13.5.2015/1233

Avgörande som gäller planeringsbehov för konstgräsplaner i Västervik (Vasa)

Ärende Besvär över avgörande som gäller planeringsbehov

Ändringssökande Wasa Footballcup Ab

Beslut som överklagas

Vasa förvaltningsdomstol 21.10.2013 nr 13/0609/2

Ärendets tidigare handläggning

Stadsstyrelsens i Vasa planeringssektion har med sitt beslut 27.11.2012 § 172 godkänt Wasa Footballcup Ab:s ansökan om ett avgörande gällande planeringsbehov för byggande av två konstgräsplaner på lägenheterna Ehnback Rnr 2:505 och Cupen Rnr 2:533 i Västervik by i Vasa stad.

Ärendets handläggning i förvaltningsdomstolen

A och hans medparter har i sina besvär i Vasa förvaltningsdomstol yrkat att planeringssektionens beslut upphävs och Wasa Footballcup Ab:s ansökan avslås.

Yrkandena har motiverats bland annat med att det aktuella området har i generalplanen anvisats som jordbruksområde/rekreationsområde med planbeteckningen MT/V. Köpbeslut för fastigheterna på Tegelmovägen 6, 8, 10, 12, 14 och 16 har fattats på basis av att det inte är möjligt att bygga en stor idrottsanläggning på området och med uppfattningen att landskapets karaktär och naturskogen på husens norra sida ska bevaras. För att Wasa Footballcup Ab:s projekt ska vara ekonomiskt hållbart kan det innebära upp till åtta timmar aktivitet per dag, inklusive veckoslut och ända till klockan 21.30 på kvällarna. Området är ett lugnt bostadsområde där det bor många pensionärer och barnfamiljer. Projektet är tillsammans med den stora parkeringsplatsen överdimensionerat för området och för ett rekreationsområde. Därtill orsakar det oskälig olägenhet för grannarna och stör dygns- och veckovila.

Om projektet trots allt förverkligas ska villkoren i beslutet förtydligas. Bland annat ska det finnas en skriftlig plan och finansiella garantier för planteringarna. De träd som finns kvar borde skyddas i nuvarande plan med s-beteckning. Det ska finnas en skriftlig plan för belysningen. Strålkastarna borde placeras på de östra och västra sidorna av planerna för att minimera bländeffekt på intilliggande tomter. Bullervall ska byggas även i sydöstra hörnet av området och bullervallen ska därtill förses med planteringar. Gällande parkering och regelbunden trafik till och från området ska en trafikutredning göras. Det ska inte vara möjligt för åskådare att stå på den södra sidan av vallen och under matcher får högtalare inte användas. Dessutom ska det utses en inspektör som kontrollerar att planeringssektionens villkor uppfylls.

Stadsstyrelsens i Vasa planeringssektion har gett utlåtande med anledning av besvären.

Wasa Footballcup Ab har gett förklaring med anledning av besvären och utlåtandet.

A och hans medparter har gett bemötande.

Förvaltningsdomstolens avgörande

Vasa förvaltningsdomstol har med sitt överklagade beslut på besvär av A och hans medparter upphävt planeringssektionens beslut och avslagit Wasa Footballcup Ab:s ansökan.

Förvaltningsdomstolen har motiverat sitt beslut på följande sätt:

Utöver vad som annars bestäms om förutsättningarna för bygglov förutsätter bestämmelserna i 137 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen att byggandet, vid beviljande av bygglov på ett område som är i behov av planering och för vilket detaljplan inte har godkänts, inte förorsakar olägenheter med tanke på planläggningen eller annan reglering av områdesanvändningen, inte leder till menlig samhällsutveckling och att byggandet är lämpligt med tanke på landskapet och inte försvårar bevarandet av särskilda natur- eller kulturmiljövärden eller tillgodoseendet av rekreationsbehoven. Enligt 4 mom. i ovannämnda paragraf får byggande på ett område i behov av planering inte heller leda till byggande som har betydande konsekvenser eller medföra betydande skadliga miljökonsekvenser eller andra betydande och skadliga konsekvenser. När frågan om bygglov för ett område i behov av planering eller ett avgörande som gäller planeringsbehov i övrigt avgörs iakttas enligt 6 mom. i samma paragraf vid hörandet av dem som saken gäller och av myndigheterna samt i beslutet och vid meddelande om beslutet i tillämpliga delar vad som i 173 och 174 § bestäms om undantagsförfarande.

