5.11.2019/5190

Markanvändning och byggande - Förvaltningstvång - Uppfylla huvudförpliktelsen - Utdömande av vite - Fast grundbelopp för vitet - Löpande vite

Kommunens miljönämnd hade med ett tidigare beslut ålagt A och B att på strandområdet på den fastighet de ägde plantera 12 möjligast stora inhemska löv- och barrträd. Trädens art, storlek och planteringsställen skulle framgå ur en planteringsplan. Planen skulle uppvisas för kommunens miljöskydd innan planteringen ägde rum. Åläggandet hade förenats med ett vite om respektive 1 500 euro för A och B. Varderas vitesbelopp ökade med 500 euro för varje påbörjad månad under vilken åläggandet inte hade uppfyllts från och med den utsatta tidsfristen.

Besvären gällde ett beslut varmed nämnden hade utdömt A och B att erlägga de för dem tidigare fastställda fasta grundbeloppen för vitet om 1 500 euro var. Vitets tilläggsbelopp hade inte med detta beslut utdömts till betalning eftersom nämnden ansåg att huvudförpliktelsen till väsentliga delar var uppfylld.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att syftet med vitesförfarandet var att säkerställa genomförandet av huvudförpliktelsen, i detta fall att träden planterades. Det förelagda vitet kunde enligt 10 § 1 mom. i viteslagen utdömas till betalning endast om huvudförpliktelsen inte inom utsatt tid hade uppfyllts.

Miljönämnden hade i detta fall ansett att huvudförpliktelsen till väsentliga delar var uppfylld, och på dessa grunder beslutat att nedsätta vitesbeloppet genom att inte i detta sammanhang utdöma de löpande vitenas tilläggsbelopp. Ifall beslutet var att utdöma vitet till ett nedsatt belopp på den grunden att huvudförpliktelsen till väsentliga delar hade uppfyllts, skulle nedsättningen riktas till vitets fasta grundbelopp. Eftersom A och B inom utsatt till väsentliga delar hade uppfyllt huvudförpliktelsen saknade nämnden grund för att utdöma de med huvudförpliktelsen förenade vitenas fasta grundbelopp till fullt belopp. Nämndens beslut var därför lagstridigt.

Markanvändnings- och bygglagen 182 § 1 och 2 mom.

Viteslagen 6 §, 9 §, 10§ 1 mom., 11 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari och Monica Gullans. Föredragande Petri Hellstén.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.