1.6.2015/1476

Besvär angående detaljplan (Högback Närpes)

Ärende Besvär angående detaljplan

Ändringssökande Oy Lassas Ab och Oy Latrack Ab

Beslut som överklagas

Vasa förvaltningsdomstol 2.4.2014 nr 14/0186/3

Ärendets tidigare handläggning

Stadsfullmäktige i Närpes har 24.9.2012 (§ 30) godkänt en ändring och utvidgning av detaljplanen för en del av Högback industriområde i Finby i Närpes.

Förvaltningsdomstolens avgörande

Vasa förvaltningsdomstol har med sitt överklagade beslut avslagit Oy Lassas Ab:s och Oy Latrack Ab:s besvär över stadsfullmäktiges beslut.

Förvaltningsdomstolen har anfört följande skäl till stöd för sitt beslut:

Tillämpade lagrum

Enligt 50 § i markanvändnings- och bygglagen utarbetas för den detaljerade regleringen av områdesanvändningen och för byggande och utvecklande av områden en detaljplan, vars syfte är att anvisa behövliga områden för olika ändamål och att styra byggandet och annan markanvändning på det sätt som krävs med tanke på de lokala förhållandena, stads- och landskapsbilden, god byggnadssed, främjandet av användningen av det befintliga byggnadsbeståndet och andra styrmål för planen.

Enligt 51 § i markanvändnings- och bygglagen skall detaljplanen utarbetas och hållas aktuell efter hand som kommunens utveckling, i synnerhet behovet av bostadsproduktion, eller behovet av att styra markanvändningen det kräver.

Enligt 54 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen skall en detaljplan utarbetas så att det skapas förutsättningar för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö, för regional tillgång till service och för reglering av trafiken. Detaljplanen får enligt 3 mom. inte leda till att kvaliteten på någons livsmiljö försämras avsevärt på ett sätt som inte är motiverat med beaktande av detaljplanens syfte. Genom detaljplanen får inte heller markägaren eller någon annan rättsinnehavare åläggas sådana oskäliga begränsningar eller orsakas sådana oskäliga olägenheter som kan undvikas utan att de mål som ställs för planen eller de krav som ställs på den åsidosätts. Om det utarbetas en detaljplan för ett område där det inte finns någon generalplan med rättsverkningar, skall det enligt 4 mom. i nämnda lagrum vid utarbetandet av detaljplanen i tillämpliga delar beaktas även vad som bestäms om kraven på generalplanens innehåll.

Enligt 39 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen skall när en generalplan utarbetas bland annat beaktas att behov i anslutning till boendet och tillgången till service beaktas, att trafiken, i synnerhet kollektivtrafiken och gång-, cykel- och mopedtrafiken, samt energiförsörjningen, vatten och avlopp samt avfallshanteringen kan ordnas på ett ändamålsenligt och med tanke på miljön, naturtillgångarna och ekonomin hållbart sätt, att det ges möjligheter till en trygg, sund och för olika befolkningsgrupper balanserad livsmiljö samt att det ordnas verksamhetsbetingelser för kommunens näringsliv.

Ändringen av detaljplanen

Enligt planebeskrivningen omfattar planen en del av Högback industriområde i Finby. Orsaken till ändringen av detaljplanen är behovet av anslutningsregleringar för landsväg 673 vid Högback industriområde. Trafikmängderna är förhållandevis stora, särskilt i korsningen Närpesvägen - Högback industrivägen. Målsättningen med planeringen är att förbättra trafiksäkerheten och göra trafiken smidigare längs Närpesvägen. För att kunna fastställa vägplanen måste detaljplanen ändras på så att Uppstutåget stängs medan Skogsängsvägen öppnas för trafik. Samtidigt justeras området för allmän väg (LT) och bland annat utreds möjligheter att ändra användningsändamålet för vissa tomter.

En trafikräkning har uppgjorts under tiden 31.5. - 7.6.2010 på Högback industriområde i korsningen Närpesvägen - Högback industrivägen - Uppstutåget. Enligt denna är trafiken livlig på Högback industrivägen där trafikmängden är 2 089 fordon per dygn. Den tunga trafiken utgör 6 % av den totala trafikmängden. Norrut mot Uppstutåget och Storängsvägen är trafikmängden 86 fordon per dygn varav den tunga trafiken är 14 %.

Rättslig bedömning

Genom planavgörandet har trafiken till ändringssökandenas fastigheter ändrats att gå via Skogsängsvägen i stället för Uppstutåget.

Kommunen kan genom sin prövningsrätt och med beaktande av stadgandena i markanvändnings- och bygglagen bestämma huruvida ändringar i gällande detaljplaner ska anses nödvändiga.

Med beaktande av trafikmängderna på området samt planens syfte och trafikförbindelsen enligt planen till ändringssökandenas fastigheter anser förvaltningsdomstolen att avgörandet inte kan anses utgöra en sådan omständighet genom vilken ändringssökandena skulle orsakas oskäliga olägenheter och som skulle innebära att det överklagade beslutet är lagstridigt. Stadsfullmäktige har inom ramen för sin prövningsrätt kunnat besluta om ändringen av detaljplanen. På basis av ovan nämnda omständigheter anser förvaltningsdomstolen att det överklagade beslutet inte är lagstridigt på de grunder som anförts i besvären.

Tillämpade lagrum

De i motiveringen nämnda

Kommunallagen 90 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Johan Hagman, Päivi Jokela och Hanna Nieminen-Finne, som har också föredragit ärendet.

Handläggning i högsta förvaltningsdomstolen

Oy Lassas Ab och Oy Latrack Ab har i sina besvär yrkat att förvaltningsdomstolens och stadsfullmäktiges beslut upphävs. Ändringssökandena har hänvisat till vad de anfört i förvaltningsdomstolen och dessutom anfört följande:

En detaljplan får inte förorsaka markägare sådana oskäliga begränsningar eller orsaka sådana oskäliga olägenheter som kan undvikas utan att de mål som ställs för planen eller de krav som ställs på den åsidosätts. Stora olägenheter och direkta ekonomiska skador skulle förorsakas om väganslutningen indras. Enbart värdeminskningen på fastigheten skulle uppgå till 780 000 euro. Att indra en redan beviljad förmån i form av ifrågavarande väganslutning är ett mycket stort ingrepp i markägarnas rättigheter.

Det bör konstateras att förvaltningsdomstolen upphävde Trafikverkets beslut 2.4.2014 angående godkännande av vägplanen varigenom väganslutningen skulle indras.

Målen för planen har varit att förbättra trafiksäkerheten. Inte en enda trafikolycka har inträffat i korsningen. Om det ändå anses nödvändigt att förbättra trafiksäkerheten skulle en rondell i korsningen vara den bästa och billigaste lösningen.

Stadsstyrelsen i Närpes har gett en förklaring, i vilken den hänvisat till vad den anfört i förvaltningsdomstolen. Beslutet om godkännande av detaljplanen har tillkommit i laga ordning och är sålunda inte lagstridigt.

Oy Lassas Ab och Oy Latrack Ab har gett ett genmäle.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ärendet och avslår besvären. Förvaltningsdomstolens beslut ändras inte.

Skälen till högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Med beaktande av de skäl och bestämmelser som förvaltningsdomstolen har anfört till stöd för sitt beslut, yrkandena i högsta förvaltningsdomstolen och utredningen i ärendet finns det inte skäl att ändra förvaltnings-domstolens beslut.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Liisa Heikkilä och Janne Aer. Föredragande Tuire Taina.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.