23.12.2015/3818

Miljötillstånd för svinproduktion (Pedersöre)

Ärende Besvär som gäller miljötillstånd

Ändringssökande A

Beslut som överklagas

Vasa förvaltningsdomstol 26.3.2015 nr 15/0200/3

Ärendets tidigare handläggning

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har med sitt beslut 28.11.2013 nr 195/2013/1 justerat ett av miljövårdsnämnden i Pedersöre kommun 20.10.1998 givet beslut, som gäller miljötillstånd för svinproduktion samt ändrat djurmängden. Svinhuset finns på lägenheten Hermans Rnr 7:250 i Kållby i Pedersöre kommun. I svinhuset får hållas maximalt 95 suggor med smågrisar (under 12 veckor) och 400 slaktsvin. Till beslutet har fogats tillståndsbestämmelserna 1 - 8, av vilka stycket 6 i bestämmelsen 3 samt styckena 3 och 4 i bestämmelsen 7 lyder som följer:

3. Minskning av luktolägenheter och flugförekomst

= = =

Gödsel som sprids ut bör nedmyllas omedelbart dock senast inom ett dygn efter att gödseln spridits ut förutom om gödseln sprids i växande gröda. Vid spridning av gödsel rekommenderas att placeringsspridare används. Inom en radie av 500 m från svinhuset får gödsel inte lagras i stackar och gödsel som sprids ut skall myllas ner inom fyra timmar efter att gödseln spritts ut. Spridningstidpunkten bör väljas så att olägenheterna för grannarna är minsta möjliga vid spridningen av gödsel.

7. Kontroll och rapportering

= = =

Verksamhetsidkaren ska föra bok över verksamheten och årligen rapportera följande uppgifter om föregående års verksamhet:

- uppgifter om djurmängder

- gödselmängd som uppkommit i verksamheten (m­3/år)

- uppgifter om gödsellagringen samt åtgärder som vidtagits för att minska uppkomsten av flugor

- uppgifter om vart gödseln förts eller mottagare och tidpunkt

- uppgifter om antalet döda djur (st./år eller t/år) och vart de förts för behandling samt tidpunkt

- resultatet av gödselanalysen

- uppgifter om eventuella störningar i verksamheten eller andra avvikande situationer

- uppgifter om nya eller förändrade spridningsarealer och -avtal samt kartor

Uppgifterna om verksamheten bör årligen sändas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för miljö- och naturresurser och miljövårdsmyndigheten i Pedersöre kommun före utgången av februari månad om inte tillsynsmyndigheten besluter annorlunda. Rapporten bör i första hand skickas i elektronisk form via ItellaTYVI-systemet (www.tyvi.fi) eller annat motsvarande system, enligt tillståndsmyndighetens direktiv.

Förvaltningsdomstolens avgörande

Vasa förvaltningsdomstol har med sitt överklagade beslut avslagit A:s besvär över regionförvaltningsverkets beslut.

Förvaltningsdomstolen har motiverat sitt beslut enligt följande:

Tillämpliga lagrum

Enligt 3 § 1 mom. 2 punkten i miljöskyddslagen (86/2000) avses med verksamhet som medför risk för förorening av miljön inrättande eller användning av en anläggning samt därtill i tekniskt och funktionellt hänseende nära ansluten verksamhet eller användning av ett område eller anordnande av verksamhet på ett sätt som kan leda till förorening av miljön.

Enligt 42 § 1 mom. i miljöskyddslagen krävs det för att tillstånd ska kunna beviljas att verksamheten, med beaktande av tillståndsvillkoren och verksamhetens placering, inte i sig eller tillsammans med andra verksamheter medför olägenhet för hälsan, medför annan betydande förorening av miljön eller risk för sådan, har konsekvenser som förbjuds i 7 - 9 § i miljöskyddslagen, leder till försämring av speciella naturförhållanden eller till att vattenförsörjningen eller någon annan från allmän synpunkt viktig användningsmöjlighet äventyras inom det område som påverkas av verksamheten eller medför sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden.

Enligt 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden får en fastighet, byggnad eller lägenhet inte användas så att grannarna eller de som bor eller innehar fastigheter, byggnader eller lägenheter i närheten orsakas oskäligt besvär av ämnen som är skadliga för miljön, sot, smuts, damm, lukt, fukt, buller, skakning, strålning, ljus, värme eller annan motsvarande påverkan.

Enligt 43 § 1 mom. ska tillstånd förenas med behövliga villkor om hindrande av förorening.

