10.11.2015/3210

Besvär som gäller inrättande av naturskyddsområde (Malax) om beslutet finns också ett kort referat

Ärende Besvär i naturvårdsärende

Ändringssökande Finlands naturskyddsförbunds Österbottens distrikt rf

Beslut som överklagas

Vasa förvaltningsdomstol 29.4.2014 nr 14/0229/3

Ärendets tidigare handläggning

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har med sitt beslut 18.8.2011, dnr EPOELY/2654/07.01/2010 och 2655/07.01/2010 med markägarens samtycke inrättat ett naturskyddsområde på registerenheterna Samfällt vattenområde 876:1 och Fiskarläger o Gistvallsplatser 878:13 i Bergö i Malax kommun. Registerenheterna Samfällt vattenområde och Fiskarläger o Gistvallsplatser är cirka 18 234 hektar respektive cirka 292 hektar stora. Båda områdena hör delvis till strandskyddsprogrammet Halsön - Rönnskären - Norrskär RSO10058 och Natura 2000 Kvarkens skärgård FI0800130. De fridlysta områdena är utmärkta på kartor som medföljer beslutet.

På området är det förbjudet att:

1. Gräva och utfylla mark och havsbotten, gräva och rensa diken, muddra och dämma vattendrag eller på annat sätt skada mark- eller berggrunden.

2. Uppföra byggnader och anläggningar eller bygga vägar.

3. Avverka skog eller ingripa i skogens naturliga utveckling.

4. Döda, fånga eller ofreda vilda ryggradsdjur eller förstöra deras bon samt fånga eller insamla ryggradslösa djur.

5. Landstiga (röd ring på kartan) eller vistas (orange färg på kartan) under fåglarnas häckningstid (15.4 - 31.7) på de på kartbilagan utmärkta områdena. Begränsningens omfattning och innehåll granskas på nytt om 20 år och anpassas vid behov enligt insamlade naturvetenskapliga uppgifter till rådande skyddsbehov.

6. Vidtaga andra åtgärder som kan förändra områdets karaktär eller ofördelaktigt påverka den naturliga växtligheten, faunan eller landskapsbilden.

Oavsett ovannämnda bestämmelser är det på området tillåtet att:

7. Använda byggnadsplatser och underhålla befintliga byggnader på (RA, RM, VU) områden, samt på fiskarby och för fiskeri (LV1 och LV2) områden enligt delgeneralplanen för Malax kommuns havsstränder (Västra Finlands miljö-centrals beslut H22A-227/27.5.1998).

8. Röja buskar och snår på tillandningen framför planetomter.

9. Ta brännved för byggnadernas behov i deras närhet med markägarens medgivande. Asp, rönn, sälg, klibbal, gamla stora träd (över 25 cm i diameter), vindfällda eller döda träd samt träd med bohål får inte tas. Uttaget får vara max 2 m­ per byggnadsplats per ettårsperiod.

10. Jaga och fiska enligt rådande jakt- och fiskelagstiftning. På den utsatta tiden inom vistelse- och landstigningsförbudsområdena är kort vistelse i samband med utsättning och vittjning av självutlösande fällor för fångst av mink och mårdhund tillåtet. Även tillfällig vistelse inom vistelse- och landstigningsförbudsområdena i samband med utsättning och vittjning av stående fångstredskap (Förordning om fiske 30.12.1982/1116, 1 kap 6 §) för fisk är tillåtet.

11. På den utsatta tiden inom vistelse- och landstigningsförbudsområdena vistas i samband med säljakt.

12. Plocka bär och nyttosvamp, gäller inte under tiden 15.4 - 31.7. på vistelse- och landstigningsförbudsområden.

13. Utföra naturinventeringar och naturvetenskaplig forskning med markägarens skriftliga medgivande och NTM-centralens tillstånd.

