Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2020

Resultatsidor

1-20 21-36

18.9.2020/3692
Intressebevakning i förmyndarverksamheten - Fastställelse av en intressebevakningsfullmakt - Betydelse av att fullmaktsgivaren motsätter sig
16.9.2020/3670
Förskottsuppbörd - Förskottsinnehållning - Lön - Debitering enligt beräkning - Arbetstagares slutgiltiga beskattning - Kravet på motsvarighet
16.9.2020/3669
Handikappservice - Ändringsarbeten i bostaden - Smart lås till ytterdörr - Barn - ADHD
13.8.2020/3394
Miljötillstånd - Djurstall - Svinhus - Utbyggnad - Jämförbar med ny verksamhet - Förutsättningarna för beviljande av miljötillstånd - Lukt - Oskäligt besvär - Avstånd till närmaste objekt som kan störas
12.8.2020/3383
Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Privatperson som sökande - Förpliktelse att anlita biträde - Avvisande av ansökan
20.7.2020/3233
Medborgarskap - Bevis på språkkunskaper - Examen över yrkesinriktad vuxenutbildning - Examensspråk - Migrationsverkets behörighet
8.7.2020/3033
Upplösande av tjänsteförhållande under prövotid - Regionförvaltningsverket - Behörighet att fatta beslut i ärendet - Överdirektör - Hinder för överdirektören - Förordnande som överdirektören gett sin vikarie
29.6.2020/2857
Markanvändning och byggande - Bygglov - Lager för sprängutrustning - Brandfarlig byggnad - Avståndskrav
1.7.2020/2846
Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården - Rätt att använda yrkesbeteckningen - Utbildning som genomgåtts i Finland eller inom EU- eller EES-området - Psykoterapeut
26.6.2020/2818
Extraordinärt ändringssökande - Återställande av försutten tid - Tidsfrist som kan återställas - Internationellt skydd - Ansökan om förbud mot verkställighet
26.6.2020/2812
Klientavgifter - Socialvård - Boendeservice - Inkomster som beaktas vid bestämmande av avgift - Sparlivförsäkring - Värdestegring
26.6.2020/2804
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Dröjsmål vid rättegång - Gottgörelse för dröjsmål - Skälig gottgörelse - Höjd gottgörelse - Afghanistan
26.6.2020/2772
Inkomstbeskattning - Skattepliktig inkomst - Samfälld förmån - Samfälld skog - Ränta på andelskapitalet
18.6.2020/2658
Utlänningsärende - Fortsatt uppehållstillstånd - Allmänna villkor för beviljande av uppehållstillstånd - Kringgående av bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet - Förfalskad handling
18.6.2020/2641
Markanvändning och byggande - Generalplan - Vindkraft - Konsekvensbedömning - Tillräcklig utredning - Art som avses i habitatsdirektivets bilaga IV (a) - Varg
3.6.2020/2426
Rättshjälp - Asylsökande - Muntlig förhandling - Kostnader av att infinna sig vid domstol - Myndighetens utredningsskyldighet - Rättvis rättegång
3.6.2020/2414
Beslutets delgivningssätt - Vanlig delgivning - Delgivning med elektroniskt meddelande - Delgivning per brev - Förvaltningsdomstolens beslut - Ändringssökande hos högsta förvaltningsdomstolen - Besvärstidens begynnelsetidpunkt
1.6.2020/2395
Djurskydd - Tillsyn - Förbud och förelägganden - Anmälan till regionförvaltningsverket - Yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur - Hållande av katter
20.5.2020/2193
Ansökan om att få ett personligt biträde till lektionerna - Grundläggande utbildning - Tjänsteinnehavarens beslut om särskilt stöd - Beslutsskäl - Partiellt besvärstillstånd - Bristfälliga beslutsskäl - Återförsända ärendet
20.5.2020/2184
Fastställande av klientavgifter inom dagvården - Underlåtenhet att meddela inkomster - Fastställande av en högsta avgift - Grundbesvär - Lagakraftvunna beslut om avgift
Resultatsidor

1-20 21-36

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.