Enligt 46 § 1 mom. i miljöskyddslagen ska tillståndet förenas med behövliga villkor om driftskontroll, kontroll av verksamhetens utsläpp, avfall och avfallshantering, verksamhetens miljöpåverkan samt kontroll av miljöns tillstånd efter avslutad verksamhet. Verksamhetsutövaren kan också åläggas att lämna andra uppgifter som behövs för tillsynen.

Enligt 4 § 1 mom. i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket (nitratförordningen) ska en gödselstad för lagring av träck och urin vara så stor att den rymmer stallgödsel som har ansamlats i 12 månader, frånsett den spillning som under samma betessäsong blir kvar på betesmarken vid betesgång. Enligt paragrafens 3 moment är undantag från storleken för en i 1 mom. avsedd gödselstad möjlig bland annat om gödseln lagras i vederbörligen anlagda och täckta gödselstackar, förutsatt att lagringen sker enligt förfaringssättet i bilaga 1 och att utsläpp till vatten kan förhindras. Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska på förhand i tillräckligt god tid underrättas om undantaget. Miljövårdsmyndigheten kan meddela behövliga föreskrifter med stöd av 84 § i miljöskyddslagen.

Enligt 5 § 1 mom. i nitratförordningen ska gödseln vid spridning av organisk gödsel på hösten alltid omedelbart, senast inom ett dygn, myllas ned eller åkern plöjas.

Enligt bilaga 1 i nitratförordningen kan fast gödsel av arbetstekniska och hygieniska skäl om omständigheterna så kräver lagras någon annanstans än i en gödselstad i samband med husdjursstallen. Enligt bilaga 3 i nitratförordningen luckras åkern upp efter gödselspridningen så fort som möjligt, inom ungefär fyra timmar efter att gödseln har spritts ut, detta för att minska ammoniakavdunstning och luktolägenheter. Särskilt för flytgödsel och urin rekommenderas placeringsgödsling. I annat fall myllas gödseln ned. Enligt bilaga 3 kan gödsel i andra hand lagras i stackar och närmast på små husdjursgårdar.

Erhållen utredning

Ansökan avser justering av miljötillståndbestämmelserna. Svinhuset är belägen på lägenheten Hermans Rnr 7:250 i Kållby i Pedersöre på oplanerad jord- och skogsbruksmark.

Miljövårdsnämnden i Pedersöre har 20.10.1998 § 82 beviljat A och B miljötillstånd för svinproduktion för maximalt 80 suggor och 800 slaktsvin. Hälsoinspektionsbyrån vid Malmska hälso- och sjukvårdsområdet har vid en inspektion 15.7.2007 konstaterat att det i grannarnas bostad finns flugor i sådan mängd att de kan anses vara en sanitär olägenhet och överfört ärendet till miljövårdsmyndigheten. Miljövårdsnämnden har 24.11.2008 § 128 beslutat att som tillsynsmyndighet avsluta ärendet till den del det omfattas av miljölagstiftingen. Vasa förvaltningsdomstol har med sitt beslut 15.12.2009 nr 09/0655/2 upphävt miljövårdsnämndens beslut och återförvisat ärendet för ny behandling. Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit A:s besvär. Miljövårdsnämnden har 14.12.2011 beslutat att den inte är behörig i ärendet och uppmanat A att ansöka om justering av tillståndsvillkoren hos regionförvaltningsverket. Miljövårdsnämnden har 22.1.2013 överfört ärendet till regionförvaltningsverket.

Omgivningen kring svinhuset består av skogs- och åkermark. Den närmaste bostaden är belägen på cirka 250 meters avstånd norr om svinhuset. Det finns även flera andra bostadsfastigheter och ett daghem i närområdet. Gödselhanteringen fungerar både med fast gödsel och med flytgödsel. I anslutning till svinhuset finns två flytgödselbrunnar och två gödselstäder. Gödselstädernas areal är 135 m2 och 144 m2. Flytgödselbrunnen som ligger på cirka 500 meters avstånd från svinhuset används inte. A har sammanlagt 83,24 hektar åker till förfogande för spridning av gödsel. Varken svinhuset eller åkrarna är belägna på grundvattenområde.

Enligt motiveringen till tillståndsbestämmelse 3 har kraven angående myllningen och stackar ställts för att minska luktolägenheter och problem med riklig flugförekomst. Enligt motiveringen till tillståndsbestämmelse 7 bör den årliga bokföringen över verksamheten göras för att tillsynsmyndigheten ska ges den information som behövs för att övervaka verksamheten.