14. Hålla djur på bete, samt bygga regnskydd för boskap med markägarens skriftliga medgivande. Tillfällig vistelse på landstigningsförbudsområden är tillåten för skötsel och övervakning av djuren.

15. I enlighet med vattenlagens bestämmelser och NTM-centralens anvisningar underhålla befintliga småbåtsleder, båtrutter, båtplatser och hamnplatser samt uppföra sjömärken.

16. Använda och underhålla de stråk som går genom naturskyddsområden (till exempel motorfordonstråk till villorna).

17. Underhålla befintliga diken som betjänar torrläggningen av tomtområdena.

18. Underhålla och förbättra fiskvandringsleder enligt vattenlagens bestämmelser.

Avvikelse från fredningsbestämmelser

Med NTM-centralens tillstånd och markägarens medgivande kan man avvika från ovannämnda bestämmelser, om avvikelsen inte nämnvärt försvagar områdets skyddsvärden och detta är motiverat med tanke på skyddet, skötseln eller användningen av naturskyddsområdet.

Skötsel- och användningsplan

I samråd med markägaren och enligt principerna för deltagande planering uppgörs vid behov en skötsel- och användningsplan eller motsvarande plan för naturskyddsområdet, vilken godkänns av NTM-centralen. Myndigheten svarar för planeringskostnaderna.

Flyttning av en byggrätt

Förutsatt att det inte nämnvärt försvagar naturskyddsområdets skyddsvärde, hindrar detta beslut inte flyttning av byggrätter från en fiskarby på Rågskäret, till ett lämpligt område för fiskarby i Rönnskärsarkipelagen för detta ändamål, genom en ändring av generalplanen.

Förvaltningsdomstolens avgörande

Vasa förvaltningsdomstol har med sitt överklagade beslut avslagit föreningens besvär över NTM-centralens beslut.

Förvaltningsdomstolen har till denna del motiverat sitt beslut på följande sätt:

Enligt 31 § i förvaltningslagen skall en myndighet se till att ett ärende utreds tillräckligt och på behörigt sätt. Myndigheten skall i detta syfte skaffa den information och den utredning som behövs för att ärendet skall kunna avgöras.

Enligt 44 § i förvaltningslagen skall av ett skriftligt beslut tydligt framgå motiveringen för beslutet och en specificerad uppgift om vad en part är berättigad eller förpliktad till eller hur ärendet annars har avgjorts.

Enligt 24 § 1 mom. i naturvårdslagen kan närings-, trafik- och miljöcentralen på markägarens ansökan eller med hans samtycke inrätta ett naturskyddsområde enligt 10 § 1 mom. 3 punkten i ett område som avses i 10 § 2 mom. När det prövas om området ska inrättas ska även andra synpunkter som gäller det allmänna bästa beaktas.

Enligt 24 § 2 mom. i naturvårdslagen ska beslutet om att inrätta ett naturskyddsområde enligt 1 mom. innehålla nödvändiga bestämmelser om skydd av områdets natur och vid behov om dess skötsel. En bestämmelse i beslutet kan även förbjuda eller begränsa rätten att färdas i naturskyddsområdet eller en del av det, om detta krävs för att bevara djurlivet eller växtlivet. Beslut om att inrätta ett naturskyddsområde får inte meddelas, om inte markägaren och närings-, trafik- och miljöcentralen har kommit överens om fridlysningsbestämmelserna och om ersättningar som gäller området.

Enligt 39 § 1 mom. i naturvårdslagen är det ifråga om individer som hör till de fridlysta djurarterna förbjudet att 1) avsiktligt döda eller fånga dem, 2) ta bon samt ägg och individer i andra utvecklingsstadier, att flytta dem eller att avsiktligt skada dem på något annat sätt, och 3) avsiktligt störa dem, i synnerhet under förökningstiden, på viktiga rastplatser under flyttningen eller på platser som annars är viktiga under deras livscykel.

