26.6.2020/2818

Extraordinärt ändringssökande - Återställande av försutten tid - Tidsfrist som kan återställas - Internationellt skydd - Ansökan om förbud mot verkställighet

Sökanden hade hos högsta förvaltningsdomstolen ansökt om återställande av försutten tid för att göra en ansökan om förbud mot verkställigheten av ett avvisningsbeslut inom sju dagar enligt 198 b § i utlänningslagen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att sökanden oberoende av 198 b § i utlänningslagen hade möjlighet att ansöka om förbud mot verkställigheten även efter sagda sju dagars frist. På en ansökan om verkställighetsförbud som gjorts efter sju dagars fristen tillämpas inte 199 § 4 mom. i utlänningslagen enligt vilken beslutet om en ansökan som gjorts inom sjudagarsfristen ska fattas inom sju dagar. Förvaltningsdomstolen kan, om den anser det befogat med tanke på förbudet mot tillbakasändning, förbjuda verkställigheten i vilket skede som helst under ärendets behandling i förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det i ärendet inte var fråga om en sådan tidsfrist som enligt 61 § i förvaltningsprocesslagen kan återställas. Ansökan skulle därför avslås.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari och Pekka Aalto. Föredragande Minna Miettinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.