15.8.2019/3648

Grundläggande utbildning - Klubbverksamhet - Läropliktig som erhåller hemundervisning - Jämlikhet

Ärendet gällde sådana läropliktiga barns, som erhåller hemundervisning, rätt att delta i efter skoltid ordnad klubbverksamhet i skolans utrymmen. Förvaltningsdomstolen hade avslagit vårdnadshavarens besvär över bildningsnämndens beslut varmed nämnden hade avslagit vårdnadshavarnas begäran om omprövning av det nekande tjänstemannabeslutet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att klubbverksamhet enligt 47 § i lagen om grundläggande utbildning är sådan i samband med den grundläggande utbildningen ordnad verksamhet som stöder den i 2 § i lagen om grundläggande utbildning avsedda utbildningens mål. I lagen om grundläggande utbildning ingår inte bestämmelser om den i 47 § avsedda klubbverksamheten gäller också elever som i enlighet med 26 § fullgör sin läroplikt genom att studera hemma. Eftersom frågan inte reglerats i lag och med beaktande av klubbverksamhetens natur och bland annat det, att den som ordnar undervisningen enligt 34 § i lagen om grundläggande utbildning är ansvarig för kostnaderna i samband med ett olycksfall för de elever som deltar i klubbverksamheten, hade kommunen inom sin prövningsrätt kunnat bestämma att klubbverksamhet som ordnas i samband med den grundläggande undervisningen inte erbjuds barn som i enlighet med sina vårdnadshavares beslut inte deltar i den kommunala grundläggande undervisningen. Tjänstemannens och bildningsnämndens beslut var inte lagstridiga. Besvären avslogs.

Finlands grundlag 16 § 1 mom.

Lagen om grundläggande undervisning 26 § 1 mom. och 47 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Outi Suviranta, Janne Aer, Antti Pekkala och Toomas Kotkas. Föredragande Riitta Kreula.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.