Enligt 50 § 2 mom. i naturvårdslagen skall det sätt på vilket ett område skyddas anpassas till syftet med skyddet. Skyddet skall så långt som möjligt genomföras med frivilliga medel.

Enligt 64 § 1 mom. i naturvårdslagen hör till Europeiska gemenskapens nätverk Natura 2000 i Finland: 1) de fågelskyddsområden som anmälts till Europeiska gemenskapens kommission på grundval av fågeldirektivet och 2) de områden som kommissionen eller rådet på grundval av habitatdirektivet har godkänt som områden av gemenskapsintresse.

Enligt 65 § 1 mom. i naturvårdslagen ska, om ett projekt eller en plan antingen i sig eller i samverkan med andra projekt eller planer sannolikt betydligt försämrar de naturvärden i ett område som statsrådet föreslagit för nätverket Natura 2000 eller som redan införlivats i nätverket, för vars skydd området har införlivats eller avses bli införlivat i nätverket Natura 2000, den som genomför projektet eller gör upp planen på behörigt sätt bedöma dessa konsekvenser. Detsamma gäller ett sådant projekt eller en sådan plan utanför området som sannolikt har betydande skadliga verkningar som når området. Den ovan avsedda bedömningen av verkningarna kan också utföras som en del av det bedömningsförfarande som avses i 2 kap. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

Enligt 66 § 1 mom. i naturvårdslagen får en myndighet inte bevilja tillstånd att genomföra ett projekt eller godkänna eller fastställa en plan, om bedömnings- och utlåtandeförfarandet enligt 65 § 1 och 2 mom. visar att projektet eller planen betydligt försämrar de naturvärden för vilkas skydd området införlivats eller avses bli införlivat i nätverket Natura 2000.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har med markägarens samtycke inrättat ett naturskyddsområde på registerenheterna Samfällt vattenområde 876:1 och Fiskarläger o Gistvallsplatser 878:12 i Bergö, Malax. Registerenheterna Samfällt vattenområde och Fiskarläger o Gistvallsplatser är cirka 18 234 hektar respektive cirka 292 hektar stora. Båda områdena hör delvis till Strandskyddsprogrammet Halsön - Rönnskären - Norrskär RSO10058 och Natura 2000 Kvarkens skärgård FI0800130.

Muddringar

Ändringssökanden har yrkat att bestämmelserna 15 och 18 i beslutet ska ses över och förtydligas.

Enligt bestämmelse 1 i beslutet om inrättande av naturskyddsområdet är det på området förbjudet att gräva och utfylla mark och havsbotten, gräva och rensa diken, muddra och dämma vattendrag eller på annat sätt skada mark- eller berggrunden. Oavsett nämnda bestämmelse är det på området enligt bestämmelse 15 tillåtet att i enlighet med vattenlagens bestämmelser och NTM-centralens anvisningar underhålla befintliga småbåtsleder, båtrutter, båtplatser och hamnplatser samt uppföra sjömärken och enligt bestämmelse 18 tillåtet att underhålla och förbättra fiskvandringsleder enligt vattenlagens bestämmelser.

I vattenlagen stadgas om när åtgärder enligt vattenlagen kräver tillstånd eller anmälan. Muddring förutsätter tillstånd enligt vattenlagen eller anmälan till NTM-centralen. Oberoende av vad som konstaterats i fridlysningsbestämmelserna i beslutet om inrättande av ett naturskyddsområde ska ett tillstånd enligt vattenlagen skaffas eller anmälan göras när detta förutsätts i vattenlagen. Skyddet av vissa typer av vattennatur enligt 2 kap. 11 § i vattenlagen gäller oberoende av ett beslut om inrättande av ett naturskyddsområde. I tillstånds- och anmälningsförfarandet utförs en bedömning enligt 65 § i naturvårdslagen. I bestämmelsen 15 förutsätts NTM-centralens anvisningar och detta avser också åtgärder som inte är tillståndspliktiga. Bestämmelserna 15 och 18 kan med beaktande av det ovannämnda inte anses innebära tillstånd till muddring. De tillåtna åtgärderna enligt nämnda bestämmelser har angetts tillräckligt tydligt. Att platser där åtgärder är tillåtna samt fiskvandringsleder skulle utmärkas på kartan förutsätts inte enligt lag och är inte heller nödvändigt med beaktande av genomförandet av tillsynen.

