Det finns 61 registrerade gemenskapsvarumärken i klass 41 som består av eller innehåller ordet spin, vilket även i sig visar att detta element inte har getts starkt varumärkesskydd.

Syftet med registreringen av märket LadySpin är inte att på något sätt konkurrera med Mad Dogg Athletics Inc:s tjänster eller att utnyttja sådan goodwill eller särskiljningsförmåga som bolagets varumärken åtnjuter.

Tack vare sitt inarbetade bränd har Ab LL International Oy inget behov av att missleda konsumenterna att tro att bolaget skulle erbjuda Mad Dogg Athletics, Inc:s tjänster.

Mad Dogg Athletics, Inc. har i sitt genmäle upprepat sina yrkanden och ytterligare anfört bland annat följande:

Det är väsentligt att märka, att allmänna begrepp för de tjänster som varumärket LadySpin gäller inte utesluter ändringssökandens mera specifika tjänster.

Godkännande av varumärket LadySpin vid sidan av de tidigare SPIN-märkena och för likartade tjänster är ägnat att försvaga dessas särskiljningsförmåga och orsaka risk för förväxling.

Det saknar betydelse vilket bolag som producerar ifrågavarande tjänster. Producenten kan vara anonym eller verka på basis av licens. Det väsentliga är, huruvida ifrågavarande konsumentkrets uppfattar märkena som förväxlingsbara.

Det bevisar ingenting att det finns andra varumärken som innehåller order spin i samma tjänsteklass i varumärkesregistret. Listan över dem avslöjar inte märkenas skyddsomfång och säger inte heller något om eventuella avtal om parallellregistrering mellan innehavarna.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Marknadsdomstolens och Patent- och registerstyrelsens beslut upphävs till den del varumärket nr 246249 LadyLine inte har ansetts vara förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket nr 540450 SPIN i klass 41. Ärendet återförvisas till Patent- och registerstyrelsen för upphävande av registreringen nr 246249 i fråga om tjänsteklass 41 i sin helhet.

Skäl till högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Marknadsdomstolen har på de grunder som framgår av beslutsmotiveringarna ovan ansett att varumärket LadySpin är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket SPIN till den del LadySpin har registrerats för idrotts- och kulturella aktiviteter i klass 41.

Registreringen av varumärket LadyLine gäller också undervisning, ordnande av utbildning och underhållning i klass 41. De tjänster som gemenskapsvarumärket SPIN är registrerat för, det vill säga handledning

och instruktion i träning med hjälp av stationära motionscyklar, kan också kategoriseras som undervisning och anses vara åtminstone likartade som de tjänster registreringen av varumärket LadySpin avser.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att det inte finns skäl att anse, att risken för att varumärkena LadySpin och SPIN förväxlas skulle vara så mycket mindre i fråga om tjänsterna undervisning, ordnande av utbildning och underhållning än om idrotts- och kulturella aktiviteter, att detta skulle motivera en annorlunda bedömning av förväxlingsbarheten dem emellan.

På dessa grunder ska registreringen av varumärket nr 246249 LadyLine upphävas i fråga om tjänsteklass 41 i sin helhet.

Till den del besvären gäller en eventuell förväxlingsbarhet med gemenskapsvarumärkena nr 208508 SPIN FITNESS och nr 6360523 SPINFitness (figur) anser högsta förvaltningsdomstolen på de grunder som anförts i marknadsdomstolens beslut att risk för förväxling mellan dem och varumärket LadySpin inte föreligger.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Ahti Vapaavuori, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Leena Äärilä och Mikko Pikkujämsä. Föredragande Kristina Björkvall.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.