Enligt 174 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen ska ett undantagsbeslut motiveras på det sätt som bestäms i förvaltningslagen. I beslutet kan tas in nödvändiga bestämmelser och villkor.

I detaljmotiveringen till regeringens proposition till riksdagen med förslag till reform av byggnadslagstiftningen (RP 101/1998 rd) konstateras beträffande 137 § i markanvändnings- och bygglagen att i enlighet med syftet med ett område som behöver planeras och dess karaktär skall mark­användningen där basera sig på tillräcklig planering. I enlighet härmed är den primära utgångspunkten att byggandet skall basera sig på en för området godkänd detaljplan. Byggandet skall emellertid vara möjligt också då det har konstaterats vara lämpligt vid ett sådant tillståndsförfarande där lämpligheten har kunnat bedömas på ett mera omfattande sätt än vid ordinarie bygglovsförfarande också med tanke på samhällsutvecklingen, miljövärden och kommande markanvändning.

Wasa Footballcup Ab:s ansökan avser byggande av två konstgräsplaner på fastigheterna Rnr 2:505 och 2:533 i Västervik by i Vasa stad. En del av byggplatsen har i den av stadsfullmäktige i Vasa 29.9.1986 godkända delgeneralplanen för Västervik anvisats som jordbruksområde. Nämnda delgeneralplan saknar dock rättsverkningar. Byggplatsen har i den av stadsfullmäktige i Vasa 13.12.2011 godkända generalplanen Vasa generalplan 2030 delvis anvisats som område för rekreation och delvis som jordbruksområde alternativt område för rekreation. Nämnda generalplan har dock inte vunnit laga kraft.

Med beaktande av den ovannämnda pågående planläggningen har förvaltningsdomstolen konstaterat att byggandet i fråga skulle förorsaka olägenheter med tanke på planläggningen.

Stadsstyrelsens planeringssektion borde därför inte ha godkänt Wasa Footballcup Ab:s ansökan om avgörande av planeringsbehov.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Johan Hagman, Päivi Jokela och Hanna Huru. Föredragande Reeta-Kaisa Eriksson.

Handläggning i högsta förvaltningsdomstolen

Wasa Footballcup Ab har i sina besvär yrkat att förvaltningsdomstolens beslut upphävs och planeringssektionens beslut sätts i kraft.

Som motivering till sina yrkanden har ändringssökanden anfört bland annat följande:

År 2003 har samtliga fastighetsägare på Tegelmovägen godkänt Wasa Footballcups planer på byggande av två konstgräsplaner. Detta framgår av planeringssektionens protokoll 8.4.2003.

Ansökan om planeringsbehov gäller byggande av två fotbollsplaner, inga byggnader. De planer som samtliga grannfastigheter godkände år 2003 var mer omfattande jämfört med den nya aktuella ansökan.

Wasa Footballcup äger området på 3,2 hektar och har för avsikt att bygga två fotbollsplaner på fastigheten i enlighet med den generalplan som Vasa stadsfullmäktige godkände år 2011. Vasa stad har planerings­rätten och har godkänt bolagets ansökan. Planläggningen skulle därefter inte försvåras.

A och hans medparter har inte som grund för sin ändrings­ansökan i förvaltningsdomstolen framfört att byggandet av två fotbollsplaner skulle försvåra någon framtida planläggning. Förvalt­ningsdomstolen har således överträtt sina befogenheter genom att hän­visa till motiveringar som ändringssökandena inte framfört.

Stadsstyrelsens i Vasa planeringssektion har i sin förklaring med anled­ning av besvären framfört att sektionens beslut ska sättas i kraft.

A och hans medparter har i sin förklaring med anledning av besvären och sektionens förklaring framfört att besvären ska avslås.

Wasa Footballcup Ab har inkommit med ett genmäle. Genmälet har översänts till A och hans medparter för kännedom.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat saken. Vasa förvaltningsdomstols beslut upphävs och stadsstyrelsens i Vasa planeringssektions beslut sätts i kraft.