Byggande

Ändringssökanden har yrkat att stycket som gäller flyttning av byggrätter ska tas bort ur beslutet.

Enligt beslutet om inrättande av naturskyddsområdet, förutsatt att det inte nämnvärt försvagar naturskyddsområdets skyddsvärde, hindrar beslutet inte flyttning av byggrätter från en fiskarby på Rågskäret till ett lämpligt område för fiskarby i Rönnskärsarkipelagen för detta ändamål genom en ändring av generalplanen.

I och med beslutet om inrättande av ett naturskyddsområde har förutsättningarna för flyttning av byggrätt inte avgjorts. En flyttning förutsätter en ändring av generalplanen. Om byggandet av fiskarbyn i Rönnskärsarkipelagen hotar skyddsmålen är det inte möjligt att flytta byggrätten. Nämnda stycke om flyttning av byggrätt kan inte tolkas på det sätt som ändringssökanden anfört och det föreligger inte med anledning av ändringssökandens yrkande skäl till att ta bort det ur beslutet.

Röjning, stråk, diken

Ändringssökanden har yrkat att bestämmelserna 8, 16 och 17, som gäller röjning av buskar och snår, användning och underhåll av stråk samt underhåll av befintliga diken, ska ses över och förtydligas.

Enligt bestämmelse 8 i beslutet om inrättande av naturskyddsområdet är det tillåtet att röja buskar och snår framför planetomter. Enligt 5.1 punkten i Malax kommuns byggnadsordning ska på byggplatsen strandzonens växtlighet huvudsakligen bevaras och endast gallring tillåtas. Enligt vad NTM-centralen anfört i sitt utlåtande till förvaltningsdomstolen har syftet med bestämmelse 8 inte varit att tillåta röjning av växtligheten i strid med Malax kommuns byggnadsordning och bestämmelsen kan inte heller tolkas så. Med beaktande av det som anförts i NTM-centralens utlåtande står bestämmelse 8 inte på det sätt ändringssökanden avsett i strid med Malax kommuns byggnadsordning.

Att i enlighet med vad ändringssökanden anfört på kartan utmärka i bestämmelse 16 avsedda befintliga stråk och i bestämmelse 17 avsedda befintliga diken förutsätts inte enligt lag och är inte heller nödvändigt med beaktande av genomförandet av tillsynen.

Veduttag

Ändringssökanden har yrkat att bestämmelse 9, som gäller tagande av brännved, ska i den form den har i beslutet tas bort ur beslutet, alternativt ändras och förtydligas.

Enligt bestämmelse 9 i beslutet om inrättande av naturskyddsområdet är det tillåtet att ta brännved för byggnadernas behov i deras närhet med markägarens medgivande. Asp, rönn, sälg, klibbal, gamla stora träd med diameter över 25 cm, vindfällda eller döda träd med bohål får inte tas. Uttaget får vara maximalt 2 m­ per byggplats per ettårsperiod.

Bestämmelsen kan inte tolkas så att den också skulle avse byggplatser som inte är bebyggda. Enligt bestämmelsen är det uttryckligen fråga om byggnadernas behov.

Enligt bestämmelsen är det förbjudet att ta vissa viktiga trädslag. Man har också genom bestämmelsen begränsat veduttaget genom att ange maximimängden per år. Förvaltningsdomstolen anser att fridlysningsbestämmelsen är tillräckligt tydlig.