Rättslig bedömning

Förvaltningsdomstolen konstaterar att bilaga 3 i nitratförordningen är en rekommendation och som sådan inte rättsligt bindande men kan beaktas vid avgörande av fall som detta.

Med beaktande av stadgandena i nitratförordningen, verksamhetens omfattning, avstånden till de närmaste bostäderna och problemen med riklig flugförekomst samt med beaktande av tillsynen av verksamheten har tillståndsbestämmelserna angående rapportering, myllning av gödsel samt att lagring av gödsel i stackar inte ska ske inom en radie av 500 meter från svinhuset kunnat ställas såsom det framgår ur det överklagade beslutet. Det finns inte skäl att ändra tillståndsbestämmelserna 3 och 7.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Johan Hagman, Varpu Kujanpää och Petri Forma. Föredragande Hanna Nieminen-Finne.

Handläggning i högsta förvaltningsdomstolen

A har i sina besvär yrkat att förvaltningsdomstolens beslut ska upphävas till den del som förvaltningsdomstolen inte har avlyft skyldigheten att enligt tillståndsbestämmelse 3 mylla ned gödseln inom fyra timmar efter utspridningen och inte har ändrat tillståndsbestämmelse 7 på det sätt som A har yrkat. A har även yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

A har upprepat vad han tidigare har anfört och till stöd för sina yrkanden vidare anfört följande:

Kravet att gödseln ska myllas ned inom fyra timmar från att den spridits ut är strängare än vad som förutsätts i nitratförordningen. Kravet är inte heller förenligt med de praktiska omständigheterna, som är beroende av bland annat väderförhållandena. Därför vore det riktigare att föreskriva att nedmyllningen ska ske så fort som möjligt. Detta skulle inte äventyra syftet med tillståndsbestämmelsen, vilket är att minska luktolägenheter och förekomst av flugor.

Rapporteringsskyldigheten i tillståndsbestämmelse 7 är oskälig och strider mot god förvaltning. A rapporterar redan till myndigheterna alla de uppgifter som förutsätts i tillståndsbestämmelsen. Eftersom rapporteringsskyldigheten inte grundar sig på lag, bör tillståndsbestämmelsen ändras så att den bättre motsvarar den praxis som eftersträvas inom förvaltningen. A har hänvisat till jord- och skogsbruksministeriets avregleringslista.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, ansvarsområdet för miljötillstånd har gett yttrande.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för miljö och naturresurser har gett yttrande.

Miljövårdsnämnden i Pedersöre kommun har i sitt bemötande framfört bland annat att det är obefogat att kräva att gödseln ska myllas ned inom fyra timmar efter att den spridits ut. Det kan vara svårt för verksamhetsidkaren att praktiskt förverkliga denna bestämmelse. I den nya förordningen om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014) finns ingenting sagt om nedmyllning inom fyra timmar.

A har gett genmäle.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

1. Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ärendet och avslår besvären. Ärendet slutar på det sätt som framgår av Vasa förvaltningsdomstols beslut.

2. A:s yrkande om ersättning för rättegångskostnader avslås.

Skälen till högsta förvaltningsdomstolens avgörande

1. Enligt 51 § 1 punkten i miljöskyddslagen (86/2000) kan för att förutsättningarna för beviljande av tillstånd ska uppfyllas ett tillståndsvillkor vara strängare än ett specificerat minimikrav i fråga om miljöskyddet enligt en förordning av statsrådet som har utfärdats med stöd av miljöskyddslagen eller avfallslagen.

Med hänsyn till vad förvaltningsdomstolen i skälen till sitt avgörande har anfört beträffande omständigheter som gäller verksamheten samt miljön kring den plats där verksamheten är förlagd och de problem som uppstått genom att flugor förekommer i stor mängd, är bestämmelsen om att gödseln ska myllas ned inom fyra timmar från det att den har spridits ut behövlig för att förutsättningarna för att bevilja tillståndet ska uppfyllas.

Av dessa skäl och med beaktande av de ovan nämnda motiveringar och bestämmelser som framgår av Vasa förvaltningsdomstols beslut, yrkandena i högsta förvaltningsdomstolen och utredningen i ärendet finns det inte skäl till ett annat slut i ärendet än det som framgår av Vasa förvaltningsdomstols beslut.

2. Med beaktande av hur ärendet har slutat samt 74 § i förvaltningsprocesslagen får A själv bära sina rättegångskostnader i högsta förvaltningsdomstolen.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä och Janne Aer samt miljösakkunnigråden Riku Vahala och Seppo Rekolainen. Föredragande Petri Leinonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.