26.8.2019/3821

Extraordinärt ändringssökande - Domstolsavgift som högsta förvaltningsdomstolens föredragande påfört - Ansökan om besvärstillstånd gällande biträdes arvodesyrkande - Avslagen besvärstillståndsansökan - Till buds stående besvärsmedel - Talerätt - Avvisande av extraordinärt ändringssökande

Högsta förvaltningsdomstolens föredragande hade påfört jurist A en domstolsavgift om 500 euro för högsta förvaltningsdomstolens beslut 9.5.2019 genom vilket A:s besvärstillståndsansökan hade avslagits. Besvärstillståndsansökan hade gällt förvaltningsdomstolens beslut att delvis avslå A:s yrkande gällande arvodet. Byrå B där A, som i rättshjälpsbyråns beslut hade utnämnts till biträde, tidigare arbetat, yrkade i högsta förvaltningsdomstolen med en 7.6.2019 inkommen skrivelse att den A påförda domstolsavgiften avskrivs på grund av ett uppenbart fel antingen genom extraordinära rättsmedel eller som omprövning med stöd av 11 § i lagen om domstolsavgifter.

Extraordinära rättsmedel var inte ett till buds stående rättsmedel i detta skede av ärendets behandling då det var möjligt att söka ändring i den A påförda domstolsavgiften enligt bestämmelserna om ändringssökande i 11 § i lagen om domstolsavgifter. Domstolsavgiften hade inte riktats till byrå B. Avgiften påverkade inte B:s rättigheter, skyldigheter eller någon annan förmån på det sätt som avses i 11 § i förvaltningslagen. Med beaktande av 6 § 1 mom. och 68 § i förvaltningsprocesslagen hade sökanden ingen talerätt i ärendet gällande extraordinära rättsmedel. Ansökan om extraordinärt ändringssökande skulle på dessa grunder avvisas.

Förvaltningsprocesslagen 6 § 1 mom., 51 § 2 mom., 58 §, 63 § 1 och 3 mom. och 68 §

Lagen om domstolsavgifter 6 § 1 mom. och 11 § 1 mom.

Förvaltningslagen 11 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Petri Helander och Antti Pekkala. Föredragande Suvi Leskinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.