Med beaktande av naturskyddsområdets storlek, antalet byggnader och utredningen om den i besvären avsedda naturtypen kan tagande av brännved i enlighet med fridlysningsbestämmelserna i beslutet inte orsaka en sådan försämring av naturtypen som skulle kunna ha betydande konsekvenser för målen med habitatdirektivet.

Att i enlighet med vad ändringssökanden anfört på kartan utmärka i bestämmelse 9 avsedda områden där brännvedsuttag är tillåtet förutsätts inte enligt lag och är inte heller nödvändigt med beaktande av genomförandet av tillsynen.

Skydd av fågelbeståndet

Ändringssökanden har yrkat att bestämmelsen 5 som gäller landstigning och vistelse ska behandlas på nytt och att bestämmelserna 10, 11 och 14, som gäller jakt, fiske, säljakt och betesgång inom vistelse- och landstigningsförbudsområdena, ska ändras.

Enligt bestämmelse 5 i beslutet om inrättande av naturskyddsområdet är det på området förbjudet att landstiga eller vistas under fåglarnas häckningstid 15.4.- 31.7 på de på kartbilagan utmärkta områdena. Jakt, fiske, säljakt och betesgång är dock tillåtet på det sätt som framgår av bestämmelserna 10, 11 och 14. Det är tillåtet att jaga och fiska enligt rådande jakt- och fiskelagstiftning. Kort vistelse i samband med utsättning av självutlösande fällor för fångst av mink och mårdhund liksom tillfällig vistelse i samband med utsättning och vittjning av stående fångstredskap är tillåtet. Vistelse i samband med säljakt är tillåten, liksom tillfällig vistelse för skötsel och övervakning av djur som hålls på bete.

Ändringssökanden har bland annat hänvisat till att det finns cirka 200 fågelholmar i naturskyddsområdet. Förbuden i bestämmelse 5 berör endast 5 % av fågelholmarna. De valda holmarna representerar enligt ändringssökanden inte de allra bästa fågelskären och de omfattar inte häckningsholmarna för hotade arter eller sent häckande och störningskänsliga arter.

NTM-centralen har hänvisat till att det på basis av bakgrundsinformationen har utfärdats landstignings- eller vistelseförbud för de viktigaste fågelskären. När landstignings- och vistelseförbud utfärdats har man bland annat beaktat artrikedom och störningskänsliga arter. Man har också beaktat hur störningskänsliga holmarna är. Begränsningar har inte ansetts vara lika nödvändiga på mycket steniga och svårtillgängliga öar som på öar som lockar till rekreation. Enligt NTM-centralen har det varit svårt att utfärda landstigningsbegränsningar, eftersom resultaten från fågelinventeringarna åren 2005 och 2010 avvek mycket från varandra och det inte till alla delar var entydigt hur man ska anvisa de värdefullaste fågelskären.

Bergö ssamfällighet har hänvisat till att de från fredningssynpunkt sett viktigaste holmarna har fredats. Holmarna med landstignings- eller vistelseförbud eller som angetts som områden där ogrundad vistelse bör undvikas ligger antingen rätt nära någon farled eller kan nås annars utan större besvär. Att holmarna belagts med begränsningar är motiverat, men att utöka antalet begränsningar är enligt samfälligheten inte av behovet påkallat.

Varken den nationella lagstiftningen, fågeldirektivet eller habitatdirektivet förbjuder utgångsvis jakt på område som utsetts till nätverket Natura 2000. Av jakt, liksom av andra åtgärder som företas på ett Natura område, får dock inte orsakas i artikel 6 punkt 2 i habitatdirektivet avsedda konsekvenser.

I 24 § i jaktförordningen stadgas om allmänna fredningstider för viltet. Enligt punkt 6 i nämnda paragraf är gråsälen fridlyst 1.1. - 15.4. Enligt 25 § i jaktförordningen är hona av mårdhund och mink, vilken åtföljs av årsunge, fridlysta 1.5. - 31.7.

