15.8.2019/3654

Social kreditgivning - Tvist som gäller avtal om social kredit - Offentligrättsligt rättsförhållande - Förvaltningstvist - Bindande behörighet

Staden hade beviljat A 6000 euro i social kredit. Stadens social- och hälsovårdsnämnd hade i en till förvaltningsdomstolen riktad ansökan yrkat att förvaltningsdomstolen säger upp den åt A beviljade sociala krediten och förpliktar A att återbetala det i sin helhet förfallna återstående beloppet jämte förseningsränta för varje betalningsrat.

Förvaltningsdomstolen avvisade stadens ansökan. Förvaltningsdomstolen motiverade sitt beslut med att staden enligt 8 § i lagen om social kreditgivning var behörig att kräva återbetalning av den ifrågavarande sociala krediten och att det inte var fråga om ett i 11 § i nämnda lag avsett förvaltningstvistemål.

På besvär av staden upphävde högsta förvaltningsdomstolen förvaltningsdomstolens beslut och återsände ärendet till förvaltningsdomstolen för att behandlas på nytt som förvaltningstvistemål på följande grunder:

I lagen om social kreditgivning ingår inte bestämmelser om krav på återbetalning av krediten med stöd av myndighetsbeslut. I regeringens proposition (RP 142/2002 rd) definieras ett avtal om social kreditgivning som ett privaträttsligt avtal. I grundlagsutskottets utsaga (GruUU 43/2002 rd) konstateras att ett beviljande av krediten grundar ett offentligrättsligt rättsförhållande. Därför har i social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 36/2002 rd) föreslagits att tvister som gäller avtal om social kreditgivning avgörs av förvaltningsdomstolen som förvaltningstvistemål. Om detta ingår en hänvisning i 11 § i lagen om social kreditgivning.

Stadens ansökan om uppsägande och krav på återbetalning av den sociala krediten gällde en tvist som grundade sig på en betalningsskyldighet baserad på ett offentligrättsligt rättsförhållande. Ett dylikt ärende som gäller återbetalning av en social kredit behandlas som ett i 69 § i förvaltningsprocesslagen avsett förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen borde ha prövat ansökan om uppsägning och återbetalning av den sociala krediten som ett förvaltningstvistemål.

Omröstning 4 - 1 om förutsättningarna att pröva besvären

Lagen om social kreditgivning 4 § 1 mom., 6 § 1 mom., 8 § 1 mom. och 11 §

Socialvårdslagen 51 § och 54 §

Förvaltningsprocesslagen 69 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Outi Suviranta, Janne Aer, Antti Pekkala och Toomas Kotkas. Föredragande Saija Laitinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.