1.3.2019/720

Statstjänsteman - Uppsägning -- Ändring av ändringssökande så att besvärstillstånd krävs - Ikraftträdelse av lagändring - När den regionala förvaltningsdomstolen har meddelat sitt beslut efter att en ny lag har trätt i kraft

57 § i statstjänstemannalagen hade ändrats genom lagen 1059/2016, som trätt i kraft 1.1.2017, så att en tjänsteman genom besvär får söka ändring i ett beslut av statsrådet eller ett ämbetsverk gällande en tjänsteman enligt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Över beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Till lagändringen hade inte fogats någon övergångsbestämmelse.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att 57 § i statstjänstemannalagen skulle tillämpas i ärenden där förvaltningsdomstolen hade meddelat sitt beslut 1.1.2017 eller senare.

Eftersom förvaltningsdomstolens beslut som gällde uppsägning hade meddelats 6.3.2017, förutsatte handläggningen av ärendet i högsta förvaltningsdomstolen besvärstillstånd.

Statstjänstemannalagen 57 § 1 mom. (1059/2016)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Timo Räbinä, Anne Nenonen, Pekka Aalto och Ari Wirén. Föredragande Riitta Kreula.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.