17.5.2019/2243

Extraordinärt ändringssökande - Ministeriets beslut om att grunda en tjänst - Allmän organisering av ett ämbetsverk - Beslut som gäller tjänstehierarkin - Överklagbarhet - Återbrytning

A sökte återbrytning av arbets- och näringsministeriets beslut om att grunda bland annat en överinspektörs tjänst till vilken A i det sammanhanget hade utnämnts. I sin ansökan ansåg A att de i beslutet avsedda tjänsterna inte hade kunnat grundas med finansiering som baserade sig på tekniskt stöd från Europeiska unionens strukturfonder, utan ministeriets tjänster skulle grundas inom ramen för omkostnadsanslagen.

Högsta förvaltningsdomstolen avvisade ansökan om återbrytande och konstaterade att beslutet om att grunda tjänsterna till sin natur gällde allmän organisering av ämbetsverket och tjänstehierarkin. Beslutet innehöll inte ett sådant i 5 § i förvaltningsprocesslagen avsett avgörande över vilket besvär kunde anföras. Därför var det inte heller fråga om ett i 58 § i samma lag avsett lagakraftvunnet beslut. Sålunda innehöll det beslut som ansökan om återbrytande gällde inte ett sådant i 63 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen avsett avgörande som på ansökan kunde återbrytas.

Förvaltningsprocesslagen 4 §, 5 §, 58 § och 63 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Outi Suviranta, Janne Aer, Petri Helander och Ari Wirén. Föredragande Riitta Kreula.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.