Med beaktande av områdets tidigare utveckling och att naturvärdena kunnat bevaras innan naturskyddsområdet inrättades föreligger inte anledning att begränsa den jakt som bedrivs i enlighet med gällande jaktlagstiftning. Säljakten kan inledas först 16.4. På grund av den sena tidpunkten kan det sällan bli fråga om traditionell isjakt och då säljakten därtill kan ske endast med stöd av beviljad jaktlicens är den i praktiken obetydlig i området.

Med beaktande av den variation som kan förekomma i fråga om häckande fåglar omfattar förvaltningsdomstolen NTM-centralens förfarande att vid bestämmandet av landstignings- och vistelseförbud beakta hur störningskänsliga holmarna är, varvid begränsningar inte är lika nödvändiga på mycket steniga och svårtillgängliga holmar som på holmar som lockar till rekreation. Då man dessutom beaktar det i 39 § 1 mom. 3 punkten i naturvårdslagen stadgade störningsförbudet, är det inte nödvändigt att utöka begränsningarna ifråga om landstigning och vistelse.

De landstigningar som görs i samband med djurbeteshållning, placering av stående fångstredskap samt utsättning och vittjning av självutlösande fällor för mink och mårdhund utgör så korta vistelser att de inte kan anses ha sådana konsekvenser att de borde förbjudas. Att i enlighet med vad ändringssökanden anför ange var de stående fångsredskapen och de lämpliga betesholmarna finns kan inte ändamålsenligt göras, eftersom platserna varierar.

Med beaktande av det ovanstående samt naturskyddsområdets storlek är fridlysningsbestämmelserna i beslutet tillräckliga och motsvarar sådana nödvändiga åtgärder som avses i artikel 6 punkt 2 i habitatdirektivet för att förhindra sådan försämring som skulle kunna ha betydande konsekvenser för målen med habitatdirektivet.

Naturvetenskaplig uppföljning och forskning

Ändringssökanden har yrkat att bestämmelse 13 ska ändras så att naturinventeringar och naturvetenskaplig forskning ska ske med NTM-centralens tillstånd, varvid markägaren på förhand skulle informeras om inledandet av arbetena.

Enligt bestämmelse 13 är det tillåtet att utföra naturinventeringar och naturvetenskaplig forskning med markägarens skriftliga medgivande och NTM-centralens tillstånd.

Förvaltningsdomstolen konstaterar att bestämmelsen syftar till främja samarbetet mellan markägarna och de som genomför naturskyddet och finner inte skäl till att ändra bestämmelsen.

NTM-centralens beslut strider inte mot förvaltningslagen. Av beslutet framgår tillräckligt tydligt hur ärendet avgjorts och vad en part är berättigad eller förpliktad till. Det kan inte anses att NTM-centralen inte har utrett ärendet tillräckligt.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Johan Hagman, Riitta Fränti och Päivi Jokela. Föredragande Mia Koski-Träskvik.

Handläggning i högsta förvaltningsdomstolen

Finlands naturskyddsförbunds Österbottens distrikt rf har i sina besvär yrkat att förvaltningsdomstolens och NTM-centralens beslut ska upphävas och ärendet återvisas till NTM-centralen för ny beredning. Föreningen har förnyat sina tidigare yrkanden om ändring av fredningsbestämmelserna. Till stöd för sina yrkanden har föreningen anfört bland annat följande:

NTM-centralens beslut strider mot habitatdirektivet, fågeldirektivet, naturvårdslagen och förvaltningslagen. Dessutom är bestämmelserna i beslutet sinsemellan motstridiga. När NTM-centralen har fattat sitt beslut har den inte använt sig av existerande bakgrundsinformation om faunan eller skogsnaturen. Detta har en ogynnsam inverkan på genomförandet av skyddet av området och således även för beslutets laglighet. I beslutet nämns till exempel inte att området är ett internationellt viktigt fågelområde (IBA). I beslutet nämns inte heller områdets betydelse som rastplats för skärgårdsfåglar. Vid handläggningen har man uppenbarligen inte använt sig av de nyaste rapporterna om fågelbeståndet eller beaktat olika arters skyddsbehov.

