Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2020

1.6.2020/2395
Djurskydd - Tillsyn - Förbud och förelägganden - Anmälan till regionförvaltningsverket - Yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur - Hållande av katter
20.5.2020/2193
Ansökan om att få ett personligt biträde till lektionerna - Grundläggande utbildning - Tjänsteinnehavarens beslut om särskilt stöd - Beslutsskäl - Partiellt besvärstillstånd - Bristfälliga beslutsskäl - Återförsända ärendet
20.5.2020/2184
Fastställande av klientavgifter inom dagvården - Underlåtenhet att meddela inkomster - Fastställande av en högsta avgift - Grundbesvär - Lagakraftvunna beslut om avgift
13.5.2020/2058
Legitimation som veterinär - Utomlands avlagd veterinärexamen - Klinisk praktik - Prov i klinisk praktik (OSCE-tentamen) - Avslag på ansökan - Avbrytande av praktik - Ändringssökning som förutsätter besvärstillstånd
28.4.2020/1882
Rättshjälp - Begäran om avgörande - Avslag på rättshjälpsansökan - Internationellt skydd - Ny ansökan - Sökande av ändring i Migrationsverkets beslut
9.4.2020/1651
Kommunens kostservicechefs beslut om fastställande av matlistor - Utelämnande av parallell dricka och parallellt pålägg - Faktisk förvaltningsverksamhet - Kommunallagen - Omprövningsbegäran - Besvär - Avvisa utan prövning
8.4.2020/1605
Markanvändning och byggande - Bygglov - Generalplan - Specialområde - Vattenområde - Särskild bestämmelse - Behovet av planering på strandområden
8.4.2020/1604
Kommunalärende - Hyresavtal för affärslokal - Hyresavtals längd - Fem år och fem optionella år - Ekonomisk fördel - Fastställande av hyrans marknadsmässighet
2.4.2020/1511
Miljötillstånd - Industriutsläppsdirektivet - Nya BAT-slutsatser - Översyn av tillstånd - Natura 2000-område - Behovet av en Natura-bedömning
27.3.2020/1415
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Ny ansökan - Prövning av ny ansökan - Asylsamtal
27.3.2020/1408
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Sur place - Religiös övertygelse - Ny ansökan - Prövning av ny ansökan - Muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen
6.3.2020/1068
Handlingsoffentlighet - Offentlighet vid rättegång - Rättegångshandling - Förvaltningsdomstolens beslut - Allmänhetens rätt att ta del av handling - Asylärende - Asylsökandens närståendes säkerhet
27.2.2020/872
Handikappservice - Ändringsarbeten i bostaden - Tjänsteinnehavarens beslut om godkännande av ansökan - Tjänsteinnehavarens nya beslut om att delvis avslå samma ansökan - Tillämpning av förvaltningslagen
27.2.2020/859
Omhändertagande - Placering i vård utom hemmet - Avslag på ansökan om omhändertagande - Brister i den plats för vård utom hemmet som föreslagits av sökanden - Utredning av ärendet i förvaltningsdomstolen - Begäran om tilläggsutredning
21.2.2020/753
Utlänningsärende - Ersättning av rättegångskostnader - Beslutsfattande myndighet - Myndighet som är skyldig att ersätta rättegångskostnader - Migrationsverkets beslut - Arbets- och näringsbyråns delbeslut - Fel hos myndigheterna - Arbetstagares ansökan om fortsatt uppehållstillstånd
19.2.2020/675
Rätt till jordbruksstöd ur den nationella reserven - Stödberättigande jordbruksareal - Areal för permanenta grödor - Jordbruksverksamhet - Myr i naturtillstånd - Tranbär
14.2.2020/641
Handikappservice - Färdtjänst för gravt handikappad - Sätt att ordna service - Rätt att anlita bekant taxi
31.1.2020/433
Naturskydd - Inrättande av naturskyddsområde - Besvärsrätt - Förening - Föreningens ändamål - Främjande av natur- och miljövården - Fridlysningsbestämmelse - Terrängcykling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.