30.8.2019/3885

Utlänningsärende - Internationellt skydd - Skyldighet att utreda ärendet - Utredning av religiös övertygelse - Muntlig förhandling

Ändringssökanden hade i sin ansökan om internationellt skydd meddelat att han avfallit från islam och omvänt sig till kristendomen. Migrationsverket, som hade avslagit ändringssökandens ansökan, hade hört ändringssökanden muntligt i asylintervjun. Ändringssökanden hade inte i sina besvär till förvaltningsdomstolen explicit yrkat på muntlig förhandling. Frågan gällde om förvaltningsdomstolen under dessa omständigheter hade kunnat avslå besvären utan att på tjänstens vägnar hålla muntlig förhandling enligt 37 § 1 i förvaltningsprocesslagen eller utan att tillfråga ändringssökanden om han önskar att i ärendet hålls en muntlig förhandling.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att domstolens skyldighet att utreda ärendet i enlighet med 33 § i förvaltningsprocesslagen i ett enskilt ärende ska bedömas utgående från ärendets natur. I ärenden som gäller internationellt skydd, där sökanden åberopar ett skäl som på objektiva grunder kan anses orsaka förföljelse eller risk för allvarlig skada, har ändringssökanden ett markerat behov av rättsskydd. Det här påverkar också domstolens skyldighet att utreda ärendet och därigenom bedömningen av behovet av en muntlig förhandling även då muntlig förhandling inte explicit har yrkats. I bedömningen av om muntlig förhandling ska hållas på tjänstens vägnar ska också beaktas att ändringssökanden bör ha en möjlighet att neka till muntlig förhandling. Ett nekande kan ges betydelse vid bedömningen av ändringssökandens trovärdighet.

Med hänvisning till ovan nämnda och med beaktande av ändringssökandens processuella rättigheter och den synnerligen långa tid som gått sedan Migrationsverkets asylintervju hade bedömningen av den i förvaltningsdomstolen framförda skyddsgrunden förutsatt att förvaltningsdomstolen tillfrågade ändringssökanden om denne önskar att en muntlig förhandling hålls i ärendet. Eftersom rättspraxis gällande när ett yrkande om muntlig förhandling ska framställas, och ifall inget yrkande har framförts om behovet av att på tjänstens vägnar tillfråga ändringssökanden, inte ännu var stadgad, kunde ändringssökandens i högsta förvaltningsdomstolen framställda yrkande om muntlig förhandling inte avslås. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut och återsände ärendet till förvaltningsdomstolen för att hålla muntlig förhandling enligt ändringssökandens yrkande och för att därefter avgöras på nytt.

Förvaltningsprocesslagen 33 § och 37 § 1 mom.

Jmfr. HFD 2018:130

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen och Jaakko Autio. Föredragande Elina Nyholm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.