I sina besvär har föreningen i detalj behandlat fredningsbestämmelserna 15, 16 och 18, som gäller underhållande av småbåtsleder, båtrutter, båtplatser och hamnplatser, användning och underhåll av stråk som går genom naturskyddsområden samt underhåll och förbättring av fiskvandringsleder. Föreningen har yrkat att dessa bestämmelser preciseras. Vidare har föreningen anfört att bestämmelserna 8 och 17 om röjning av buskar och snår och underhåll av diken som betjänar torrläggningen av tomter ska preciseras och bestämmelsen om flyttning av byggrätter ska strykas. Beträffande bestämmelse 9, som gäller uttag av brännved har föreningen anfört att den skogshantering som är tillåten enligt denna bestämmelse strider mot naturvårdslagen och habitatdirektivet och därför ska strykas ur beslutet.

Landsstigningsförbuden i bestämmelse 5 gäller ett alltför snävt område och en alltför kort tid och de avsteg från landstigningsförbudet som är tillåtna enligt bestämmelserna 10 och 11 försvagar fågelskyddet. I beslutet borde också ha anvisats ett tillräckligt stort område som under tiden för fåglarnas höstflyttning skulle ha varit helt fredat från jakt. På andra områden borde inledningen av jaktsäsongen ha skjutits upp till början av september (1.9.). Fredningsbestämmelse 13 ska ändras så att inventering av naturen och naturvetenskaplig forskning får bedrivas på området med tillstånd av NTM-centralen.

Beslutet grundar sig på bristfällig utredning och av beslutet framgår inte tillräckligt tydligt vad det grundar sig på. NTM-centralens beslut och fredningsbestämmelserna i beslutet ska betraktas som juridiskt oklart och anses strida mot förvaltningslagen. De omständigheter som NTM-centralen anfört i motiveringen till sitt beslut är inte sådana att man med stöd av dem skulle kunna försäkra sig om att beslutet och dess fredningsbestämmelser räcker för att enligt artikel 6.2 i habitatdirektivet förhindra åtgärder som försämrar de naturtyper och arter vilkas bevarande varit grunden för att skydda ett område som tagits med i nätverket Natura 2000. Med beslutet har man inte klarat av att garantera att områdets mångfald bevaras.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har i sitt utlåtande upprepat vad den tidigare har yttrat i ärendet och ansett att besvären ska avslås.

Bergö skifteslag har i sin förklaring med anledning av besvären och NTM-centralens utlåtande hänvisat till vad delägarlaget tidigare har anfört samt yrkat att besvären avslås och föreningen åläggs att ersätta delägarlagets rättegångskostnader jämte laga ränta. Till stöd för sina yrkanden har delägarlaget anfört bland annat följande:

Det är fråga om ett frivilligt avtal mellan skifteslaget och NTM-centralen om ett naturskyddsområde. Avtalet nåddes efter sju års intensiva förhandlingar, under vilka alla möjliga och omöjliga lösningar diskuterades i syfte att nå ett gott resultat. NTM-centralen hade till hands alla de utredningar och forskningsresultat som fanns tillgängliga och de användes väl. Slutresultatet uppfyller utomordentligt väl naturens, samhällets och habitatdirektivets krav. Allt har blivit beaktat i avtalet.

Bakgrunden till hela fredningsprocessen är habitatdirektivet, Natura 2000 och den finska naturvårdslagen, vilka alla i avtalet tillämpats på ett vidsträckt, 2 227,38 hektar stort havsområde. Variationerna mellan de olika delarna av området är mycket stora vad gäller terrängen, landskapet och klimatet samt även förhållandena under olika årstider.