Skälen till högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Tillämpade lagrum

Enligt 137 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen förutsätter beviljande av bygglov på ett område enligt 16 § i behov av planering och för vilket detaljplan inte har godkänts, utöver vad som annars bestäms om förutsättningarna för bygglov, att byggandet

1) inte förorsakar olägenheter med tanke på planläggningen eller annan reglering av områdesanvändningen,

2) inte leder till menlig samhällsutveckling, och

3) är lämpligt med tanke på landskapet och inte försvårar bevarandet av särskilda natur- eller kulturmiljövärden eller tillgodoseendet av rekreationsbehoven.

Enligt 137 § 4 mom. i markanvändnings- och bygglagen får byggande på ett område i behov av planering inte heller leda till byggande som har betydande konsekvenser eller medföra betydande skadliga miljökonsekvenser eller andra betydande och skadliga konsekvenser.

Enligt 138 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen skall när ett ärende som gäller åtgärdstillstånd avgörs i tillämpliga delar det som bestäms om förutsättningarna för bygglov i 72, 135, 136 och 137 § samt om byggförbud iakttas i den mån det är nödvändigt för att bedöma åtgärdernas konsekvenser för markanvändningen och miljön.

Juridisk bedömning

Byggande på ett område i behov av planering ska i första hand basera sig på en godkänd detaljplan. Ett positivt planeringsbehovsavgörande för ett byggprojekt ersätter således detaljplaneringen av området till den del som det är fråga om detta projekt. Om byggprojektet är sådant att det inte kunde anvisas i en detaljplan, är det inte heller möjligt att ge ett positivt planeringsbehovsavgörande för projektet. När man enligt 137 § 1 mom. 1 punkten i markanvändnings- och bygglagen bedömer den olägenhet som ett planeringsbehovsavgörande kan förorsaka med tanke på planläggningen, gäller det därför att ta hänsyn till att generalplanen ska styra detaljplanläggningen.

Vasa generalplan 2030 har vunnit laga kraft genom högsta förvaltningsdomstolens beslut 4.9.2014 liggarnr 2600. I generalplanen har byggplatsen anvisats dels som område för rekreation (V) och dels som jordbruksområde/område för rekreation (MT/V). I den bestämmelse i generalplanen som hänför sig till V-beteckningen konstateras bland annat att området reserveras för allmän rekreations- och friluftsanvändning och att på området är byggande som betjänar rekreation och friluftsliv tillåtet.

Syftet med det byggprojektet som ansökan gäller är att två konstgräsplaner ska byggas. Med beaktande av att generalplanen är översiktlig, kunde det i en detaljplan anvisas plats för motsvarande verksamhet på området i fråga. De frilufts- och snöskoterleder som anvisats i generalplanen har noterats i situationsplanen för byggprojektet.

I sitt planeringsbehovsavgörande har stadsstyrelsens planeringssektion ställt flera villkor för byggprojektet, i syfte att förebygga olägenheter för den omkringliggande bosättningen. Villkoren gäller bevarande och komplettering av den kvarvarande skogen mellan planen och bostadsområdena och plantering av en växtlighetszon på den i situationsplanen utsatta bullervallen samt hur belysningen ska ordnas och parkeringsområdena planeras och anläggas.

Det planerade projektet har inte sådana verkningar för omgivningen som är exceptionella i en stadsmiljö. Med hänsyn till de villkor som planeringssektionen i sitt beslut ställt för projektet, förorsakar byggandet inte olägenhet för grannarna eller försvårar lämpligt bebyggande av grannfastigheterna på ett sådant sätt att förutsättningar för ett positivt planeringsbehovsavgörande kunde anses saknas. Det planerade byggandet har således inte sådana konsekvenser som avses i 137 § 1 och 4 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Slutsats

Wasa Footballcup Ab:s ansökan om avgörande gällande planeringsbehov uppfyller de förutsättningar för ett positivt planeringsbehovsavgörande som avses i 137 § i markanvändnings- och bygglagen. Vasa förvaltningsdomstols beslut ska därför upphävas och stadsstyrelsens i Vasa planeringssektions beslut sättas i kraft.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä och Liisa Heikkilä. Föredragande Jukka Reinikainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.