Ekonomiska, sociala och kulturella behov och regionala och lokala särdrag har beaktats i avtalet, samtidigt som man har sett till att kunna upprätthålla den biologiska mångfalden och den hållbara utvecklingen på området på det sätt som förutsätts i direktivet.

Det vidsträckta havsområdet är ett naturligt utbredningsområde för de naturtyper och fågelarter som skyddas i avtalet, och arealen är så stor att fåglarna har lämpliga bo- och viloplatser på de hundratals holmar, kobbar och stora flyttblock som finns på området. Det är naturligt att fågelarterna och fågelbeståndet varierar rätt så mycket från år till år och även från plats till plats, men med detta avtal kan de olika naturtypernas fortbestånd och fågellivet i skärgården tryggas på sikt, helt i enlighet med naturvårdslagen.

Det skulle vara oskäligt om skifteslaget själv skulle få bära sina kostnader, i synnerhet när det är fråga om ett fredningsavtal mellan NTM-centralen och skifteslaget och när distriktet inte i sina besvär har kommit med några betydande bevisliga motiveringar.

Finlands naturskyddsförbunds Österbottens distrikt har i sitt genmäle anfört bland annat följande:

Besvären är motiverade och det är inte oskäligt att parterna själva svarar för sina kostnader. De preciseringar i fredningsbestämmelserna som föreningen yrkat skulle gagna såväl lokalinvånarna som naturvårdsmyndigheterna.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

1. Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ärendet och avslår besvären. Ärendet slutar på det sätt som framgår av Vasa förvaltningsdomstols beslut.

2. Bergö samfällighets yrkande om ersättning av rättegångskostnader avslås.

Skälen till högsta förvaltningsdomstolens avgörande

1. Med skyddsbestämmelse 13 i beslutet om inrättandet av naturskyddsområdet har den forskning som får utföras på området begränsats så att naturinventeringar och naturvetenskaplig forskning får utföras på området endast med markägarens skriftliga medgivande och NTM-centralens tillstånd. NTM-centralen har anfört att man genom bestämmelsen har försökt främja samarbetet mellan markägarna och dem som genomför naturskyddet. NTM-centralen har konstaterat att det är möjligt att undersökningarna fordrar vistelse i områden som omfattas av hemfrid eller annan verksamhet som inte hör till allemansrätten, varför man genom att inhämta skriftligt medgivande av markägaren undviker konflikter.

Det är ofta möjligt att utföra naturinventering, såsom fågelräkning, och naturvetenskaplig forskning, såsom tagning av vattenprover, med stöd av allemansrätt. Enligt 24 § 2 mom. andra meningen i naturvårdslagen är det möjligt att i en bestämmelse i ett beslut om inrättandet av ett naturskyddsområde förbjuda eller begränsa rätten att färdas i naturskyddsområdet eller en del av det, om detta krävs för att bevara djurlivet eller växtlivet. På det naturskyddsområde som det nu är fråga om har rätten att färdas på området inte begränsats, med undantag av de landstigningsförbud och vistelseförbud som tagits in i bestämmelserna.

Med stöd av det ovan anförda ska bestämmelsen i fråga tolkas så, att den gäller endast sådan naturinventering och naturvetenskaplig forskning som inte kan utföras med stöd av allemansrätten.

Av dessa skäl och med beaktande i övrigt av de skäl och bestämmelser som förvaltningsdomstolen har anfört till stöd för sitt beslut, yrkandena i högsta förvaltningsdomstolen och utredningen i ärendet, finns det inte skäl till ett annat slut i ärendet än det som framgår av Vasa förvaltningsdomstols beslut.

2. Med hänsyn till målets art och 74 § i förvaltningsprocesslagen är det inte oskäligt att Bergö samfällighet själv får bära sina rättegångskostnader i högsta förvaltningsdomstolen.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Riitta Mutikainen, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä, Liisa Heikkilä och Janne Aer. Föredragande Liisa Selvenius-Hurme.

Kort referat 10.11.2015/3210

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.